Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

LILL-KOMUNITA' GĦAŻIŻA TAL-FONTANANitolbu r-Ruzarju flimkien lil Ommna Ta' Pinu

Nhar l-Erbgha 25 ta' Marzu 2020. Dakinhar filgħaxija l-Quddiesa u l-Via Sagra li s-soltu nxandru 'live' mis-Santwarju MHUX SER ISIRU biex kulħadd jingħaqad ma' Mons. Isqof, fil-5.30pm, għall-Quddiesa u r-Rużarju minn Ta' Pinu. Agħmlu mezz li tkunu ss


AVVIŻI FLOK IL-BULLETTIN

Qed jixxandru b’mod regolari fuq ir-Radju kuljum. Bħalissa l-Bullettin mhux jitqassam fid-djar
IL-KNISJA MIFTUĦA: kuljum, mis-7.30am sad-9.00am u mill-4.00pm sal-5.30pm. Permess biss talb privat. Żommu distanza ta’ metru minn xulxin.
 
QUDDIESA LIVE: fuq Radju Sacro Cuor u l-Facebook tal-Parroċċa, fis-6.30pm u l-Ħadd fid-9.00am. Wara nitolbu l-Via Sagra.
 
TQARBIN: sospiż kemm fil-knisja u kemm fid-djar. Nitolbu t-Tqarbina tax-Xewqa.
 
ĦLAS TAL-INTENZJONIJIET: Il-ħlas għandu jsir billi wieħed jikteb l-intenzjoni li kien ibbukkja fuq karta u jagħmilha flimkien mal-flus f’envelopp fil-letterbox tad-dar tal-kappillan. L-intenzjonijiet huma mwaħħla mal-bieb tal-knisja u qed jixxandru ma’ dawn l-avviżi b’mod regolari fuq ir-radju. Qed jitqaddsu kollha.
RUŻARJU “DJOĊESAN” NHAR L-ERBGĦA: Fil-5.30pm, mistednin ningħaqdu lkoll fuq TVM2 għax-xandira diretta tal-Quddiesa u tar-Rużarju. Dakinhar ma jkollniex Quddiesa diretta mis-Santwarju tagħna.
ILBIESI TAR-REDENTUR: Dawk li kienu laħqu ġabru l-ilbiesi nitolbukom tirritornawhom mill-iktar fis. Poġġuhom fil-kappella ta’ Sant’Andrija, bl-isem fuq kull libsa. Importanti ħafna li jinġabru mill-iktar fis. 
GĦAJNUNA LILL-KNISJA: billi bħalissa m’hemm l-ebda dħul, nitlobkom tiftakru fis-Santwarju tagħna billi toffru xi donazzjoni f’envelopp b’isimkom u titfgħuha fil-letterbox tal-kappillan. Kull għotja tgħinna nkomplu s-servizzi normali.
 
INŻEJNU T-TWIEQI: fuq stedina ta’ Mons. Isqof, ejjew nuru t-tama tagħna fil-Mulej billi nżejnu t-twieqi tagħna bi xbihat il-Kurċifiss, il-Madonna, il-Qalb ta’ Ġesù jew Sant’Andrija.
TALB: hu rakkomandat li titolbu ħafna r-Rużarju, it-talba li ktibna apposta lill-Qalb ta’ Ġesù kif ukoll talb ieħor lill-Qaddisin patruni t’Għawdex tagħna.
 
Nitolbu għall-erwieħ ta’ MARIA ASSUNTA CORDINA u ta’ CARMELA MICALLEF li l-Mulej għoġbu jsejjaħ għal għandu minn ħdan il-komunità parrokkjali tagħna. Il-Mulej jagħti s-sliem lilhom u l-faraġ lill-għeżież tagħhom.
 
TOĦORĠUX MID-DAR BLA BŻONN!
Segwu r-Radju u l-internet. Kulħadd, b’mod speċjali l-anzjani, għandu jobdi d-direttivi tal-Awtoritajiet billi joqgħod ġewwa, ma joħroġx bla bżonn u jaħsel idejh tajjeb u ta’ spiss. Minn dan jiddependi jekk din l-imxija ddumx fuqna jew le. Importanti l-koperazzjoni ta’ kulħadd!

L-intenzjonijiet tal-Quddies (matul il-jum)
It-Tnejn 23 ta’ Marzu  Saċerdoti ħajjin u mejtin
It-Tlieta 24 ta’ Marzu  Familja Cutajar-Farrugia
L-Erbgħa 25 ta’ Marzu  Karmnu u Theresa Attard
Il-Ħamis 26 ta’ Marzu  Ġużepp Curmi
Il-Ġimgħa 27 ta’ Marzu  Anna Mercieca u l-familja
Is-Sibt 28 ta’ Marzu  Ġużi u Pawla Cassar
Il-Ħadd 29 ta’ Marzu  Toni u Ġorġa Cassar

Il-Quddiesa fuq ir-Radju tkun skont dawn l-intenzjonijiet. Il-Quddiesa tal-Ħadd, fid-9.00am, tkun għall-membri kollha tal-Parroċċa, ħajjin u mejtin. L-intenzjonijiet “tal-11.30am” qed jitqaddsu wkoll u l-ismijiet qed jixxandru fuq ir-Radju.

IL-KAPPILLAN

AVVIZ IMPORTANTI DWAR ID-DUTTRINA.

B'effett mil-lum 12 ta' Marzu, minhabba c-cirkustanzi prezenti, id-DUTTRINA ser tigi sospiza sakemm jinghata avviz iehor. Grazzi.

AVVIZ IMPORTANTI DWAR ID-DUTTRINA.
B'effett mil-lum 12 ta' Marzu, minhabba c-cirkustanzi prezenti, id-DUTTRINA ser tigi sospiza sakemm jinghata avviz iehor. Grazzi.

 


Talba lill-Qalb ta' Gesu

biex tinghad f'dawn iz-zminijiet


Investiment fil-pastorali tal-parrocca

min jixtieq ikun benefattur jikkuntattja lill-kappillan


L-Ewwel Gimgha tax-XaharIxghel dawl f'hajtek dan ir-RandanIl-Chorus Urbanus f'kunċert multimedjali fil-qalba tal-Ġimgħa Mqaddsa fis-Santwarju tal-Qalb ta' Ġesu' tal-Fontana

bis-sapport tal-Ministeru għal Għawdex: it-Tlieta 7 t'April, 8.00pm. Esperjenza unika - ma' oħrajn ipprogrammati - fil-Parroċċa tagħna, fil-Ġimgha tal-Ikbar Imħabba. Il-programm dettaljat tal-Ġimgħa Mqaddsa fil-Fontana jitħabbar 'il quddiem.


Opri Godda

Grazzi lill-Benefatturi li rregalawhom/hallsuhom


Party tal-Karnival ghat-TfalBazaar b'risq il-parrocca taghna.Quddies fis-Santwarju taghna f'Jum San PawlSolennita fl-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-KnisjaPizza Night

B'rizq il-Parrocca taghna


L-Ewwel Gimgha tax-Xaharil-Milied fl-Ghajn il-KbiraIkla tal-MiliedKollox lest ghal ghada il-hadd 24 ta' Novembru 2019:

10:00am koncelebrazzjoni solenni mmexxija mill-Kappillan il-gdid. wara l-koncelebrazzjoni, il-komunita taghti gieh lill-Qalb ta' Gesu u lil Sant' Andrija waqt il-hrug tal-istatwi min-nicca. Narakom.


Ikla Tradizzjonali ta' Sant' AndrijaIl-komunita nisranija tal-Fontana ticcelebra b'ferh lill-Qalb ta' Gesu u lil Sant' Andrija Appostlu

fl-okkazjoni tal-inawgurazzjoni tal-ministeru Pastorali tal-Kanonku Simon Mario Cachia bhala l-hdax-il Kappillan tal-parrocca.


Festa f'gieh Santa Elisabetta tal-UngerijaAhbar sabiha ghall-Parrocca taghna


Dun Joseph Attard, qassis zaghzugh miz-Zebbug, illum gie mibghut iservi fil-Parrocca taghna u ha jibda b'mod immedjat.

Merhba fostna Dun Joseph! Il-Qalb ta' Gesu' tilqghek u tbierkek!


Tombla fis-Sala Parrokkjali

Ejjew u Hajru lil ohrajn jigu


Il-Parroċċa tipprepara ruħha għall-jiem għeżież li ġejjin

Grazzi lil George Sacco Xerri għar-rand mal-istatwa taċ-ċimiterju u s-Sagristan u l-voluntiera għax-xogħol fil-knisja. Fis-Santwarju. apparti li ser niċċelebraw l-ewwel Ġimgħa tax-Xahar, ser ikollna wkoll ir-Relikwiji tal-Qaddisin esposti għall-qima.

Grazzi lil George Sacco Xerri għar-rand mal-istatwa taċ-ċimiterju u s-Sagristan u l-voluntiera għax-xogħol fil-knisja. Fis-Santwarju. apparti li ser niċċelebraw l-ewwel Ġimgħa tax-Xahar, ser ikollna wkoll ir-Relikwiji tal-Qaddisin esposti għall-qima.Segwu sewwa l-programm ta' dawn il-jumejn sbieħ.

 

 

 


Damask tal-Palma


gie nnutat li d-damask tal-palma li jintrama fil-festi l-kbar qdiem u qed igarrab diversi hsarat. Grazzi lil dawk il-persuni li offrew jixtru metru damask tal-palma biex inkunu nistghu nibdew nintervjenu ha nirrangawh. Kull metru jiswa 80 Euro. Min jixtieq jghin billi jixtri metru, ikellem lill-kappillan jew lis-Sagristan


L-1 u t-2 ta' Novembru mal-Qalb ta' Gesu

Stedina ghalik biex tinghaqad maghna


Restawr tal-faccata tal-Knisja u ta Zuntier

Kif tistgħu taraw il-Proġett il-kbir tar-restawr tal-faċċata, tal-ġnub u taz-zuntier tas-Santwarju issa reġa' mexa biċċa. Iz-zuntier kważi lest. Diġa' sar ħafna xogħol u diġa' nġabru ħafna flus. Imma fadal xi jsir u fadal x'niġbru. Fil-fatt, kif issi

Kif tistgħu taraw il-Proġett il-kbir tar-restawr tal-faċċata, tal-ġnub u taz-zuntier tas-Santwarju issa reġa' mexa biċċa. Iz-zuntier kważi lest.


Diġa' sar ħafna xogħol u diġa' nġabru ħafna flus. Imma fadal xi jsir u fadal x'niġbru. Fil-fatt, kif issibu fuq il-Bullettin, fadal mat-€23.900 x'jinġabru biex inkunu ħallasna l-persentaġġ li għandna nħallsu.

Għalhekk kull għajnuna hija ferm apprezzata. Bil-għajnuna ta' Alla u bil-ġenerożita' tal-komunita' naslu żgur.

 


Festa Tal-Madonna tar-RuzarjuL-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHARLaqghat ta' Katekezi tat-TfalTberik tas-Sena SkolastikaSportsfest 2019L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR - JUM SPEĊJALI GĦALL-PARROĊĊA TAGĦNA

Kulħadd mistieden jiġi sas-Santwarju jżur lil Qalb il-Mulej. Stedina speċjali għall-GĦAQDIET KOLLHA TAL-PARROĊĊA biex jiġu għall- Quddiesa tas-7.00pm


Applikazzjoni ghal Fontana Sportsfest 2019

din is sena ser isir mit-tnejn sal-erbgha 16,17,18 ta' Settembru. Applikazzjonijiet jaghlqu l-Hadd 8 ta' Settembru.


Nilqghu fostna l-Isqof il-gdid Mons. Giovanni Cefai MSSPAnzjani u MordaPizza NightFesta tas-Salvatur.

In-Nicca tas-Salvatur nisslet l-ewwel xrara ghal parrocca taghna .


Nota mil-Ex-Kappillan, Dun John Muscat


Irrid nirringrazzja lil Alla, l-Qalb ta’ Ġesù, l-Eċċ Mons Isqof, lis-Saċerdoti tal-parroċċa, lill-Kunsill Parrokkjali, lis-sagristan, il-membri tal-għaqdiet kollha, lis-segretarja u lil dawk kollha li għenuni f’dawn l-aħħar 6 snin u nofs fil-parroċċa għażiża tal-Qalb ta’ Ġesù l-Fontana.

Kienet esperjenza sabiħa li tagħlimt u għamilt li stajt biex intejjeb il-Liturġija, l-edukazzjoni Reliġuża tat-tfal, l-abbatini, iż-żgħażagħ, diversi laqgħat għal adulti u l-kura tal-morda flimkien mal-amministrazzjoini tal-parroċċa.

Mhux fl-interess tiegħi li niftaħar jew nieħu xi mertu iżda nħossni kuntent li għent fil-patrimonju tal-parroċċa billi rranġajt id-daħla għas-sagristija, gwardarobbi għal abiti sagri, għamilna 2 toilets u kamra għall-Qrar. Stinkajt biex isiru 4 statwi l-ġmiel tagħhom, 2 għal barra (Qalb bla tebgħa ta’ Marija u San Ġużepp ta’ Qalb safja) u 2 għal ġewwa (Redentur u tal-Kolonna). Lestejna 2 kappelli, dik ta’ Sant Andrija mil-pasta, induratura u pittura u dik ta’ San Mikiel mil-iskultura, pasta, induratura u pittura. Hekk issa l-knisja tkompliet mill-pittura kollha. Forsi l-ikbar proġett ambizzjuż u jiswa flejjes kbar, kien dak tar-restawr tal-faċċata tal-knisja u zuntier li domt naħdem fuqu snin u issa wasal biex jasal għal tmiemu bil-għajnuna tal-EU u tagħkom qed jirnexxielna inwettquh.

Inħoss sodisfazzjon kbir li minkejja id-djufija tiegħi għamilt li stajt b’imħabba. Kienet deċizjoni iebsa iżda inħossni fil-paċi. Nitlob maħfra jekk inqast lil xi ħadd, (Żgur li ma kenitx l-intenzjoni tiegħi) iżda nitlobkom biex nkomplu nitolbu għal xulxin għal Imħabba tal-Qalb ta’ Ġesù u ta’ xulxin. Sliem.

 

 


Messaġġ minn Dun Simon Cachia, il-kappillan il-ġdid.


Għeżież membri tal-komunità tal-Fontana,
Hu ta’ ferħ kbir għalija li qed niktbilkom dan il-messaġġ qasir. Naf li grazzi għall-voluntiera ħabrieka ta’ din il-parroċċa, dan il-messaġġ qed jidħol f’kull dar u għand kull familja ta’ dan ir-raħal. Ninsab ċert li s’issa l-aħbar waslet għand kulħadd: fil-jiem li għaddew Mons. Isqof Mario Grech għoġbu jsejjaħli biex inkun il-kappillan il-ġdid tagħkom. Jien nirringrazzjah tal-fiduċja li qed juri fija.

Nirringrazzja wkoll lill-Kan. Fr. John Muscat, li qdiekom b’imħabba tul dawn is-sitt snin u li f’dawn il-jiem qed insib mingħandu sostenn kbir. Grazzi wkoll lis-saċerdoti tal-parroċċa (kemm dawk preżenti fil-parroċċa u kemm dawk imsefrin) li laqgħuni b’imħabba kbira.

Din hi l-ewwel darba li qed ngħix l-esperjenza ta’ kappillan u ferħan li ser ngħixha magħkom. Nixtieq nitgħallem minnkom u nitgħallem magħkom. Issa li wara ġimgħa ta’ assenza (minħabba impenji li kont ħadt xhur ilu u li ma stajtx inħassar) erġajt lura magħkom, inkun nista’ niltaqa’ ma’ ħafna minnkom filwaqt li bil-mod nibdew nippreparaw għal sena pastorali ġdida flimkien. Nixtieq nitlobkom minn issa l-għajnuna tal-imħabba, tat-talb u tal-koperazzjoni tagħkom.

Grazzi ħafna tal-awguri u tal-kuraġġ li tajtuni fil-jiem li għaddew. Inwiegħed li nagħmel ħilti kollha biex lill-komunità tagħna ngħinha timxi fit-“Triq tal-Għajn il-Kbira” – fit-“Triq” li hi Kristu; “l-Għajn” li hi Qalbu; “il-Kbira” mħabba tiegħu li tagħtina s-salvazzjoni. Persważ li Sant’Andrija ser ikompli jmexxi d-dgħajsa tal-parroċċa tagħna lejn il-port hieni ta’ Qalb il-Mulej ħalli nkunu lkoll qalb waħda f’Qalbu. Kunu mberkin!
Dun Simon


Programm ufficcjali tal-Festa Tradizzjonali tas-Salvatur Fontana.