Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

It-Tieni Gabra ghall-Festa tal-Qalb ta' Gesu 2019Restawr tal-Faccata tal-Knisja


Bħalma għidtilkom qabel, il-parroċċa daħlet għall-proġett tar-restawr tal-faċċata tal-knisja, tal-kampnar u z-zuntier, kemm jien u kemm il-Kappillani ta’ qabli, konna ilna nisimgħu krib li l- kampnar se jaqa’ u l-faċċata fiha ħafna fili wara li ilha mil-1905 mibnija (114 sena) u l-ħtieġa ta’ manutenzjoni tal-knisja. Ilni 5 snin nippjana mal-periti, Mepa, designers, kunsulturi, project managers etc…ħallasna permessi u tal-konsultazzjoni. Veru li dan il-proġett qiegħed jiġi finanzjat parti mil-Unjoni Ewropea. Mingħajr il-fondi tal-EU żgur li qatt ma konna se naslu biex nidħlu għal dan il-proġett. Nirringrazzja lil dawk li diġà taw offerta, u inħeġġeġ oħrajn biex jgħinu mil-aħjar li jistgħu għax baqa’ wisq x’inħallsu. Kull ġimgħa fil-bullettin se nibda’ noħroġ rendikont fejn wasalna fil-ġbir.


Tombla fis-Sala Parrokkjali

Tkunu tghinu ghal ispejjez tar-restawr tal-knisja. Ejjew u Hajru lil ohrajn jigu. Grazzi


Ikla f'okkazzjoni tal-Konsagrazzjoni tal-KnisjaGimgha ta' Talb bi Preparazzjoni ghal wasla tal-Kwadru Mirakluz tal-Madonna ta' Pinu fostna

"Xejn la tibza" tiehu ghandek lil Marija (Mt.1,20)

Ġimgħa ta’ talb bi preparazzjoni għal wasla tal-Kwadru Mirakuluż tal-Madonna ta’ Pinu fostna.

Fl-400 sena anniversarju mill-pittura tagħha u tas-Sena Marjana Djoċesana.

Il-Ħamis 17 ta’ Jannar:

8:00pm: Quddiesa ta’ preparazzjoni għal ġid spiritwali taż-żjara tal-Kwadru tal-Madonna ta’ Pinu.

9:00pm sa nofsilejl: Adorazzjoni u talb mill-Adoraturi tas-Sagrament ma’ Mons Rużar Borg. Quddiesa minn   Mons Rużar Borg għas-suċċess ta’ din il-ġimgħa.

Il-Ġimgħa 18 ta’ Jannar:

8:30am sal-11:30am: Adorazzjoni u talb Marjan.

5:30pm: Rużarju Meditat quddiem Ġesù Sagramentat.

6:00pm: Quddiesa b’omelija Marjana fuq ‘it-Tħabbira tal-Anġlu ‘l Marija li se ssir Omm Alla’.

 

Is-Sibt 19 ta’ Jannar u l-Ħadd 20 ta’ Jannar:

9:00am: Quddiesa għat-tfal b’katekeżi fuq il-Madonna.

Matul il-ġurnata, il-Kappillan u Saċerdoti iżuru l-morda fi djarhom b’replika tal-Kwadru u jitolbu magħhom.

Is-Sibt filgħaxija u l-quddies fil-ġurnata kollha tal-Ħadd ikollna magħna l-Patrjiet Franġiskani (Terra Santa) li jitkellmu fuq il-missjoni tagħhom b’konnessjoni mas-Santwarji Marjani fl-Art Mqaddsa.

 

It-Tnejn 21 ta’ Jannar:

7:30am sal-11:30am: Adorazzjoni u talb għas-suċċess tas-Sena Marjana.

5:30pm: Rużarju meditat quddiem Ġesù Sagramentat.

6:00pm Quddiesa b’omelija dwar il-Vizitazzjoni ta’ Marija lil Eliżabetta.

 

It-Tlieta 22 ta’ Jannar:

7:30am sal-11:30am: Adorazzjoni u talb għall-Isqof tagħna Mario Grech fit-13 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni Episkopali tiegħu.

5:30pm: Rużarju Meditat quddiem Ġesù Sagramentat.

6:00pm Quddiesa b’omelija fuq il-Maternità ta’ Marija.

 

L-Erbgħa 23 ta’ Jannar:

7:30am sal-11:30am Adorazzjoni u talb għall-familja.

5:15pm: Jitlaq l-Kwadru mill-Munxar fi triqtu għal Fontana.

5:30pm: Nilqgħu u nagħtu merħba l-Kwadru Mirakuluż tal-Madonna ta’ Pinu fil-bieb prinċipali tal-Knisja bil-kant u wara Ċelebrazzjoni ta’ talb, tifħir u kant fil-knisja.

6:00pm: Quddiesa b’omelija fuq l-Assunzjoni ta’ Marija Santissima.

6:45pm-7:30pm: Rużarju u Talb Marjan mill-Membri tal-Azzjoni Kattolika (Adulti Kbar)

8:00pm: Rużarju Meditat quddiem Ġesù Sagramentat.

Il-Knisja tibqa’ miftuħa l-lejl kollu li matulu jkun hemm talb tar-Rużarju u kant Marjan.

 

Il-Ħamis 24 ta’ Jannar:

6:00am: Rużarju

6:15am: Quddiesa

7:00am: Quddiesa

8:00 – 9:00am: Adorazzjoni Privata fil-preżenza tax-xbieha mirakuluża tal-Kwadru tal-Madonna ta’ Pinu.

9:00 -10:00am: Ċelebrazzjoni mil-istudenti ta’ Sacred Heart Minor Seminary u ta’ Gozo College Primary School.

10:00 – 11:00am: Rużarju u Talb Marjan mill-membri tal-Azzjoni Kattolika (Adulti Żgħar).

11:00am: Supplika lill-Madonna ta’ Pinu.

11:30am: Quddiesa speċjali li għaliha mistednin il-morda tal-parroċċa u dawk ta’ Pompej Home b’amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Morda.

1:00pm-2:00pm: Rużarju u Talb mill-membri tal-Legion of Mary.

2:00pm – 3:00pm: Rużarju u talb privat.

3:15pm - 4:30pm: Ċelebrazzjoni għat-tfal kollha tad-Duttrina li fiha tiġi reċitata l-ġrajja tas-Sejħa tal-Madonna ta’ Pinu lil Karmni Grima u Franġisk Portelli.

4:30pm – 5:15pm: L-għaqdiet kollha tal-parroċċa mistiedna għat-talba tar-Rużarju, Preżentazzjoni tat-trabi u t-tfal u nagħlqu billi nagħmlu Att ta’ Affidament tal-familji lill-Madonna ta’ Pinu.

5:15pm: Nakkumpanjaw il-Kwadru tax-xbieha Mirakuluż tal-Madonna ta’ Pinu fi triqtu lejn il-parroċċa ta’ Kercem.

6:00pm: Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lill-Madonna ta’ Pinu għal min ma jistax jakkumpanja l-Kwadru.

 

 


AwguriProgramm tal-Milied 2018


Qrar: It-Tnejn 24 ta’ Dic: 9-11am (Mons Ruzar)  mil-5 sa’ 7pm (Dun Frangisk Saliba )

 

it-Tnejn 24 ta’ Dicembru 2018 (Lejliet il-Miled)

6pm quddiesa tal-Familja : Wara it-tqarbin purcissjoni qasira bil Bambin u reflessjoni mit-Tfal.

11:40pm Cantata u Ufficcju tal-Qari.

Nofs il-Lejl: Purcissjoni qasira bil Bambin fil-knisja u thabbira tal-Milied Koncelebrazzjoni Solenni u priedka tat-Tfajjel.

It-Tlieta 25 ta’ Dicembru 2018  Jum il-Milied.

Quddies: 6;30am; 8;30am; 10;30am u 4;30pm Bejn 8am u 12 Nofs in Nhar jigi Fr. Christmas iqassam i-rigali fid-djar.

Il-Hadd 23 ta’ DIcembru: 2-5pm; Harga ghal Abbatini  Bethlehem f’Ghajnsielem.

L-Erbgha: 26 ta’ Dicembru: mit-3pm sas 6pm jigu gurija ghal kompitizzjoni tat-twiequ u presepji.

Il-Hamis: 27 ta’ Dicembru: Ikla ta Parrocca fis-7:30pm… Kohinoor, M’Forn

Is-Sibt 29 ta’ Dicembru: Party ghat-tfal kollha 9:30am Sala parrokjali.

Il-Hadd 30 ta’ Dicembru: 7pm Adoloxxenti/Zaghzagh : Lucky Jacks

Il-Tnejn 31 ta’ Dicembru: Mid-8 sal 12pm Adorazzjoni mill-gruppi.

It-Tnejn 31 ta’ Dicembru: Koncelebrazzjoni u TeDeum  fl-6:00pm

It-Tlieta 1 ta’ Jannar 2018: Qiuddies bhal Hadd: 6;30am;8;30am; 10;30am u 4:30pm

L-Erbgha 2 ta’ Jannar 2019: party Voluntiera  fis-7pm Sala Parrokkjali.


Presepju Gdid ghal-Knisja parrokkjali taghna

prosit lil Voluntiera kollha li hadmu fuq il-presepju. Minn jixtieq joffri donazzjoni ghal xi pastur ghas-sena d-diehla, ikellem lil Johnny is-Sagristan. Grazzi


Ikla kompluta ghall-parruccani u hbieb

ghal biljetti kellmu lil Johnny Theuma, Lydia Curmi jew lil Giovanna Farrugia Niltaqghu


Programm tal-Milied 2018


Qrar: Sibt: 22 ta’ Dic. mil-5-6pm (Kappillan); Il-Hadd 23 ta’ Dic. mis-7:30-8:30 am (Dun Gorg Vella) mil-10am sal-11am (Kappillan) mil-4-4;30pm (P. Adeodato) Mil-4;30-5:30pm (Kappillan)

It-Tnejn 24 ta’ Dic: 7;30am-8:30am(Mons Salv) 9-11am (Mons Ruzar)  mil-5 sa’ 7pm

(Dun Frangisk Saliba )

 It-Tnejn 24 ta’ Dicembru 2018   (Lejliet il-Miled)

6pm quddiesa tal-Familja : Wara it-tqarbin purcissjoni qasira bil Bambin u reflessjoni mit-Tfal.

11:40pm Cantata u Ufficcju tal-Qari.

Nofs il-Lejl: Purcissjoni qasira bil Bambin fil-knisja u thabbira tal-Milied Koncelebrazzjoni Solenni u priedka tat-Tfajjel.

It-Tlieta 25 ta’ Dicembru 2018         Jum il-Milied.

Quddies: 6;30am; 8;30am; 10;30am u 4;30pm Bejn 8am u 12 Nofs in Nhar jigi Fr. Christmas iqassam i-rigali fid-djar.

Il-Hadd 23 ta’ DIcembru: 2-5pm; Harga ghal Abbatini  Bethlehem f’Ghajnsielem.

L-Erbgha: 26 ta’ Dicembru: mit-3pm sas 6pm jigu gurija ghal kompitizzjoni tat-twiequ u presepji.

Il-Hamis: 27 ta’ Dicembru: Ikla ta Parrocca fis-7:30pm… Kohinoor, M’Forn

Is-Sibt 29 ta’ Dicembru: Party ghat-tfal kollha 9:30am Sala parrokjali.

Il-Hadd 30 ta’ Dicembru: 7pm Adoloxxenti/Zaghzagh : Lucky Jacks

Il-Tnejn 31 ta’ Dicembru: Mid-8 sal 12pm Adorazzjoni mill-gruppi.

It-Tnejn 31 ta’ Dicembru: Koncelebrazzjoni u TeDeum  fl-6:00pm

It-Tlieta 1 ta’ Jannar 2018: Qiuddies bhal Hadd: 6;30am;8;30am; 10;30am u 4:30pm

L-Erbgha 2 ta’ Jannar 2019: party Voluntiera  fis-7pm Sala Parrokkjali

Il-Milied u s-Sena it-tajba lil kulhadd

 


Is-Sigra tal-MiliedKompetizzjonijiet ta' Twieqi mzejjna u Presepji tal-Milied

Genituri heggu lill-uliedkom sabiex jiehdu sehem f'din id-drawwa religjuza tal-Milied fid-djar taghna billi zzejnu bil-presepju u l-Bambin tal-Milied.


Novena tal-MiliedIkla ta' Sant Andrija

Biljetti sa nhar it-Tlieta 27 ta' Novembru 2018


Kuncert bl-Orgni u OboeProgramm tal-festa f'Gieh Sant' Andrija AppostluPasturi u Presepju gdid fil-Knisja Parrokkjali

Din is-sena qegħdin naħsbu li nagħmlu sett ta’ pasturi u presepju ġdid fil-knisja. Godwin Attard Mompalao, Toni Mercieca u oħrajn ivvoluntarjaw li jaħdmu il-presepju. Il-pasturi huma tat-terrakotta u ġew ikkummissjonati lil-Jesmond Micallef


L-Ewwel Gabra ghall-Festa tal-Qalb ta' Gesu 2019Purcissjoni tal-Madonna tar-Ruzarju

Nhar il-Ħadd 7 t’Ottubru 2018 taħbat il-Festa tal-Madonna tar-Rużarju, għaldaqstant se nagħmlu l-purċissjoni bil-Madonna tar-Rużarju wara l-quddiesa tal-4:30pm. Inħeġġiġkom biex ilkoll tiġu għal dik l-quddiesa u timxu wara l-purċissjoni nitolbu r-Ruż

Nhar il-Ħadd 7 t’Ottubru 2018 taħbat il-Festa tal-Madonna tar-Rużarju, għaldaqstant se nagħmlu l-purċissjoni bil-Madonna tar-Rużarju wara l-quddiesa tal-4:30pm. Inħeġġiġkom biex ilkoll tiġu għal dik l-quddiesa u timxu wara l-purċissjoni nitolbu r-Rużarju. Ejjew nagħtu xhieda tal-fidi, inħallu kollox u niġu bħala familja, tfal, żgħażagħ u kbar nieħdu sehem f’din il-manifestazzjoni Marjana.

 


Merhba fostna is-Seminarista Gorg PisaniCoffee MorningBazaar


Żommu dawn id dati: BAZAAR  mit-Tnejn 22 t’Ottubru sal-Ħadd 11 ta’ Novembru 2018.  Minn jixtieq joffri xi oġġetti għal Bazaar jista’ iġibhom fid-dar parrokkjali. Jekk joghgobkom igibux hwejjeg ghax ma ghandniex bzonn. Grazzi.
 
Fontana Parish Bazaar in aid of the restorations of the church's facade, will take place from 22 October till 11 November at Saint Francis Square. Come and see and you will find something you like for sure.
 

BBQ Sports Fest 2018Programm tal-Sports Fest 2018Radd il-Hajr lis-Seminarista Franklin Micallef


Din is-sena kellna magħna lis-Seminarista Franklin Micallef fejn kull weekend kien jgħin fil-Liturġija, jieħu ħsieb l-Abbatini u jagħmel laqgħat għall-Adoloxxenti/Żgħażagħ u attivitajiet oħra. Sfortunatament il-board tas-seminarju sellifulna għal sena biss u nixtiequ nirringrazzjaw lil Franklin tal-preżenza tiegħu u ta’ ħafna xogħol li għamel fil-parroċċa. Verament sibnieh utli u ta’ għajnuna kbira. Se minnisjawh ħafna. Il-quddiesa tal-10.30am il-Ħadd 16 ta’ Settembru 2018 se tkun b’radd il-ħajr u biex ngħidu Grazzi u Awguri fl-istudju tiegħu għas-saċerdozju. Wara l-quddiesa jkollna bibita u naqsmu cake flimkien fis-sala. Nitlobkom biex tiġu din il-quddiesa u ssellmu lis- Seminarista Franklin Micallef.


Duttrina 2018-2019


IMPORTANTI
Il-ġenituri li għandhom tfal li din is-sena ser jidħlu fil-Year 1 huma mitluba li jirreġistrawhom għad-duttrina fl-uffiċċju parrokkjali nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Ħamis bejn id-9.00am u l-11.30am. Dawk li għal xi raġuni valida bi ħsiebhom jirreġistrawhom f’xi parroċċi jew ċentri pastorali oħrajn għandhom bżonn il-permess bil-miktub mingħand il-Kappillan. Il-ħinijiet tad-Dutrtrina jibqgħu l-istess bħas-sena l-ohra.
Id-Duttrina għat-tfal kollha tibda l-ġimgħa tat-Tnejn 1 t’Ottubru 2018.
Żommu din id-data: L-Erbgħa 26 ta’ Settembru 2018: Pellegrinaġġ u Ħarġa.


Kuncert fl-Okkazjoni tal-Anniversarju minn Mewt ta Kappillan Mons. George BezzinaWasla tar-Relikwa fil-parrocca taghnaSolennita Liturgika tal-Qalb Mqaddsa ta' GesuProgramm Tal-Festa Liturgika u Titulari tal-Qalb ta' Gesu 2018


PROGRAMM SPEĊJALI F’GĦELUQ IL-25 SENA TAL- INKURUNAZZJONI TAL-INKWADRU TITULARI U l-125 SENA MIT-TQIEGĦED TAL-EWWEL GEBLA

TAL-FESTA LITURĠIKA U TITULARI TAL-QALB MQADDSA TA’ ĠESÙ INKURUNAT

PARROĊĊA SANTWARJU    FONTANA  -  GĦAWDEX

31 TA’ MEJJU  -  19 TA’ ĠUNJU 2018

 

Il-Ħamis 31 ta’ Mejju: Talb ta’ preparazzjoni spiritwali għall-Festa.

10:00am: Siegħa Adorazzjoni minn Joe Fenech, membru tal-Mużew u ta’ Radio Marija.

Il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju: Jum il-Fontanin: Id-Disa Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù. L-Ewwel Ġimgħa tax-     Xahar. Jum il-Vokazzjonijiet. Nitolbu għas-Saċerdoti u Reliġużi.

6:15am: Quddiesa

7:00am: Quddiesa u wara tibda Ġurnata Adorazzjoni Solenni.

8:30am:Pellegrinaġġ mit-tfal tas-Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù fejn issir quddiesa konċelebrata mill-Isqof Mario Grech, is-Surmast Kan Noel Saliba, fis-Santwarju tagħna fl-okkażjoni tal-Eucharistic day u wara purċissjoni bis-Sagrament lejn l-Iskola fejn tingħata l-Barka Sagramentali.

9:30am: Nofs siegħa Adorazzjoni mil-Legion of Mary.

10:00am: Siegħa Adorazzjoni mil-Azzjoni Kattolika.

3:00pm: Siegħa Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

4:00pm: Nofs siegħa Adorazzjoni għat-tfal.

6:30pm: Rużarju u Barka Sagramentali.

7:00pm: Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons Rużar Borg bis-sehem tal-Fontanin  li joqogħdu barra mill-parroċċa, animata mill-Kor Chorus Urbanus taħt it-tmexxija tas-Surmast John Galea.

7:45pm: Ħruġ tal-Istatwa Maestuża tal-Qalb ta’ Ġesù minn niċċa waqt il-kant tal-Innu Popolari, Kurunella u talb tal-ġemgħa. Wara bibita u tifkira għal kulħadd fuq iz-zuntier.

9:00pm: Quddiesa u Kurunella.

Is-Sibt 2 ta’  Ġunju: Jum L-Adolexxenti

7:15pm: L-E.T. Mons Isqof Mario Grech jamministra s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof  lil għaxar Adolexxenti mill-parroċċa tagħna animata mil-Kor Chorus Urbanus.

Il-Ħadd 3 ta’ Ġunju: Corpus Christi : Jum l-Ewkaristija.

10:30am: Quddiesa solenni li fiha l-Kappillan Kan John Muscat jamministra s-Sagrament tal-Ewkaristija, tal-Ewwel Tqarbina lil tmien ċkejknin tagħna, animata mil-Kor Chorus Urbanus.

L-Erbgħa  6 ta’ Ġunju: L-ewwel Jum tal-Kwaranturi.  Jum il-Katekisti.

7:00am: Quddiesa  u wara tibda ġurnata Adorazzjoni Solenni.

6:45pm: Rużarju.

7:00pm:Konċelebrazzjoni Solenni minn Mons Isqof Mario Grech għas-Soċji u Katekisti kollha  t’Għawdex bħala konkluzjoni tas-Sena Kateketika.Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Mons Rużar Borg. Janima l-Kor Chorus Urbanus taħt id-direzzjoni tal-Mro John Galea.

Il-Ħamis 7 ta’ Ġunju: It-Tieni Jum tal-Kwaranturi u  Jum l-Abbatini

7:00am: Quddiesa u wara tibda ġurnata Adorazzjoni Solenni.

6:45pm: Rużarju.

7:00pm: Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija u jippriedka l-Kappillan tal-Munxar Dun Michael Said (bin il-parroċċa) li fiha ssir il-Vestizzjoni tal-Abbatini l-ġodda. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Mons Salv Tabone. Janima l-Kor Chorus Urbanus.

8:30pm: Quddiesa ċċelebrata minn Mons Rużar Borg u wara jibda lejl Adorazzjoni Ewkaristika li tagħlaq b’quddiesa f’nofsillejl li twassalna għas-Solennità Liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù.

Il-Ġimgħa 8 ta’ Ġunju: Solennità Liturġika tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù.

Jum Dinji tal-Qdusija tas-Saċerdoti.

Qrar:   Mis-6:00am sat-8:00am, Is-Saċerdot ikun disponibbli kwarta qabel u kwarta wara kull quddiesa għall-qrar. Matul il-ġurnata l-Kappillan ikun disponibbli għall-qrar, imbagħad mis-6:00pm ‘l quddiem ikun hemm saċerdoti barranin għall-qrar.

Quddies: Illum fil-quddies kollu 6:15am: Dun Gorg Vella; 7:00am: Dun Manwel Cordina; 11:30am: Mons Salv Tabone, isir ħsieb qasir fuq il-Qalb ta’ Ġesù.

7:30am: Tibda ġurnata Adorazzjoni Solenni.

9:00am: Pellegrinaġġ mit-tfal tal-Gozo College  (Skola Primarja tal-Vajringa), fejn issir quddiesa kon-ċelebrata mill-Kappillan Kan John Muscat flimkien mal-Arċiprieti tar-Rabat, Mons Joseph Sultana (Katidral) u Mons Joseph Curmi (San Ġorġ) fis-Santwarju tagħna fl-okkażjoni tal- Eucharistic day, u wara purċissjoni bis-Sagrament lejn l-Iskola.

5:00pm: Mons Isqof Mario Grech imexxi Siegħa Adorazzjoni flimkien mas-saċerdoti kollha tad-Djoċesi.

6:30pm: Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech. Janima l-Kor Chorus Urbanus. Wara ċ-ċelebrazzjoni toħroġ il-purċissjoni bis-Sagrament Mqaddes immexxija mil-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi u Arċidjaknu tal-Katidral Mons Tarcisio Camilleri. Matul il-purċissjoni jsiru diversi waqfiet li fihom tingħata l-Barka Sagramentali. Issir il-Konsagrazzjoni tal- familji lill-Qalb ta’ Ġesù u jitkanta t-Te Deum f’għeluq il-Kwaranturi Mqaddsa.

9:00pm: Quddiesa mill-Kappillan u Kurunella.

Is-Sibt 9 ta’ Ġunju:  Jum il-familja. Qima lill-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.

9:00am: Quddiesa mill-Kappillan  għat-tfal kollha f’għeluq l-istaġun tad-Duttrina , bis-sehem tal-grupp tal-kitarri “Qlub Ferħana Fontanin”, jingħataw premjijiet għall-aħjar attendenza u wara l-Quddiesa nikkonsagraw lit-tfal taħt il-protezzjoni tal-Qalb ta’ Ġesù.

6:30pm: Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali.

7:00pm: Quddiesa għall-familji kollha mill-Kappillan Dun John Muscat animata minn Ermeline Dingli  u Chris Galea, li fiha l-Kappillan jagħti ċ-Ċertifikati lill-għarajjes li lestew il-kors ta’ tħejjija taż-Żwieg u jġeddu l-wegħdiet taż-Żwieg dawk preżenti li qed jiċċelebraw il-25, 30, 40 u 50 sena anniversarju miż-Żwieġ tagħhom. Tingħata tifkira.

8:00pm: BBQ kbir,  Entertainment  u Tombla b’risq il-festa fuq iz-zuntier.

Il-Ħadd 10 ta’ Ġunju:    Jum it-Tfal u tal-Kitarri.

4:30pm: Quddiesa ta’ ringrazzjament bis-sehem tal-grupp tal-Kitarri “Qlub Ferħana Fontanin” tal-parroċċa mmexxija minn Sr Ġuża Cardona u wara ssir Festa Tfal, bil-mużika animata minn Animator. Se jkun hemm bouncing castle, climber u Big Slide, balloon modelling u party fuq iz-zuntier organizzata mill-Kunsill Lokali Fontana b’kollaborazzjoni mal-parroċċa

It-Tnejn 11 ta’ Ġunju: Jum il-Voluntiera.

6:00pm: Car-cade minn fejn l-artist Michael Camilleri Cauchi, in-Nadur għall-Knisja bl-Istatwa  tal-Qalb ta’ Ġesù ta’ barra li ġiet indurata u rrestawrata mil-ġdid.

7:00pm:Quddiesa għall-voluntiera kollha tal-Armar, tan-Nar, tindif, tal-fjuri, liturġija u dawk

 kollha li jgħinu fil-knisja.

It-Tlieta 12 ta’ Ġunju: Jum il-Fratelli u tal-Liturġija.

6:00pm: Wasla tar-Relikwa Unika u Speċjali mislufa ġentilment  mit-teżor tar-Reverendu Kapitlu tal-Katidral ta’ l-Mdina, Malta, Relikwa tax-Xewka ta’ Kristu mċappsa bid-demm f’ostensorju filegran tad-deheb u fidda u li ġiet mogħtija mil-Inkwiżitur Antonio Ruffo f’1727 u eventwalment mill-Isqof Fra Alpheran de Bussan tal-Kavallieri ta’ Malta. Ir-Relikwa titwassal proċessjonalment mit-tarf ta’ Triq Sptar San Ġiljan lejn il-knisja bis-sehem tal-Kleru u Fratellanzi. Il-poplu mistieden jakkompanja wkoll ir-Relikwa sal-Knisja. Ir-Relikwa tkun esposta fin-niċċa matul il-jiem tal-Festa.

6:30pm: Rużarju, Barka Sagramentali u quddiesa.

L-Erbgħa 13 ta’ Ġunju: L-Ewwel Jum tat-Tridu. Jum iz-Żgħażagħ.

6:45pm:Rużarju.

7:00pm: Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Dun Manwel Cordina, jippriedka Dun Simon Cachia SThB, BscEd Delegat tal-Isqof ta' Għawdex għall-Katekeżi tat-Tfal u wara t-tqarbin tingħad talba għall-Katekisti. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Mons Salv Tabone.  Ikanta l-Kor Chorus Urbanus.

Il-Ħamis 14 ta’ Ġunju: It-Tieni Jum tat-Tridu.  Jum l-Għaqdiet.

6:45pm: Rużarju.

7:00pm: Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Dun Ġorġ Vella, jippriedka   Dun Simon Cachia SThB, BscEd Delegat tal-Isqof ta' Għawdex għall-Katekeżi tat-Tfal u wara it-tqarbin tingħad talba għall-membri tal-Għaqdiet fi ħdan il-parroċċa. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Manwel Cordina.  Ikanta l-Kor Chorus Urbanus.

Il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju:  It-Tielet Jum tat-Tridu. Jum il-vokazzjonijiet.

6:45pm: Rużarju.

7:00pm: Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons Salv Tabone jippriedka Dun Simon Cachia SThB, BscEd Delegat tal-Isqof ta' Għawdex għall-Katekeżi tat-Tfal u wara t-Tqarbin issir talba għall-Vokazzjonijiet. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Ġorġ Vella.  Ikanta Kor Chorus Urbanus.

9:30pm: Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marċ minn Triq Għajn Tuta għal quddiem iz-zuntier minn fejn takkumpanja d-dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Qalb ta’ Ġesù mat-toroq tal-parroċċa. Mal-wasla tal-vara fejn il-knisja, il-Kummissjoni Żgħażagħ Fontana flimkien ma’ Critical Events tipprezenta spettaklu ta' nar, fjammi, karti, dawl u viżwal sinkronizzati mal-mużika ta' Dj Remii live, fl-okkażjoni tal-25 sena mill-inkurunazzjoni tal-Inkwadru Titulari u 125 sena mit-tqegħid tal-ewwel ġebla. Matul il-marċ isir il-ħruq tan-nar minn diversi postijiet. Mat-tlugħ tal-istatwa fuq il-pedestal tagħha u fost il-briju organizzat miż-żgħażagħ, tindaqq id-diska anniversarja, mużika ta' Dominic Cini, lirika Joseph Mercieca u Franklin Cardona; tkanta Antonella Rapa.

12:00pm: Logħob tan-nar bis-sistema fireTEK  mill-għaqda tan-Nar Fontana.

Is-Sibt 16 ta’ Ġunju:  Lejlet il-Festa Titulari.    Jum l-Anzjani u l-Morda.

10:00am: Konċelebrazzjoni mmexxija minn Kan Joe Cardona,  Kappillan tal-Isptar Ġeneral ta’ Għawdex li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Mistednin dawk il-morda jew anzjani tal-parroċċa li jistgħu jiġu l-knisja flimkien mar-residenti ta’ Sant’Anna mill-Isptar Ġenerali t’Għawdex u dawk  li huma fid-djar tal-Anzjani bħalma hi dik ta’ Pompej u oħrajn.  Trasport provdut u jkun hemm ners disponibbli. Muzika animata minn Ermeline Dingli u Chris Galea. Wara l-quddiesa jsir il-kant tat-Te Deum.  Bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.

6.00pm: Il-kleru joħroġ mill-knisja għal-kunvent ta’Santu Wistin.

6.15pm:Translazzjoni solenni bir-relikwa tas-Salib Imqaddes, immexxija  mill-Kolloboratur Parrokkjali Patri Adeodato Schembri OSA, li titlaq mill-Kunvent ta’ Santu Wistin ir-Rabat lejn il-knisja akkompanjata minn bosta fratellanzi oħra. Kant tal-Antifona u l-Ewwel Għasar tal-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù u Barka Sagramentali. Mistednin il-Kavallieri u d-Dami tal-Ordni  Ekwestrali tas-Santu Sepulkru.

7:00pm: Konċelebrazzjoni solenni mmexxija mill-Kolloboratur Parrokkjali Patri  Adeodato Schembri OSA li fiha jippriedka fuq il-Qalb ta’ Ġesù.

8:45pm: Il-Kummissjoni Żgħażagħ Fontana tippreżenta pre party fi Triq Kappillan Ġużepp Ħili bis-sehem ta' Dj Remii u J JOY. 

9:30pm: Il-Banda La Stella tar-Rabat tibda marċ minn Triq ta’ Mulejja għal Triq Sptar San Ġiljan għal Triq Santa Dminka,  Triq il-Kappillan Ġużepp Ħili u Triq il-Għajn u tasal quddiem il-knisja,għall-ħabta tal-10:45pm

10:45 pm Spettaklu tal-logħob tan-Nar sinkronizzat mal-Mużika ‘Fountain of Colours’,

b’diversi fetħiet tal-kulur u blalen fuq diversi qisien.

11.30pm:L-banda ddoqq Innu l-Kbir tal-Qalb ta’ Ġesù.  Versi ta’ Patri Akkursju Xerri OFM u mużika ta’ Mro Vincent Ciappara, bis-sehem tas-solisti Noel Galea u Mario Portelli

11:50pm: Wara l-Innn l-Kbir se jittella’ Feature Awdju-Viziv fuq l-Anniversarju ta’ l-Inkurunazzjoni  tal-Inkwadru mill-Kunsill Lokali Fontana bil-kolloborazzjoni tal-Kumitat Festi Esterni.

12:00pm: Titilfux wirja kolossali u unika għal Għawdex, tal-logħob tan-nar tal-art mekkanizzat mill-Għaqda tan-Nar Fontana.

Il-Ħadd 17 ta’ Ġunju: Jum il-Festa Titulari tal-Parroċċa tal-Fontana.

Jum il-Benefatturi Ħajjin u Mejtin.

Quddies:  6:30am. Dun Ġorġ Vella u 7:30am Mons Salv Tabone.

9:00am: Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech, Isqof tad-Djoċesi tagħna flimkien mal-Kappillan u l-eks-kappillani, Kleru u saċerdoti ħbieb tal-parroċċa. Mons Carmelo Refalo, Arcipriet tal-Parroċċa Marija Bambina fix-Xagħra jagħmel l-omelija  f’ġieħ il-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù. Mistiedna l-Kavallieri u Dami tal-Ordni Papali tas-Santu Sepulkru. F’dan il-Pontifikal Solenni, il- Kor Chorus Urbanus jesegwixxi l-Quddiesa b’erba vuċijiet Fons Vitae, kompożizzjoni u direzzjoni tal-Mro Dr John Galea.

Quddies: 11:00am : Fr Charles Cini SDB, u 5:30pm Dun Manwel Cordina.

12:00pm: Marc brijuż ta’ filgħodu mill-Banda Santa Margerita ta’ Sannat li jibda’ minn ħdejn tal-Pools,Triq Sptar San Ġiljan lejn il-Knisja. 6:30pm: Kant tat-Tieni Għasar tal-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù mmexxija minn Mons Rużar Borg, bin il-parroċċa tal-Qalb ta’ Ġesù u Monsinjur tal-Katidral.

7:15pm: Ħruġ tal-Istatwa devota tal-Qalb ta’ Ġesù u tislima mill-banda La Stella tar-Rabat, bid-daqq tal-Innu l-Kbir tal-Qalb ta’ Ġesù, versi ta’ Patri Akkursju Xerri OFM u mużika ta’ Mro Vincent Ciappara, bis-sehem tas-solisti Noel Galea u Mario Portelli.  Puċissjoni solenni mmexxija minn Mons Carmelo Refalo, Arċipriet tal-Parroċċa Marija Bambina fix-Xagħra bis-sehem tal-banda  La Stella. Mistiedna l-Kavallieri  u d-Dami tal-Qabar ta’ Kristu.

8:00pm: Il-Banda  Prekursur tax-Xewkija tibda’ marċ minn Triq il-Kappillan  Ġużepp Ħili għal quddiem il-knisja fejn imbagħad l-istess banda tesegwixxi programm mużikali fuq iz-zuntier sad-dħul tal-purċissjoni.

10:00pm: Dħul tal-purċissjoni, Antifona u Barka Sagramentali minn Mons Carmelo Refalo President tal-Kulleġġ tal-Kappillani.

10:30pm: Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marċ brijuż li jitlaq minn Triq il-Qalb ta’ Ġesù, jgħaddi għal-Triq il-Għajn u jieqaf quddiem il-Knisja.

It-Tnejn 18 ta’ Ġunju: Il-25 Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-Inkwadru Titulari.

7:00pm:Quddiesa ta’ radd il-ħajr, konċelebrata mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP. Mistednin dawk kollha li ħadu sehem mill-organizzazzjoni tal-festa. Wara tinkixef lapida kommemorattiva fuq iz-zuntier mal-faċċata tal-Knisja.

It-Tlieta 19 ta’ Ġunju: Pellegrinaġġ għal Burmarrad, Malta.

4:30pm  Pellegrinaġġ għall-parroċċa tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija ta’ Burmarrad, Malta li hi ġemellata spiritwalment mal-parroċċa tagħna, fejn il-kappillan Kan John Muscat  imexxi quddiesa fil-programm tal-festa Liturġika tal-parroċċa tagħhom. Nitilqu mal-vapur tal-5:00pm.

                 Dan il programm kollu ser jixxandar fuq ir-Radio tal Parroċċa Sacro Cuor 105.2 FM

                       *25 persuna taw id-demm fl-Sptar Ġenerali t’Għawdex bħala proġett tal-25 sena anniversarju tal-Inkurunazzjoni.

V  I  V  A       I  L  -    Q  A  L  B    T  A’   Ġ  E  S  Ù

     Opri Ġodda Parroċċa

 • Diversi kostuni ġodda Bibbliċi għall-Purċissjoni tar-Redentur.
 • Salib ġdid għall-Istatwa tar-Redentur.
 • 2 trieħi tal-festa għal-gredenzini.

      Opri Ġodda Armar

 • Restawr tal-istatwa tad-Dimostrazzjoni, minn Michael Camilleri Cauchi
 • Raġġieri għall-istatwa tad-Dimostrazzjoni, xogħol Johnny Micallef, disinn ta’ Adonai Camilleri Cauchi
 • Bidu tal-induratura tal-Pedestall il-kbir
 • Skultura ġdida tal-injam, għall-faċċata tal-Pedestall il-kbir, xogħol id- dilettanti tal-armar
 • Taraġ ġdid għall-Pedestall il-kbir
 • Żewġ pedestalli ġodda, għall-Qalb ta’ Marija u għall-Qalb Safja ta’ Ġużeppi, xogħol Ino Attard, fuq disinn ta’ Adonai Camilleri Cauchi
 • Anġlu ġdid maħdum minn Josef  Mizzi
 • Restawr ta’ żewġ brazzi li se jintużaw biex jikkomplementaw iż-żewġ anġli
 • Restawr ta’ anġlu ta’ Karlu Darmanin, minn Josef Mizzi
 • 6 pitturi għall-pavaljuni ta’ Triq il-Kappillan Ġużepp  Ħili, xogħol Josef Camilleri, fuq disinn ta’ Joseph Cauchi
 • 3 settijiet ġmiemel ġodda ndurati għall-pavaljuni ta’ Triq il-Kappillan Ġużepp  Ħili, fuq disinn ta’ Joseph Cauchi
 • Titkompla l-iskultura  u l-induratura tal-Fiber fuq il-pedestalli, fuq disinn ta’ Manwel Grech
 • Faċċata bl-iskultura ġdida tal- Fiber, għall-pedestal tal- istatwa  l-antika tad-dimostrazzjoni. Mudellar tat-tafal xogħol id-dilettanti tal- armar
 • Triq bl- LED’s  għal Triq l-Isptar San Ġiljan u parti minn Triq Santa Dminka
 • Restawr u nduratura mill-ġdid tal-iskultura ta’ wieħed mit-Trofej
 • Restawr u nduratura tal- aħħar 5 settijiet ġmiemel għall-pavaljuni ta’ Triq il-Għajn
 • Manutenzjoni fuq 6 arbli li jintużaw għall-Triq Gaspard Le Marchant
 • 5 skritturi tal-Fiber bl- ismijiet tal-personaġġi għall-purċissjoni tar-Redentur

Drittijiet ta’ żewġ marċijiet li se jindaqqu għall-ewwel darba fir-raħal tagħna, fl- okkazzjoni tal-festi speċjali. ‘’RANDICH’’ kompożizzjoni ta’ Elton Lee Abela. ‘’FIESTA’’ kompożizzjoni tal-Maġġur Anthony Aquilina.

Kmamar tan-nar li se jipparteċipaw fil-jiem tal-Festa

Madonna tal-Virtù - Għarb; Qalb ta’ Ġesù Fontana Brothers - Għarb; Lourdes - San Ġwann,  St Michael’s - Lija, St Sebastian - Qormi, St Mary - Qrendi, 25th November – Żejtun, 12th May – Żebbuġ, La Stella - Gudja.

 

 

 

 

 


Gimghat tal-Qalb ta' GesuIl-55 Kungress Djocesan tax-Xirka tal-Isem Imqaddes t'Alla fil-Parrocca taghnaPlay Hawn Jien MulejIl-Gimgha Mqaddsa fil-parrocca taghnaHadd il-Palm


Ħadd il-Palm 25 ta’ Marzu 2018 fl-10.15am niltaqgħu ħdejn il-Belveder ta’ Triq ta’ Mulejja biex inbierku l-weraq taż-Żebbuġ u tal-Palm, imbagħad nimxu purċissjoni bil-kant lejn il-knisja għall-quddiesa tal-10.30am. Kulħadd mistieden speċjament it-tfal li jkunu lebsin ta’ Lhud


Purcissjoni tad-Duluri


Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Marzu 2018 se nagħmlu quddiesa fis-6pm fuq barra fi Trejqet Grezzja Grima fit-tarf ta’ Triq il-Qalb ta’ Ġesù u wara purċissjoni bl-istatwa devota tad-Duluri lejn il-knisja. Din hi manifestazzjoni tal-fidi tagħna, magħqudin fit-tbatija ta’ Marija Ommna biex nitolbuha tgħinna fil-gwaj tal-ħajja, ningħaqdu flimkien bħala identità ta’ Parroċċa waħda u Komunità tal-Fontana. Niltaqgħu hemmhekk


Pasta NightIl-Mixja tar-Randan fil-Parrocca tal-Fontana

Programm Mid-Dlam ghad-Dawl.

Ras ir-Randan jibda bl-ERBGHA TAL-IRMIED nhar il-Erbgha 14 ta’ Frar ghal-40 gurnata u jispicca qabel Hamis Ix-Xirka. Hu zmien liturgiku meta jitqieghed  irmied fuq rasna fil-quddies kollu wara omelija qasira, bhala sinjal ta’ mortalita’ li ghad insiru trab u biex imutu ghad dnub billi naghmlu penitenza. Ras ir-Randan u il-Gimgha il-Kbira hemm l-obligu ta’ sawm ghal dawk bejn 18 u 59 sena u astinenza minn laham ghal dawk minn 14 –il sena ‘l fuq. Tfal, xjuh u morda mhumiex obligati ghas-sawm izda jistghu jaghmlu xi sagrificcju iehor. Fuq kollox ir-Randan isejhilna ghar-Rikonciljazzjoni u mahfra. Inheggigkom biex nersqu ghas-sagrament tal-qrar matul ir-Randan.

 • Kuljum matul ir-Randan fil-5:30pm nirrecitaw ir-Ruzarju u Via Sagra quddiem Gesu Espost.
 • 16 ta’ Frar (Gimgha) Liturgija tas-sieghat fil-quddies kollha.
 •  18 ta’Frar (Hadd) Prezentazzjoni tat-tfal Precett u Grizma. 10:30am
 • 19 ta’ Frar (Tnejn) Riflessjoni fuq San Pietru fil-quddiesa tal-11:30am.
 • 21 ta’ Frar (Erbgha) Lectio Divina: 2 Hadd tar-Randan. (centru)
 • 23 ta’ Frar (Gimgha) Liturgija tas-Sieghat fil-quddies kollu: 1 Gimgha.
 • 26 ta’ Frar (Tnejn) Riflessjoni fuq Nicodemu fil-quddiesa tal-11:30am.
 • 28 ta’ Frar (Erbgha) Lectio Divina: 3 Hadd tar-Randan. (Centru)
 • 1 ta’ Marzu (Hamis) Siegha Adorazzjoni mis-6:30-7:30pm.
 • 2 ta’ Marzu (Gimgha) Liturgija tas-Sieghat fil-quddies kollu: 2 Gimgha.
 • 2 ta’ Marzu l-Ewwel Gimgha tax-xahar.
  • 4pm Adorazzjoni ghat-tfal.
  • 5pm Siegha Adorazzjoni tal-Hniena Divina
 • 3 ta’ Marzu: Ezercizzi/ irtir Zghazagh/Adolexxeti 2-5pm Patri PeterPaul Cachia osa (Knisja tax-Xlendi)
 • Ezercizzi ghal-kulhadd fis-6:30pm  mil-5 sa’ 9 ta’ Marzu. (Mons Karm Mercieca)
 • 9 ta’ Marzu (Gimgha) Liturgija tas-Sieghat fil-quddies Kollu: 3 Gimgha.
 • 10 ta’ Marzu: Ezercizzi/ irtir Zghazagh/Adolexxeti 2-5pm Patri Peterpaul Cachia osa (Knisja taz-Zejt- Gharb)
 • 11 ta’ Marzu: Pellegrinagg penitenzjali S Girgor (kercem)
 • 12 ta’ Marzu (Tnejn) Riflessjoni fuq Maria Madalena fil-quddiesa tal 11:30am
 • l-Ezercizzi ghat-tfal kollha nhar 13 u 14 ta’ Marzu fit-3:15pm sal-4pm : Kapp Michael Said.
 • 14 ta’ Marzu (Erbgha) Lectio Divina fis 6;30pm (5 Hadd Randan) Centru.
 •  16 ta’ Marzu (Gimgha) fis-6pm, Quddiesa u purcissjoni penitenzjali bl-Statwa tar- Redentur.
 •  18 ta’ Marzu (Hadd) 4pm Via Sagra Djocesana (Ta’ Pinu t’Ghammar)
 •  19 ta’ Marzu (Tnejn) Pellegrinagg ghal S Guzepp il-Qala. 9am.
 • 21 ta’ Marzu (Erbgha) fid-9:00am Pellegrinagg Penitenzjali ta’Pinu.
 • 21 ta’ Marzu (Erbgha) Lectio Divina 6;30pm Centru Parrokkjali.
 • 23 ta’ Marzu   (Gimgha)  fis-6pm, Quddiesa u purcissjoni bid-Duluri minn Trejqet Grezzja Grima.
 • 25 ta’Marzu  Hadd il-Palm  Tberik tal-Palm u purcissjoni fl-10:15am minn Triq ta’ Mulejja.
 • 27 ta’ Marzu (Tlieta) Jum tas-Sagramnet tar-Rikonciljazzjoni.
 • 28 ta’ Marzu (Erbgha) Dramm: Hawn Jien Mulej (Adol/zgha) 7;30pm.Knisja.
 • 29 ta’ Marzu: Ħamis ix-Xirka: Fid-9am fil-Katidral ningħaqdu mal-Isqof u d-Djoċesi għall-quddiesa tal-Griżma, Tberik taż-Żjut u Tiġdid tal-Wegħdiet Saċerdotali. Nitolbu għas-Saċerdoti u għal iktar vokazzjonijiet.
 • Fis-6.30pm fil-parroċċa ssir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Ħasil tar-Riġlejn u Translazzjoni tas-Sagrament fl-artal tar-Riposizzjoni. Adorazzjoni privata u visti lis-Sagrament.
 •  Fil-11:30pm nofs siegħa Adorazzjoni Komunitarja u nagħlqu f’nofsillejl.
 • 30 ta’ Marzu: Ġimgħa l-Kbira: Fil-11am Via Sagra u 7 Visti fil-Knisja għat-tfal kollha.
 • Fit-3pm issir it-Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Liturġija tal-Kelma, Adorazzjoni tas-Salib u Rit tat-Tqarbin. Infakkarkom li dan il-jum hu ta’ Sawm u Astinenza mill-laħam. Ilum nagħmlu xi sagrifiċċju.
 • 31 ta’ Marzu: Sibt il-Għid: Fit-8pm, issir is-Sahra fil-lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Rit tal-mixgħela tad-dawl, Liturġija tal-Kelma, Rit tat-Tberik tal-Ilma tal-Magħmudija u Liturġija Ewkaristika. Nitolbu biex tissaħħaħ il-fidi tagħna.
 • 1 ta’ April: Ħadd il-Għid: Il-Quddies ikun bħas-soltu: 6.30am. 8.30am, 10.30am u 4.30pm. Wara l-quddiesa tal-10.30am noħorġu l-Istatwa tal-Rxoxt fuq iz-zuntier u madwar il-knisja bil-Palm f’idejna, ngħidu talba, t-tfal jitilqu l-bżieżaq fl-ajru u jitqassmu il-Figolli / Bajd taċ-Ċikkulata lil dawk preżenti. Inħeġġeġ lit-tfal kollha biex jiġu għal din il-Quddiesa.

 

 • Qrar: Parrocca Qalb ta’ Gesu Fontana 2018
 • Gurnata ta’ Talb u Celebrazzjoni tas-Sagrament tar-Rikonciljazzjoni  
 • It-Tlieta 27 ta’Marzu: 7:30am- 9:00am: Dun Manwel Cordina;
 • 9:00am – 10:30am:        Mons Ruzar Borg;
 • 10:30am -11:30am ; Kappillan Dun John;        
 • 3:00pm - 4:30pm: Mons Salv Tabone
 • 4:30pm –6:00pm:  Dun Gorg Vella
 • 6:00pm- 7:30pm: Patri Adeodato
 • Hamis ix-Xirka:     4:00pm – 6:30pm        Kappillan u Dun Gorg
 • Gimgha Il-Kbira;   10am sa 12pm: Dun Manwel Cordina u P. Adeodato 2pm -3pm         Kappillan u Dun Gorg Vella
 • Sibt il-Ghid:            10am -12pm; Mons Salv Tabone u Patri Adeodato.

 

 


Karnival Party ghal-Tfal


Attivita ghat-tfal kollha gewwa c-centru nhar is-sibt 10 ta' Frar wara l-quddiesa tat-tfal tad-disgha. Fejn jkollhom diversi loghob, rigali u ikel.Kif ukoll ghal sena ohra ser jerga jkollna l-kompetizzjoni tal-isbah kostum. It-tfal tad-dutrina qed tinghatalhom consent form li ghandha tinghata lil kappillan jew lil xi membru sa mhux aktar tard mill-gimgha 9 ta' Frar f' nofs inhar. Min ma ghandux din il-formula jista jsaqsi ghalija permezz ta' messagg fuq Face Book tal-Parrocca
Donazzjoni ta' 2euros
Grazzi mill-qalb


Il- Logo ufficcjali tal- festi specjali tal- 2018.

Illum 29 ta' Jannar qed niċċlebraw il- 125 sena tat- tqiegħid tal- ewwel ġebla tal- knisja. Dis- Sena ukoll qed niċċelebraw il - 25 sena tal- inkurunazzjoni tal- Kwadru Titulari. Disinn tal- Kuruna - Kav. Paolo Camilleri Cauchi. Arranġament Diġitali