Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Il-Mixja tar-Randan fil-Parrocca tal-Fontana

Ras ir-Randan jibda bl-ERBGHA TAL-IRMIED nhar il-Erbgha 14 ta’ Frar ghal-40 gurnata u jispicca qabel Hamis Ix-Xirka. Hu zmien liturgiku meta jitqieghed  irmied fuq rasna fil-quddies kollu wara omelija qasira, bhala sinjal ta’ mortalita’ li ghad insiru trab u biex imutu ghad dnub billi naghmlu penitenza. Ras ir-Randan u il-Gimgha il-Kbira hemm l-obligu ta’ sawm ghal dawk bejn 18 u 59 sena u astinenza minn laham ghal dawk minn 14 –il sena ‘l fuq. Tfal, xjuh u morda mhumiex obligati ghas-sawm izda jistghu jaghmlu xi sagrificcju iehor. Fuq kollox ir-Randan isejhilna ghar-Rikonciljazzjoni u mahfra. Inheggigkom biex nersqu ghas-sagrament tal-qrar matul ir-Randan.

 • Kuljum matul ir-Randan fil-5:30pm nirrecitaw ir-Ruzarju u Via Sagra quddiem Gesu Espost.
 • 16 ta’ Frar (Gimgha) Liturgija tas-sieghat fil-quddies kollha.
 •  18 ta’Frar (Hadd) Prezentazzjoni tat-tfal Precett u Grizma. 10:30am
 • 19 ta’ Frar (Tnejn) Riflessjoni fuq San Pietru fil-quddiesa tal-11:30am.
 • 21 ta’ Frar (Erbgha) Lectio Divina: 2 Hadd tar-Randan. (centru)
 • 23 ta’ Frar (Gimgha) Liturgija tas-Sieghat fil-quddies kollu: 1 Gimgha.
 • 26 ta’ Frar (Tnejn) Riflessjoni fuq Nicodemu fil-quddiesa tal-11:30am.
 • 28 ta’ Frar (Erbgha) Lectio Divina: 3 Hadd tar-Randan. (Centru)
 • 1 ta’ Marzu (Hamis) Siegha Adorazzjoni mis-6:30-7:30pm.
 • 2 ta’ Marzu (Gimgha) Liturgija tas-Sieghat fil-quddies kollu: 2 Gimgha.
 • 2 ta’ Marzu l-Ewwel Gimgha tax-xahar.
  • 4pm Adorazzjoni ghat-tfal.
  • 5pm Siegha Adorazzjoni tal-Hniena Divina
 • 3 ta’ Marzu: Ezercizzi/ irtir Zghazagh/Adolexxeti 2-5pm Patri PeterPaul Cachia osa (Knisja tax-Xlendi)
 • Ezercizzi ghal-kulhadd fis-6:30pm  mil-5 sa’ 9 ta’ Marzu. (Mons Karm Mercieca)
 • 9 ta’ Marzu (Gimgha) Liturgija tas-Sieghat fil-quddies Kollu: 3 Gimgha.
 • 10 ta’ Marzu: Ezercizzi/ irtir Zghazagh/Adolexxeti 2-5pm Patri Peterpaul Cachia osa (Knisja taz-Zejt- Gharb)
 • 11 ta’ Marzu: Pellegrinagg penitenzjali S Girgor (kercem)
 • 12 ta’ Marzu (Tnejn) Riflessjoni fuq Maria Madalena fil-quddiesa tal 11:30am
 • l-Ezercizzi ghat-tfal kollha nhar 13 u 14 ta’ Marzu fit-3:15pm sal-4pm : Kapp Michael Said.
 • 14 ta’ Marzu (Erbgha) Lectio Divina fis 6;30pm (5 Hadd Randan) Centru.
 •  16 ta’ Marzu (Gimgha) fis-6pm, Quddiesa u purcissjoni penitenzjali bl-Statwa tar- Redentur.
 •  18 ta’ Marzu (Hadd) 4pm Via Sagra Djocesana (Ta’ Pinu t’Ghammar)
 •  19 ta’ Marzu (Tnejn) Pellegrinagg ghal S Guzepp il-Qala. 9am.
 • 21 ta’ Marzu (Erbgha) fid-9:00am Pellegrinagg Penitenzjali ta’Pinu.
 • 21 ta’ Marzu (Erbgha) Lectio Divina 6;30pm Centru Parrokkjali.
 • 23 ta’ Marzu   (Gimgha)  fis-6pm, Quddiesa u purcissjoni bid-Duluri minn Trejqet Grezzja Grima.
 • 25 ta’Marzu  Hadd il-Palm  Tberik tal-Palm u purcissjoni fl-10:15am minn Triq ta’ Mulejja.
 • 27 ta’ Marzu (Tlieta) Jum tas-Sagramnet tar-Rikonciljazzjoni.
 • 28 ta’ Marzu (Erbgha) Dramm: Hawn Jien Mulej (Adol/zgha) 7;30pm.Knisja.
 • 29 ta’ Marzu: Ħamis ix-Xirka: Fid-9am fil-Katidral ningħaqdu mal-Isqof u d-Djoċesi għall-quddiesa tal-Griżma, Tberik taż-Żjut u Tiġdid tal-Wegħdiet Saċerdotali. Nitolbu għas-Saċerdoti u għal iktar vokazzjonijiet.
 • Fis-6.30pm fil-parroċċa ssir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Ħasil tar-Riġlejn u Translazzjoni tas-Sagrament fl-artal tar-Riposizzjoni. Adorazzjoni privata u visti lis-Sagrament.
 •  Fil-11:30pm nofs siegħa Adorazzjoni Komunitarja u nagħlqu f’nofsillejl.
 • 30 ta’ Marzu: Ġimgħa l-Kbira: Fil-11am Via Sagra u 7 Visti fil-Knisja għat-tfal kollha.
 • Fit-3pm issir it-Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Liturġija tal-Kelma, Adorazzjoni tas-Salib u Rit tat-Tqarbin. Infakkarkom li dan il-jum hu ta’ Sawm u Astinenza mill-laħam. Ilum nagħmlu xi sagrifiċċju.
 • 31 ta’ Marzu: Sibt il-Għid: Fit-8pm, issir is-Sahra fil-lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Rit tal-mixgħela tad-dawl, Liturġija tal-Kelma, Rit tat-Tberik tal-Ilma tal-Magħmudija u Liturġija Ewkaristika. Nitolbu biex tissaħħaħ il-fidi tagħna.
 • 1 ta’ April: Ħadd il-Għid: Il-Quddies ikun bħas-soltu: 6.30am. 8.30am, 10.30am u 4.30pm. Wara l-quddiesa tal-10.30am noħorġu l-Istatwa tal-Rxoxt fuq iz-zuntier u madwar il-knisja bil-Palm f’idejna, ngħidu talba, t-tfal jitilqu l-bżieżaq fl-ajru u jitqassmu il-Figolli / Bajd taċ-Ċikkulata lil dawk preżenti. Inħeġġeġ lit-tfal kollha biex jiġu għal din il-Quddiesa.

 

 • Qrar: Parrocca Qalb ta’ Gesu Fontana 2018
 • Gurnata ta’ Talb u Celebrazzjoni tas-Sagrament tar-Rikonciljazzjoni  
 • It-Tlieta 27 ta’Marzu: 7:30am- 9:00am: Dun Manwel Cordina;
 • 9:00am – 10:30am:        Mons Ruzar Borg;
 • 10:30am -11:30am ; Kappillan Dun John;        
 • 3:00pm - 4:30pm: Mons Salv Tabone
 • 4:30pm –6:00pm:  Dun Gorg Vella
 • 6:00pm- 7:30pm: Patri Adeodato
 • Hamis ix-Xirka:     4:00pm – 6:30pm        Kappillan u Dun Gorg
 • Gimgha Il-Kbira;   10am sa 12pm: Dun Manwel Cordina u P. Adeodato 2pm -3pm         Kappillan u Dun Gorg Vella
 • Sibt il-Ghid:            10am -12pm; Mons Salv Tabone u Patri Adeodato.