Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

BazaarX'ghandha bzonn il-Parrocca?Se nergghu nibdew naghmlu l-Quddiesa tas-7am Kuljum mit-Tnejn sal-GimghaMerħba Fostna li Seminarista Franklin MicallefIl-quddiesa ta' filgħaxija se tibda ssir fis-6.00pm u mhux fis-7.00pm

Għalkemm għadu ma nqalibx il-ħin tas-sajf izda beda jidlam kmieni allura l-quddiesa ta' matul il-ġimgħa u s-Sibt fil-għaxija ssir fis-6pm.


Duttrina għas-Sena 2017 - 2018Dalwaqt l-Sports Fest fil-parrocca

13, 14, 15 ta’ Settembru għat-tfal kollha

Sports Fest: 13, 14, 15 ta’ Settembru għat-tfal kollha. Imbaghad fil-15 ta’ Settembru (il-Gimgha) ikollna BBQ kbir u 16 ta’ Settembru ssir ġurnata attivitajiet mil kumissjoni zaghzgha Fontana Nispiccaw b’ serata divertenti.L-Applikazzjonijiet għal-Sports Fest huma miftuħa fl-ufficcju Parrokkjali jew għand Johnny Theuma. Jagħlqu it-Tnejn 11 ta’ Settembru 2017.


Programm tal-Festa Titulari tal-Qalb ta' Ġesu'Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa


Ħamis ix-Xirka: Fid-9am fil-Katidral ningħaqdu mal-Isqof u d-Djoċesi għall-quddiesa tal-Griżma, Tberik taż-Żjut u Tiġdid tal-Wegħdiet Saċerdotali. Nitolbu għas-Saċerdoti u għal iktar vokazzjonijiet. Imbagħad fis-6.30pm fil-parroċċa ssir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Ħasil tar-Riġlejn u Translazzjoni tas-Sagrament fl-artal tar-Riposizzjoni. Adorazzjoni privata u visti lis-Sagrament. Fil-11:30pm nofs siegħa Adorazzjoni Komunitarja u nagħlqu f’nofsillejl.

Ġimgħa l-Kbira: Fil-11am Via Sagra u 7 Visti fil-Knisja għat-tfal kollha. Fit-3pm issir it-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Liturġija tal-Kelma, Adorazzjoni tas-Salib u Rit tat-Tqarbin. Infakkarkom li dan il-jum hu ta’ Sawm u Astinenza mill-laħam. Ilum nagħmlu xi sagrifiċċju.

 Sibt il-Għid: Fit-8pm, issir is-Sahra fil-lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Rit tal-mixgħela tad-dawl, Liturġija tal-Kelma, Rit tat-Tberik tal-Ilma tal-Magħmudija u Liturġija Ewkaristika. Nitolbu biex tissaħħaħ il-fidi tagħna.

Ħadd il-Għid: Il-Quddies ikun bħas-soltu: 6.30am. 8.30am, 10.30am u 4.30pm. Navża li wara l-quddiesa tal-10.30am noħorġu l-Istatwa tal-Rxoxt fuq iz-zuntier u madwar il-knisja bil-Palm f’idejna, ngħidu talba, t-tfal jitilqu l-bżieżaq fl-ajru u jitqassmu il-Figolli / Bajd taċ-Ċikkulata lil dawk preżenti. Inħeġġeġ lit-tfal kollha biex jiġu għal din il-Quddiesa.

Qrar: It-Tlieta 5pm-6pm; il-Ħamis 4pm-6pm; il-Ġimgħa 10am-12pm u 2pm-3pm; is-Sibt 10am-12pm.


Dramm is-Seba' KelmietPurċissjoni tad-DuluriEżercizzi ta' Żgħażagħ


 


Eżercizzi ta' KulħaddPurċissjoni tar-RedenturEzercizzi ghal-KulhaddEzercizzi tat-TfalL-Adolexxenti taghna marru jghinu fil-Car Wash b'risq il-Missjoni tal-GuatemalaQuddiesa b'suffragju ghal ruh tal-ex Kappillan taghna Dun Lino Vella 


ritratti tal-carnival Party tat-tfalB'niket inhabbru l-Mewt tal- Ex Kappillan taghna dun Lino Vella

Ghada s-Sibt ser isir il-funeral Dun Lino Vella fis-Santwarju Parrokkjali ta Kercem. l-quddiesa li ser titmexxa mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech ser tibda fit-3p.m.

Dun Lino Vella ( 1961 - 2017)

It-tmien Kappillan tal-Fontana huwa Dun Lino Vella. Twieled fl-1 ta' Gunju 1961 bin Louis u Carmen inwielda Micallef.

Attenda l-iskoa tas-Sorijiet Karmelitani u l-iskola primarja ta' Kercem, u wara l-iskola sekondarja Ninu Cremona fir-Rabat, f'Settembru 1978 beda l-formazzjoni ghas-sacerdozju fis-Seminarju tal-Qalb ta' Gesu. Bejn l-1982-1983, matul is-sena intermedjarja wettaq xoghol ta' gwida fil-katakombi ta' San Bastjan f'Ruma. Gie ordnat sacerdot fit-28 ta' Gunju 1986.

Lura f'Ghawdex, Dun Lino hadem principalment fil-qasam edukattiv fis-Seminarju Minuri ta' Ghawdex. Matul dawn is-snin ghallem diveri suggetti u kien jaghmel parti mit-tmexxija tal-istess skola. ghal xi zmien kien responsabbli miz-zghazagh fil-parrocca ta' Kercem. Kien ukoll direttur spiritwali tal-Ghaqda Muzikali San Girgor ta' Kercem.

Fis-17 ta' Settembru 2007 l-Isqof ta' Ghawdex Mario Grech hatar lil Dun Lino bhala t-tmien kappillan tal-parrocca tal-Fontana. Ha l-pussess fit-18 ta' Novembru tal-istess sena.

mill-ewwel beda jippjana kif ghandu jahdem ghall-gid tal-parruccani minghajr ebda distinzjoni. Beda jahseb kif ser jorganizza l-hidma pastorali, u jigbed lill-poplu lejn il-Qalb ta' Gesu. Beda jghallem permezz tax-xandir tta' Alla, organizza l-festa ta' Sant Andrija u l-festi tal-Milied. kompla l-hidma tieghu b'hegga sakemm giet marda fuqhu tant li kellu jieqaf minn kappillan. Irrezenja minn kappillan b'mod ufficjali f'Novembru tal-2008.

L-iskrittura tghidilna: Dan ghandhom tkun tafu, huti gheziez: li quddiem il-Mulej jum wiehed hu bhal elf sena, u elf sena bhal jum wiehed ( 2 Pt 3,8 ). U dan nistghu napplikawh ghall-parrokkat ta' Dun Lino. Dan l-ahhar kien jaghmel parti mill-istaff tas-Seminarju Minuri ta' Ghawdex.

 


Jum il-Kongrazzjoni tal-Knisja taghnaKonsagrazzjoni tal-Knisja taghna


Nhar is -Sibt 28 ta’ Jannar 2017 ikollna l- 1 Għasar fil-5.30pm u quddiesa.

Il- Ħadd 29 ta’ Jannar 2017 ‘Jum il- Konsagrazzjoni’ jkollna it- 2 Għasar fil- 4:00pm, Barka Sagramentali u Quddiesa Solenni fis - 4:30pm. Din hija ġurnata mportanti għall- Parroċċa tagħna li qisha l- Magħmudija tal- Komunità Nisranija fil - Fontana. Inħeġġukom biex tattendu.


Orarju tal-Quddiesa fil-Parrocca taghnaMilied Ħieni u Qaddis


Għeżież, fil-Milied Ġesu joffrilna mirakli ta' fejqan, paċi interjuri u konsolazzjoni jekk aħna nersqu lejH b'fidi u fiduċja, il-Milied hu Alla jiltaqa' mal-bniedem. Nixtieqilkom li Ġesu jitwieled f'qalbkom u jġibilkom Ferħ, Għaqda, Paċi u Imħabba illum u dejjem.
 
Il-Kappillan Dun John Muscat
 
 
Dear friends,
Christmas means that Jesus still offers us gentle miracles of healing, interior peace and consolation, if only we approach him with trusting faith. Christmas is God's  encounter with his people. Wishing you Joy, Unity, Peace and Love today and always. Blessed Christmas.
 
Fr John Muscat (Parish Priest)

Awguri u Grazzi


Nifirhu lil Mons Lawrenz Xerri mil Qala li illum 16 ta' Dicembru ha jigi moghti "Gieh il Qala" f'ceremonja fil-Kunsill Lokali tal-Qala ghal-hidma tieghu fil-rahal ghal bosta snin. Mons Xerri kien Kappillan hawn il Fontana u jibqa imfakkar billi kien hu li n-navi tal-Knisja imbnew fi zmienu. Minn qalbna il-Kappillan Dun John Muscat u parruccani jifirhulu u nawgurawlu.


Programm tal-Milied 2016


Novena mil-15 sa 23 ta’ Dicembru fil-quddiesa tas 6pm u tal-Hadd fl-4:30pm

Is-Sibt 24 ta’ Dicembru: Lejliet il_Milied

5:30pm  Purcissjoni qasira bil-Bambin mit-tfal.

6:00pm  Quddiesa ghal-famija u tfal kollha

11:30pm  Cantata u Uffuccju tal-Qari.

Nofs il-Lejl;     Purcissjoini qasira fil-knisja bix-xbieha tal-Bambin u thabbira tal-Milied. Koncelebrazzjoni Solenni u Priedka tat-tfajjel.

Il-Hadd 25 ta’ Dicembru;  Jum il-Milied

Quddies:   6am;   7am;   8;30am;   10;30am     4:30pm Quddiesa bil-priedka tat-tfajjel.

Bejn 8am u 12 Nofs in Nhar jigi Fr. Christmas iqassam i-rigali fid-djar.

26 ta’ Dicembru; it-Tnejn

Mit-3;30pm sas 6pm gejjin il-gurija ghal Kompitizzjoni tal-presepji u twieqi.

27 ta’ Dicembru:       It-Tlieta: Party Voluntiera  7pm Sala Parrokkjali

27 ta’ Dicembru:       It-Tlieta Harga Adolexxenti/Kitarri    Malta

30 ta’ Dicembru:       Il-Gimgha Ikal tal Parrocca 7;30pm, Cima Restaurant

31 ta’ Dicembru:       Is-Sibt:            Party Tfal kollha 9;3am-12 Noon Sala Parrkj.

31 ta’ Dicembru:       Is-Sibt Harga Abbatini 10am-2pm Nadur/Xaghra/Marsalforn

31 ta’Dicembru          Is-Sibt Gurnata Adorazzjoni mil-Gruppi

31 ta’ Dicembru         Is-Sibt 6pm Koncelebrazzjon Solenni Te Deum (Chorus Urbanus)

1 ta’Jannar 2017       Quddies bhal-Hadd


Kunċert bl-OrgniRitratti tal-Parrocca


Dan sajf organizzajna r-ritratti tal-parrocca. Minn ghandu xi ritratti tal-Istatwa, tal-knisja jew purcissjonijiet tal-parrocca u jixtieq li jaghtihomlna jew jislifhomlna, biex niskenjahom napprezzaw hafna, sabiex naghmluhom fl-arkivju tal-parrocca.