Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

Party tal-Karnival ghat-TfalBazaar b'risq il-parrocca taghna.Quddies fis-Santwarju taghna f'Jum San PawlSolennita fl-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-KnisjaPizza Night

B'rizq il-Parrocca taghna


L-Ewwel Gimgha tax-Xaharil-Milied fl-Ghajn il-KbiraIkla tal-MiliedKollox lest ghal ghada il-hadd 24 ta' Novembru 2019:

10:00am koncelebrazzjoni solenni mmexxija mill-Kappillan il-gdid. wara l-koncelebrazzjoni, il-komunita taghti gieh lill-Qalb ta' Gesu u lil Sant' Andrija waqt il-hrug tal-istatwi min-nicca. Narakom.


Ikla Tradizzjonali ta' Sant' AndrijaIl-komunita nisranija tal-Fontana ticcelebra b'ferh lill-Qalb ta' Gesu u lil Sant' Andrija Appostlu

fl-okkazjoni tal-inawgurazzjoni tal-ministeru Pastorali tal-Kanonku Simon Mario Cachia bhala l-hdax-il Kappillan tal-parrocca.


Festa f'gieh Santa Elisabetta tal-UngerijaAhbar sabiha ghall-Parrocca taghna


Dun Joseph Attard, qassis zaghzugh miz-Zebbug, illum gie mibghut iservi fil-Parrocca taghna u ha jibda b'mod immedjat.

Merhba fostna Dun Joseph! Il-Qalb ta' Gesu' tilqghek u tbierkek!


Tombla fis-Sala Parrokkjali

Ejjew u Hajru lil ohrajn jigu


Il-Parroċċa tipprepara ruħha għall-jiem għeżież li ġejjin

Grazzi lil George Sacco Xerri għar-rand mal-istatwa taċ-ċimiterju u s-Sagristan u l-voluntiera għax-xogħol fil-knisja. Fis-Santwarju. apparti li ser niċċelebraw l-ewwel Ġimgħa tax-Xahar, ser ikollna wkoll ir-Relikwiji tal-Qaddisin esposti għall-qima.

Grazzi lil George Sacco Xerri għar-rand mal-istatwa taċ-ċimiterju u s-Sagristan u l-voluntiera għax-xogħol fil-knisja. Fis-Santwarju. apparti li ser niċċelebraw l-ewwel Ġimgħa tax-Xahar, ser ikollna wkoll ir-Relikwiji tal-Qaddisin esposti għall-qima.Segwu sewwa l-programm ta' dawn il-jumejn sbieħ.

 

 

 


Damask tal-Palma


gie nnutat li d-damask tal-palma li jintrama fil-festi l-kbar qdiem u qed igarrab diversi hsarat. Grazzi lil dawk il-persuni li offrew jixtru metru damask tal-palma biex inkunu nistghu nibdew nintervjenu ha nirrangawh. Kull metru jiswa 80 Euro. Min jixtieq jghin billi jixtri metru, ikellem lill-kappillan jew lis-Sagristan


L-1 u t-2 ta' Novembru mal-Qalb ta' Gesu

Stedina ghalik biex tinghaqad maghna


Restawr tal-faccata tal-Knisja u ta Zuntier

Kif tistgħu taraw il-Proġett il-kbir tar-restawr tal-faċċata, tal-ġnub u taz-zuntier tas-Santwarju issa reġa' mexa biċċa. Iz-zuntier kważi lest. Diġa' sar ħafna xogħol u diġa' nġabru ħafna flus. Imma fadal xi jsir u fadal x'niġbru. Fil-fatt, kif issi

Kif tistgħu taraw il-Proġett il-kbir tar-restawr tal-faċċata, tal-ġnub u taz-zuntier tas-Santwarju issa reġa' mexa biċċa. Iz-zuntier kważi lest.


Diġa' sar ħafna xogħol u diġa' nġabru ħafna flus. Imma fadal xi jsir u fadal x'niġbru. Fil-fatt, kif issibu fuq il-Bullettin, fadal mat-€23.900 x'jinġabru biex inkunu ħallasna l-persentaġġ li għandna nħallsu.

Għalhekk kull għajnuna hija ferm apprezzata. Bil-għajnuna ta' Alla u bil-ġenerożita' tal-komunita' naslu żgur.

 


Festa Tal-Madonna tar-RuzarjuL-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHARLaqghat ta' Katekezi tat-TfalTberik tas-Sena SkolastikaSportsfest 2019L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR - JUM SPEĊJALI GĦALL-PARROĊĊA TAGĦNA

Kulħadd mistieden jiġi sas-Santwarju jżur lil Qalb il-Mulej. Stedina speċjali għall-GĦAQDIET KOLLHA TAL-PARROĊĊA biex jiġu għall- Quddiesa tas-7.00pm


Applikazzjoni ghal Fontana Sportsfest 2019

din is sena ser isir mit-tnejn sal-erbgha 16,17,18 ta' Settembru. Applikazzjonijiet jaghlqu l-Hadd 8 ta' Settembru.


Nilqghu fostna l-Isqof il-gdid Mons. Giovanni Cefai MSSPAnzjani u MordaPizza NightFesta tas-Salvatur.

In-Nicca tas-Salvatur nisslet l-ewwel xrara ghal parrocca taghna .


Nota mil-Ex-Kappillan, Dun John Muscat


Irrid nirringrazzja lil Alla, l-Qalb ta’ Ġesù, l-Eċċ Mons Isqof, lis-Saċerdoti tal-parroċċa, lill-Kunsill Parrokkjali, lis-sagristan, il-membri tal-għaqdiet kollha, lis-segretarja u lil dawk kollha li għenuni f’dawn l-aħħar 6 snin u nofs fil-parroċċa għażiża tal-Qalb ta’ Ġesù l-Fontana.

Kienet esperjenza sabiħa li tagħlimt u għamilt li stajt biex intejjeb il-Liturġija, l-edukazzjoni Reliġuża tat-tfal, l-abbatini, iż-żgħażagħ, diversi laqgħat għal adulti u l-kura tal-morda flimkien mal-amministrazzjoini tal-parroċċa.

Mhux fl-interess tiegħi li niftaħar jew nieħu xi mertu iżda nħossni kuntent li għent fil-patrimonju tal-parroċċa billi rranġajt id-daħla għas-sagristija, gwardarobbi għal abiti sagri, għamilna 2 toilets u kamra għall-Qrar. Stinkajt biex isiru 4 statwi l-ġmiel tagħhom, 2 għal barra (Qalb bla tebgħa ta’ Marija u San Ġużepp ta’ Qalb safja) u 2 għal ġewwa (Redentur u tal-Kolonna). Lestejna 2 kappelli, dik ta’ Sant Andrija mil-pasta, induratura u pittura u dik ta’ San Mikiel mil-iskultura, pasta, induratura u pittura. Hekk issa l-knisja tkompliet mill-pittura kollha. Forsi l-ikbar proġett ambizzjuż u jiswa flejjes kbar, kien dak tar-restawr tal-faċċata tal-knisja u zuntier li domt naħdem fuqu snin u issa wasal biex jasal għal tmiemu bil-għajnuna tal-EU u tagħkom qed jirnexxielna inwettquh.

Inħoss sodisfazzjon kbir li minkejja id-djufija tiegħi għamilt li stajt b’imħabba. Kienet deċizjoni iebsa iżda inħossni fil-paċi. Nitlob maħfra jekk inqast lil xi ħadd, (Żgur li ma kenitx l-intenzjoni tiegħi) iżda nitlobkom biex nkomplu nitolbu għal xulxin għal Imħabba tal-Qalb ta’ Ġesù u ta’ xulxin. Sliem.

 

 


Messaġġ minn Dun Simon Cachia, il-kappillan il-ġdid.


Għeżież membri tal-komunità tal-Fontana,
Hu ta’ ferħ kbir għalija li qed niktbilkom dan il-messaġġ qasir. Naf li grazzi għall-voluntiera ħabrieka ta’ din il-parroċċa, dan il-messaġġ qed jidħol f’kull dar u għand kull familja ta’ dan ir-raħal. Ninsab ċert li s’issa l-aħbar waslet għand kulħadd: fil-jiem li għaddew Mons. Isqof Mario Grech għoġbu jsejjaħli biex inkun il-kappillan il-ġdid tagħkom. Jien nirringrazzjah tal-fiduċja li qed juri fija.

Nirringrazzja wkoll lill-Kan. Fr. John Muscat, li qdiekom b’imħabba tul dawn is-sitt snin u li f’dawn il-jiem qed insib mingħandu sostenn kbir. Grazzi wkoll lis-saċerdoti tal-parroċċa (kemm dawk preżenti fil-parroċċa u kemm dawk imsefrin) li laqgħuni b’imħabba kbira.

Din hi l-ewwel darba li qed ngħix l-esperjenza ta’ kappillan u ferħan li ser ngħixha magħkom. Nixtieq nitgħallem minnkom u nitgħallem magħkom. Issa li wara ġimgħa ta’ assenza (minħabba impenji li kont ħadt xhur ilu u li ma stajtx inħassar) erġajt lura magħkom, inkun nista’ niltaqa’ ma’ ħafna minnkom filwaqt li bil-mod nibdew nippreparaw għal sena pastorali ġdida flimkien. Nixtieq nitlobkom minn issa l-għajnuna tal-imħabba, tat-talb u tal-koperazzjoni tagħkom.

Grazzi ħafna tal-awguri u tal-kuraġġ li tajtuni fil-jiem li għaddew. Inwiegħed li nagħmel ħilti kollha biex lill-komunità tagħna ngħinha timxi fit-“Triq tal-Għajn il-Kbira” – fit-“Triq” li hi Kristu; “l-Għajn” li hi Qalbu; “il-Kbira” mħabba tiegħu li tagħtina s-salvazzjoni. Persważ li Sant’Andrija ser ikompli jmexxi d-dgħajsa tal-parroċċa tagħna lejn il-port hieni ta’ Qalb il-Mulej ħalli nkunu lkoll qalb waħda f’Qalbu. Kunu mberkin!
Dun Simon


Programm ufficcjali tal-Festa Tradizzjonali tas-Salvatur Fontana.Solennità Liturġika tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù.


Il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju: Solennità Liturġika tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù.

10:00am: Siegħa Adorazzjoni mil-Azzjoni Kattolika;
3:00pm: Siegħa Adorazzjoni tal-Ħniena Divina;
4:00pm: Nofs siegħa Adorazzjoni għat-tfal;
5:00pm: Mons Isqof Mario Grech imexxi Siegħa Adorazzjoni flimkien mas-saċerdoti kollha tad-Djoċesi;
6:30pm: Rużarju u Kurunella.

IMPORTANTI: Din hi l-iktar ġurnata għażiża għalina. Nħeġġiġkom biex fis-7:15pm, tiġu għall-Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech. Wara ċ-ċelebrazzjoni toħroġ purċissjoni bis-Sagrament Mqaddes u ssir il-Konsagrazzjoni tal-familji lill-Qalb ta’ Ġesù. Jitkanta t-Te Deum f’għeluq il-Kwaranturi Mqaddsa u Barka sagramentali. Janima l-Kor Chorus Urbanus taħt id-direzzjoni tal-Mro John Galea. It-tfal kollha tal-Ewwel Tqarbina tal-Grizma huma obbligati li jiġu lebsin il-libsa rispettiva tagħhom, joqgħodu f’postijiet riservati għalihom quddiem u jieħdu sehem fil-purċissjoni. Nittama li kulħadd jagħmel impenn biex jattendi.
Il-Purċissjoni se tkun qasira li tgħaddi minn Triq Sptar San Ġiljan, għal Triq Kappillan Ġ. Hili lejn il-knisja.
Nitlobkom biex iżżejnu t-twieqi u galleriji minn fejn se tgħaddi l-purċissjoni b’rispett lejn is-Sagrament Mqaddes.


Pasta Night u Tombla

Ibbukjaw Kmieni ma Johnny Theuma 99228190, Lydia Curmi 99403769 jew Giovanna Farrugia 79317957


26 Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-Inkwadru Titulari.


7:00pm:      Quddiesa ta’ Radd il-Hajr, konċelebrata mill-Kappillan Kan. John Muscat. Mistednin dawk kollha li ħadu sehem mil-organizzazzjoni tal-festa. Wara tiġi mbierka l-faċċata tal-knisja wara restawr estensiv li sar dan l-aħħar.


Ilum Il-Ġimgħa 31 ta’ Mejju: Is-Sitt Ġimgħa: Jum il-Fontanin.


7:00pm: Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons Ruzar Borg bis-sehem tal-Fontanin li joqogħdu barra mill-parroċċa, animata mill-Kor Chorus Urbanus taħt it-tmexxija tas-Surmast Dr. John Galea.

7:45pm: Ħruġ tal-Istatwa Maestuża tal-Qalb ta’ Ġesù minn niċċa waqt il-kant tal-Innu Popolari, Kurunella u talb tal-ġemgħa. Wara bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.

9:00pm: Quddiesa u Kurunella.


Programm tal-Festa tal-Qalb ta Gesu 2019BBQ tal-Festa 2019Il-Ħames Ġimgħa mid-9 Ġimgħat tal-Qalb ta’ Ġesù bi preparazzjoni għall-Festa.

Din il-ġimgħa jiċċelebra l-Ewkaristija, l-Arċipriet taż-Żebbuġ, (Assunta) Dun Ġwann Sultana animata mil-kor tal-parroċċa.