Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

Gimghat tal-Qalb ta' GesuIl-55 Kungress Djocesan tax-Xirka tal-Isem Imqaddes t'Alla fil-Parrocca taghnaPlay Hawn Jien MulejIl-Gimgha Mqaddsa fil-parrocca taghnaHadd il-Palm


Ħadd il-Palm 25 ta’ Marzu 2018 fl-10.15am niltaqgħu ħdejn il-Belveder ta’ Triq ta’ Mulejja biex inbierku l-weraq taż-Żebbuġ u tal-Palm, imbagħad nimxu purċissjoni bil-kant lejn il-knisja għall-quddiesa tal-10.30am. Kulħadd mistieden speċjament it-tfal li jkunu lebsin ta’ Lhud


Purcissjoni tad-Duluri


Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Marzu 2018 se nagħmlu quddiesa fis-6pm fuq barra fi Trejqet Grezzja Grima fit-tarf ta’ Triq il-Qalb ta’ Ġesù u wara purċissjoni bl-istatwa devota tad-Duluri lejn il-knisja. Din hi manifestazzjoni tal-fidi tagħna, magħqudin fit-tbatija ta’ Marija Ommna biex nitolbuha tgħinna fil-gwaj tal-ħajja, ningħaqdu flimkien bħala identità ta’ Parroċċa waħda u Komunità tal-Fontana. Niltaqgħu hemmhekk


Pasta NightIl-Mixja tar-Randan fil-Parrocca tal-Fontana

Programm Mid-Dlam ghad-Dawl.

Ras ir-Randan jibda bl-ERBGHA TAL-IRMIED nhar il-Erbgha 14 ta’ Frar ghal-40 gurnata u jispicca qabel Hamis Ix-Xirka. Hu zmien liturgiku meta jitqieghed  irmied fuq rasna fil-quddies kollu wara omelija qasira, bhala sinjal ta’ mortalita’ li ghad insiru trab u biex imutu ghad dnub billi naghmlu penitenza. Ras ir-Randan u il-Gimgha il-Kbira hemm l-obligu ta’ sawm ghal dawk bejn 18 u 59 sena u astinenza minn laham ghal dawk minn 14 –il sena ‘l fuq. Tfal, xjuh u morda mhumiex obligati ghas-sawm izda jistghu jaghmlu xi sagrificcju iehor. Fuq kollox ir-Randan isejhilna ghar-Rikonciljazzjoni u mahfra. Inheggigkom biex nersqu ghas-sagrament tal-qrar matul ir-Randan.

 • Kuljum matul ir-Randan fil-5:30pm nirrecitaw ir-Ruzarju u Via Sagra quddiem Gesu Espost.
 • 16 ta’ Frar (Gimgha) Liturgija tas-sieghat fil-quddies kollha.
 •  18 ta’Frar (Hadd) Prezentazzjoni tat-tfal Precett u Grizma. 10:30am
 • 19 ta’ Frar (Tnejn) Riflessjoni fuq San Pietru fil-quddiesa tal-11:30am.
 • 21 ta’ Frar (Erbgha) Lectio Divina: 2 Hadd tar-Randan. (centru)
 • 23 ta’ Frar (Gimgha) Liturgija tas-Sieghat fil-quddies kollu: 1 Gimgha.
 • 26 ta’ Frar (Tnejn) Riflessjoni fuq Nicodemu fil-quddiesa tal-11:30am.
 • 28 ta’ Frar (Erbgha) Lectio Divina: 3 Hadd tar-Randan. (Centru)
 • 1 ta’ Marzu (Hamis) Siegha Adorazzjoni mis-6:30-7:30pm.
 • 2 ta’ Marzu (Gimgha) Liturgija tas-Sieghat fil-quddies kollu: 2 Gimgha.
 • 2 ta’ Marzu l-Ewwel Gimgha tax-xahar.
  • 4pm Adorazzjoni ghat-tfal.
  • 5pm Siegha Adorazzjoni tal-Hniena Divina
 • 3 ta’ Marzu: Ezercizzi/ irtir Zghazagh/Adolexxeti 2-5pm Patri PeterPaul Cachia osa (Knisja tax-Xlendi)
 • Ezercizzi ghal-kulhadd fis-6:30pm  mil-5 sa’ 9 ta’ Marzu. (Mons Karm Mercieca)
 • 9 ta’ Marzu (Gimgha) Liturgija tas-Sieghat fil-quddies Kollu: 3 Gimgha.
 • 10 ta’ Marzu: Ezercizzi/ irtir Zghazagh/Adolexxeti 2-5pm Patri Peterpaul Cachia osa (Knisja taz-Zejt- Gharb)
 • 11 ta’ Marzu: Pellegrinagg penitenzjali S Girgor (kercem)
 • 12 ta’ Marzu (Tnejn) Riflessjoni fuq Maria Madalena fil-quddiesa tal 11:30am
 • l-Ezercizzi ghat-tfal kollha nhar 13 u 14 ta’ Marzu fit-3:15pm sal-4pm : Kapp Michael Said.
 • 14 ta’ Marzu (Erbgha) Lectio Divina fis 6;30pm (5 Hadd Randan) Centru.
 •  16 ta’ Marzu (Gimgha) fis-6pm, Quddiesa u purcissjoni penitenzjali bl-Statwa tar- Redentur.
 •  18 ta’ Marzu (Hadd) 4pm Via Sagra Djocesana (Ta’ Pinu t’Ghammar)
 •  19 ta’ Marzu (Tnejn) Pellegrinagg ghal S Guzepp il-Qala. 9am.
 • 21 ta’ Marzu (Erbgha) fid-9:00am Pellegrinagg Penitenzjali ta’Pinu.
 • 21 ta’ Marzu (Erbgha) Lectio Divina 6;30pm Centru Parrokkjali.
 • 23 ta’ Marzu   (Gimgha)  fis-6pm, Quddiesa u purcissjoni bid-Duluri minn Trejqet Grezzja Grima.
 • 25 ta’Marzu  Hadd il-Palm  Tberik tal-Palm u purcissjoni fl-10:15am minn Triq ta’ Mulejja.
 • 27 ta’ Marzu (Tlieta) Jum tas-Sagramnet tar-Rikonciljazzjoni.
 • 28 ta’ Marzu (Erbgha) Dramm: Hawn Jien Mulej (Adol/zgha) 7;30pm.Knisja.
 • 29 ta’ Marzu: Ħamis ix-Xirka: Fid-9am fil-Katidral ningħaqdu mal-Isqof u d-Djoċesi għall-quddiesa tal-Griżma, Tberik taż-Żjut u Tiġdid tal-Wegħdiet Saċerdotali. Nitolbu għas-Saċerdoti u għal iktar vokazzjonijiet.
 • Fis-6.30pm fil-parroċċa ssir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Ħasil tar-Riġlejn u Translazzjoni tas-Sagrament fl-artal tar-Riposizzjoni. Adorazzjoni privata u visti lis-Sagrament.
 •  Fil-11:30pm nofs siegħa Adorazzjoni Komunitarja u nagħlqu f’nofsillejl.
 • 30 ta’ Marzu: Ġimgħa l-Kbira: Fil-11am Via Sagra u 7 Visti fil-Knisja għat-tfal kollha.
 • Fit-3pm issir it-Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Liturġija tal-Kelma, Adorazzjoni tas-Salib u Rit tat-Tqarbin. Infakkarkom li dan il-jum hu ta’ Sawm u Astinenza mill-laħam. Ilum nagħmlu xi sagrifiċċju.
 • 31 ta’ Marzu: Sibt il-Għid: Fit-8pm, issir is-Sahra fil-lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Rit tal-mixgħela tad-dawl, Liturġija tal-Kelma, Rit tat-Tberik tal-Ilma tal-Magħmudija u Liturġija Ewkaristika. Nitolbu biex tissaħħaħ il-fidi tagħna.
 • 1 ta’ April: Ħadd il-Għid: Il-Quddies ikun bħas-soltu: 6.30am. 8.30am, 10.30am u 4.30pm. Wara l-quddiesa tal-10.30am noħorġu l-Istatwa tal-Rxoxt fuq iz-zuntier u madwar il-knisja bil-Palm f’idejna, ngħidu talba, t-tfal jitilqu l-bżieżaq fl-ajru u jitqassmu il-Figolli / Bajd taċ-Ċikkulata lil dawk preżenti. Inħeġġeġ lit-tfal kollha biex jiġu għal din il-Quddiesa.

 

 • Qrar: Parrocca Qalb ta’ Gesu Fontana 2018
 • Gurnata ta’ Talb u Celebrazzjoni tas-Sagrament tar-Rikonciljazzjoni  
 • It-Tlieta 27 ta’Marzu: 7:30am- 9:00am: Dun Manwel Cordina;
 • 9:00am – 10:30am:        Mons Ruzar Borg;
 • 10:30am -11:30am ; Kappillan Dun John;        
 • 3:00pm - 4:30pm: Mons Salv Tabone
 • 4:30pm –6:00pm:  Dun Gorg Vella
 • 6:00pm- 7:30pm: Patri Adeodato
 • Hamis ix-Xirka:     4:00pm – 6:30pm        Kappillan u Dun Gorg
 • Gimgha Il-Kbira;   10am sa 12pm: Dun Manwel Cordina u P. Adeodato 2pm -3pm         Kappillan u Dun Gorg Vella
 • Sibt il-Ghid:            10am -12pm; Mons Salv Tabone u Patri Adeodato.

 

 


Karnival Party ghal-Tfal


Attivita ghat-tfal kollha gewwa c-centru nhar is-sibt 10 ta' Frar wara l-quddiesa tat-tfal tad-disgha. Fejn jkollhom diversi loghob, rigali u ikel.Kif ukoll ghal sena ohra ser jerga jkollna l-kompetizzjoni tal-isbah kostum. It-tfal tad-dutrina qed tinghatalhom consent form li ghandha tinghata lil kappillan jew lil xi membru sa mhux aktar tard mill-gimgha 9 ta' Frar f' nofs inhar. Min ma ghandux din il-formula jista jsaqsi ghalija permezz ta' messagg fuq Face Book tal-Parrocca
Donazzjoni ta' 2euros
Grazzi mill-qalb


Il- Logo ufficcjali tal- festi specjali tal- 2018.

Illum 29 ta' Jannar qed niċċlebraw il- 125 sena tat- tqiegħid tal- ewwel ġebla tal- knisja. Dis- Sena ukoll qed niċċelebraw il - 25 sena tal- inkurunazzjoni tal- Kwadru Titulari. Disinn tal- Kuruna - Kav. Paolo Camilleri Cauchi. Arranġament Diġitali


Harga ghal-Abbatini


 

 

 

 

 

 


Pucissjoni bil-Bambin Gesu


 

 

  

 

 


Programm ghall-Lejliet u Jum il-Milied 2017Ikla ta' Sant AndrijaProgramm tal-Festa f'Gieh Sant' Andrija Appostlu Patrun tal-Parrocca taghna u tas-Sajjieda


Is-Sibt 25 ta’ Novembru 2017: Serata Divertenti ta’ Sant’Andrija

7:15pm  Serata ta’ Mużika, Kant, Kummiedji u play qasira mtellgħa mill-Kunsill Lokali Fontana bil-kollaborazzjoni tal- Kummissjoni  Żgħażagħ Fontana għal kulħadd b’xejn fis-sala tal-Komunità. Wara jkun hemm resfreshments.

L-Erbgħa 29 ta’ Novembru 2017 : L-Ewwel Jum tat-Tridu

5:30pm Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija.

6:00pm Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Salv Tabone. Jippriedka Dun John Meilak SThB Kappillan tal-Sptar Ġenerali t’Għawdex u Kollaboratur fil-parroċċa ta’ San Ġwann Battista x-Xewkija, bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 1 u 2.

7:00pm Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija u Barka Sagramentali.

Il-Ħamis 30 ta’ Novembru 2017: It-Tieni Jum tat-Tridu: Festa Liturġika.

5:30pm Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija.

6:00pm  Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Dun Manwel Cordina. Jippriedka Dun John Meilak SThB Kappillan tal-Sptar Ġenerali t’Għawdex u Kollaboratur fil-parroċċa ta’ San Ġwann Battista x-Xewkija  bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 3 u 4.

7:00pm Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija Appostlu. Barka Sagramentali.

                       

Il-Ġimgħa 1 ta’ Dicembru 2017 : It-Tielet Jum tat-Tridu

5:30pm Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu.

6:00pm Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Dun Ġorġ Vella VP li fiha infakkru Jum il-Fontana. Jippriedka Dun John Meilak SThB  Kappillan tal-Sptar Ġenerali t’Għawdex, u Kollaboratur fil-parroċċa ta’ San Ġwann Battista x-Xewkija bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 5, 6 u 7.

7:00pm Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija u Barka Sagramentali.

7:30pm Ftuħ tal-Mini Fiera fiċ-Ċentru Parrokkjali.

 Is-Sibt 2 ta’ Dicembru 2017 : Lejlet il-Festa Parrokkjali

9:00am  Quddiesa mmexxija mill-Kappillan Kan Dun John Muscat għat-tfal u l-adoloxxenti bis-sehem tal-Grupp tal-kitarri: “Qlub Ferħana Fontanin”.

5:30pm  Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu.

6:00pm  Translazzjoni tar-Relikwija ta’ Sant’Andrija Appostlu u kant tal-Innu. Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Rużar Borg  b’Għasar integrat, li fiha jinseġ  omelija dwar l-Appostlu Sant’ Andrija. Waqt il-quddiesa isir it-tberik tal-għodod tas-sajd tradizzjonali. Mistiedna s-Sajjieda Għawdxin.

7:00pm  Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija. Barka Sagramentali.

7:30pm  Ikla Tradizzjonali ta’ Sant’Andrija fis-Sala Parrokkjali. Mistieden kulħadd.

Il-Ħadd 3 ta’ Dicembru 2017    Festa  Parrokkjali

Quddies bħas-soltu: 6:30am; 8:30am; u 10:30am.

3:15pm: Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu.

3:45pm:  Pontifikal Solenni mmexxi minn Mons Isqof Mario Grech li fih jagħmel omelija dwar l-Appostlu Andrija. Għal din iċ-ċelebrazzjoni huma mistiedna l-Iskoċċiżi  residenti f’Għawdex, St Andrew’s Church for the Scots (Malta) dawk li jisimhom għal Sant’Andrija u s-sajjieda Għawdxin, membri tal-Kunsill Lokali tal-Fontana, Kappillan, Parruċċani u Kunsill Lokali Ħal-Luqa, u Ċentru Pastorali Sant’Andrija  tal-Mosta, Malta.  Jipparteċipaw it-tfal tad-Duttrina.

4:45pm: Ħruġ tal-Purċissjoni mmexxija minn Dun John Meilak bl-istatwa artistika u devota ta’ Sant’Andrija, xogħol tal-istatwarju Karlu Mallia, akkumpanjata mill-Banda Prekursur tax-Xewkija. Wara l-purċissjoni titkanta l-antifona u tingħata l-Barka Sagramentali. Wara l-Barka jkun hemm  il-logħob tan-nar tal-art mekkanizzat.   

7:30pm Kunċert bl-Orgni fil-Knisja ‘From Bach u Schumann’ minn Dr Diego Cannizzaro minn Sqallija, Espert fl-Orgnijiet barokki sponsorjat minn visitgozo.com, il-ministeru ta' Għawdex, l-Istituto Italiano di Cultura, u  l-MTA fi ħdan il-Malta International Organ Festival.  Artistic Director: Joseph Lia. Wara jkollna Refreshments fis-Sala Parrokkjali

 

≈  S A N T’ A N D R I JA   I T L O B    G Ħ A L I NA  ≈

L-Erbgha u Hamis tat-Tridu l-mużika tkun animata mil-orkestrina “Qalb ta’ Ġesu” tal-parroċċa tagħna u l-organista Ivan Attard. Il-Gimgha iddoqq Marita Debattista Bigeni u tkanta Dorienne Portelli. Nhar il-festa jieħdu sehem il-Kor “Stella Maris” taħt id-direzzjoni tal-Mro. Carmel Peter Grech, u l-organista Ivan Attard.     

 In-nar tal-festa hu maħdum mill-membri tal-Għaqda tan-nar Fontana, fil-kamra tan-nar “Madonna tal-Virtu” u l-Għaqda “Qalb ta’ Ġesù - Fontana Brothers fireworks”.


BazaarX'ghandha bzonn il-Parrocca?Se nergghu nibdew naghmlu l-Quddiesa tas-7am Kuljum mit-Tnejn sal-GimghaMerħba Fostna li Seminarista Franklin MicallefIl-quddiesa ta' filgħaxija se tibda ssir fis-6.00pm u mhux fis-7.00pm

Għalkemm għadu ma nqalibx il-ħin tas-sajf izda beda jidlam kmieni allura l-quddiesa ta' matul il-ġimgħa u s-Sibt fil-għaxija ssir fis-6pm.


Duttrina għas-Sena 2017 - 2018Dalwaqt l-Sports Fest fil-parrocca

13, 14, 15 ta’ Settembru għat-tfal kollha

Sports Fest: 13, 14, 15 ta’ Settembru għat-tfal kollha. Imbaghad fil-15 ta’ Settembru (il-Gimgha) ikollna BBQ kbir u 16 ta’ Settembru ssir ġurnata attivitajiet mil kumissjoni zaghzgha Fontana Nispiccaw b’ serata divertenti.L-Applikazzjonijiet għal-Sports Fest huma miftuħa fl-ufficcju Parrokkjali jew għand Johnny Theuma. Jagħlqu it-Tnejn 11 ta’ Settembru 2017.


Programm tal-Festa Titulari tal-Qalb ta' Ġesu'Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa


Ħamis ix-Xirka: Fid-9am fil-Katidral ningħaqdu mal-Isqof u d-Djoċesi għall-quddiesa tal-Griżma, Tberik taż-Żjut u Tiġdid tal-Wegħdiet Saċerdotali. Nitolbu għas-Saċerdoti u għal iktar vokazzjonijiet. Imbagħad fis-6.30pm fil-parroċċa ssir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Ħasil tar-Riġlejn u Translazzjoni tas-Sagrament fl-artal tar-Riposizzjoni. Adorazzjoni privata u visti lis-Sagrament. Fil-11:30pm nofs siegħa Adorazzjoni Komunitarja u nagħlqu f’nofsillejl.

Ġimgħa l-Kbira: Fil-11am Via Sagra u 7 Visti fil-Knisja għat-tfal kollha. Fit-3pm issir it-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Liturġija tal-Kelma, Adorazzjoni tas-Salib u Rit tat-Tqarbin. Infakkarkom li dan il-jum hu ta’ Sawm u Astinenza mill-laħam. Ilum nagħmlu xi sagrifiċċju.

 Sibt il-Għid: Fit-8pm, issir is-Sahra fil-lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Rit tal-mixgħela tad-dawl, Liturġija tal-Kelma, Rit tat-Tberik tal-Ilma tal-Magħmudija u Liturġija Ewkaristika. Nitolbu biex tissaħħaħ il-fidi tagħna.

Ħadd il-Għid: Il-Quddies ikun bħas-soltu: 6.30am. 8.30am, 10.30am u 4.30pm. Navża li wara l-quddiesa tal-10.30am noħorġu l-Istatwa tal-Rxoxt fuq iz-zuntier u madwar il-knisja bil-Palm f’idejna, ngħidu talba, t-tfal jitilqu l-bżieżaq fl-ajru u jitqassmu il-Figolli / Bajd taċ-Ċikkulata lil dawk preżenti. Inħeġġeġ lit-tfal kollha biex jiġu għal din il-Quddiesa.

Qrar: It-Tlieta 5pm-6pm; il-Ħamis 4pm-6pm; il-Ġimgħa 10am-12pm u 2pm-3pm; is-Sibt 10am-12pm.


Dramm is-Seba' KelmietPurċissjoni tad-DuluriEżercizzi ta' Żgħażagħ


 


Eżercizzi ta' KulħaddPurċissjoni tar-Redentur