Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

Festa Tal-Madonna tar-RuzarjuL-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHARLaqghat ta' Katekezi tat-TfalTberik tas-Sena SkolastikaSportsfest 2019L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR - JUM SPEĊJALI GĦALL-PARROĊĊA TAGĦNA

Kulħadd mistieden jiġi sas-Santwarju jżur lil Qalb il-Mulej. Stedina speċjali għall-GĦAQDIET KOLLHA TAL-PARROĊĊA biex jiġu għall- Quddiesa tas-7.00pm


Applikazzjoni ghal Fontana Sportsfest 2019

din is sena ser isir mit-tnejn sal-erbgha 16,17,18 ta' Settembru. Applikazzjonijiet jaghlqu l-Hadd 8 ta' Settembru.


Nilqghu fostna l-Isqof il-gdid Mons. Giovanni Cefai MSSPAnzjani u MordaPizza NightFesta tas-Salvatur.

In-Nicca tas-Salvatur nisslet l-ewwel xrara ghal parrocca taghna .


Nota mil-Ex-Kappillan, Dun John Muscat


Irrid nirringrazzja lil Alla, l-Qalb ta’ Ġesù, l-Eċċ Mons Isqof, lis-Saċerdoti tal-parroċċa, lill-Kunsill Parrokkjali, lis-sagristan, il-membri tal-għaqdiet kollha, lis-segretarja u lil dawk kollha li għenuni f’dawn l-aħħar 6 snin u nofs fil-parroċċa għażiża tal-Qalb ta’ Ġesù l-Fontana.

Kienet esperjenza sabiħa li tagħlimt u għamilt li stajt biex intejjeb il-Liturġija, l-edukazzjoni Reliġuża tat-tfal, l-abbatini, iż-żgħażagħ, diversi laqgħat għal adulti u l-kura tal-morda flimkien mal-amministrazzjoini tal-parroċċa.

Mhux fl-interess tiegħi li niftaħar jew nieħu xi mertu iżda nħossni kuntent li għent fil-patrimonju tal-parroċċa billi rranġajt id-daħla għas-sagristija, gwardarobbi għal abiti sagri, għamilna 2 toilets u kamra għall-Qrar. Stinkajt biex isiru 4 statwi l-ġmiel tagħhom, 2 għal barra (Qalb bla tebgħa ta’ Marija u San Ġużepp ta’ Qalb safja) u 2 għal ġewwa (Redentur u tal-Kolonna). Lestejna 2 kappelli, dik ta’ Sant Andrija mil-pasta, induratura u pittura u dik ta’ San Mikiel mil-iskultura, pasta, induratura u pittura. Hekk issa l-knisja tkompliet mill-pittura kollha. Forsi l-ikbar proġett ambizzjuż u jiswa flejjes kbar, kien dak tar-restawr tal-faċċata tal-knisja u zuntier li domt naħdem fuqu snin u issa wasal biex jasal għal tmiemu bil-għajnuna tal-EU u tagħkom qed jirnexxielna inwettquh.

Inħoss sodisfazzjon kbir li minkejja id-djufija tiegħi għamilt li stajt b’imħabba. Kienet deċizjoni iebsa iżda inħossni fil-paċi. Nitlob maħfra jekk inqast lil xi ħadd, (Żgur li ma kenitx l-intenzjoni tiegħi) iżda nitlobkom biex nkomplu nitolbu għal xulxin għal Imħabba tal-Qalb ta’ Ġesù u ta’ xulxin. Sliem.

 

 


Messaġġ minn Dun Simon Cachia, il-kappillan il-ġdid.


Għeżież membri tal-komunità tal-Fontana,
Hu ta’ ferħ kbir għalija li qed niktbilkom dan il-messaġġ qasir. Naf li grazzi għall-voluntiera ħabrieka ta’ din il-parroċċa, dan il-messaġġ qed jidħol f’kull dar u għand kull familja ta’ dan ir-raħal. Ninsab ċert li s’issa l-aħbar waslet għand kulħadd: fil-jiem li għaddew Mons. Isqof Mario Grech għoġbu jsejjaħli biex inkun il-kappillan il-ġdid tagħkom. Jien nirringrazzjah tal-fiduċja li qed juri fija.

Nirringrazzja wkoll lill-Kan. Fr. John Muscat, li qdiekom b’imħabba tul dawn is-sitt snin u li f’dawn il-jiem qed insib mingħandu sostenn kbir. Grazzi wkoll lis-saċerdoti tal-parroċċa (kemm dawk preżenti fil-parroċċa u kemm dawk imsefrin) li laqgħuni b’imħabba kbira.

Din hi l-ewwel darba li qed ngħix l-esperjenza ta’ kappillan u ferħan li ser ngħixha magħkom. Nixtieq nitgħallem minnkom u nitgħallem magħkom. Issa li wara ġimgħa ta’ assenza (minħabba impenji li kont ħadt xhur ilu u li ma stajtx inħassar) erġajt lura magħkom, inkun nista’ niltaqa’ ma’ ħafna minnkom filwaqt li bil-mod nibdew nippreparaw għal sena pastorali ġdida flimkien. Nixtieq nitlobkom minn issa l-għajnuna tal-imħabba, tat-talb u tal-koperazzjoni tagħkom.

Grazzi ħafna tal-awguri u tal-kuraġġ li tajtuni fil-jiem li għaddew. Inwiegħed li nagħmel ħilti kollha biex lill-komunità tagħna ngħinha timxi fit-“Triq tal-Għajn il-Kbira” – fit-“Triq” li hi Kristu; “l-Għajn” li hi Qalbu; “il-Kbira” mħabba tiegħu li tagħtina s-salvazzjoni. Persważ li Sant’Andrija ser ikompli jmexxi d-dgħajsa tal-parroċċa tagħna lejn il-port hieni ta’ Qalb il-Mulej ħalli nkunu lkoll qalb waħda f’Qalbu. Kunu mberkin!
Dun Simon


Programm ufficcjali tal-Festa Tradizzjonali tas-Salvatur Fontana.Solennità Liturġika tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù.


Il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju: Solennità Liturġika tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù.

10:00am: Siegħa Adorazzjoni mil-Azzjoni Kattolika;
3:00pm: Siegħa Adorazzjoni tal-Ħniena Divina;
4:00pm: Nofs siegħa Adorazzjoni għat-tfal;
5:00pm: Mons Isqof Mario Grech imexxi Siegħa Adorazzjoni flimkien mas-saċerdoti kollha tad-Djoċesi;
6:30pm: Rużarju u Kurunella.

IMPORTANTI: Din hi l-iktar ġurnata għażiża għalina. Nħeġġiġkom biex fis-7:15pm, tiġu għall-Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech. Wara ċ-ċelebrazzjoni toħroġ purċissjoni bis-Sagrament Mqaddes u ssir il-Konsagrazzjoni tal-familji lill-Qalb ta’ Ġesù. Jitkanta t-Te Deum f’għeluq il-Kwaranturi Mqaddsa u Barka sagramentali. Janima l-Kor Chorus Urbanus taħt id-direzzjoni tal-Mro John Galea. It-tfal kollha tal-Ewwel Tqarbina tal-Grizma huma obbligati li jiġu lebsin il-libsa rispettiva tagħhom, joqgħodu f’postijiet riservati għalihom quddiem u jieħdu sehem fil-purċissjoni. Nittama li kulħadd jagħmel impenn biex jattendi.
Il-Purċissjoni se tkun qasira li tgħaddi minn Triq Sptar San Ġiljan, għal Triq Kappillan Ġ. Hili lejn il-knisja.
Nitlobkom biex iżżejnu t-twieqi u galleriji minn fejn se tgħaddi l-purċissjoni b’rispett lejn is-Sagrament Mqaddes.


Pasta Night u Tombla

Ibbukjaw Kmieni ma Johnny Theuma 99228190, Lydia Curmi 99403769 jew Giovanna Farrugia 79317957


26 Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-Inkwadru Titulari.


7:00pm:      Quddiesa ta’ Radd il-Hajr, konċelebrata mill-Kappillan Kan. John Muscat. Mistednin dawk kollha li ħadu sehem mil-organizzazzjoni tal-festa. Wara tiġi mbierka l-faċċata tal-knisja wara restawr estensiv li sar dan l-aħħar.


Ilum Il-Ġimgħa 31 ta’ Mejju: Is-Sitt Ġimgħa: Jum il-Fontanin.


7:00pm: Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons Ruzar Borg bis-sehem tal-Fontanin li joqogħdu barra mill-parroċċa, animata mill-Kor Chorus Urbanus taħt it-tmexxija tas-Surmast Dr. John Galea.

7:45pm: Ħruġ tal-Istatwa Maestuża tal-Qalb ta’ Ġesù minn niċċa waqt il-kant tal-Innu Popolari, Kurunella u talb tal-ġemgħa. Wara bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.

9:00pm: Quddiesa u Kurunella.


Programm tal-Festa tal-Qalb ta Gesu 2019BBQ tal-Festa 2019Il-Ħames Ġimgħa mid-9 Ġimgħat tal-Qalb ta’ Ġesù bi preparazzjoni għall-Festa.

Din il-ġimgħa jiċċelebra l-Ewkaristija, l-Arċipriet taż-Żebbuġ, (Assunta) Dun Ġwann Sultana animata mil-kor tal-parroċċa.


It-Tielet Ġimgħa mid-9 Ġimgħat tal-Qalb ta’ Ġesù

Din il-ġimgħa jiċċelebra l-Ewkaristija, l-Arċipriet ta’Ghajnsielem, Fr Frankie Bajada animata mill-Lelio Spiteri.


Celebrazzjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa


Ħamis ix-Xirka:

Fid-9am fil-Katidral ningħaqdu mal-Isqof u d-Djoċesi għall-quddiesa tal-Griżma. Imbagħad fis-6.30pm fil-parroċċa ssir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Ħasil tar-Riġlejn u Translazzjoni tas-Sagrament fl-artal tar-Riposizzjoni. Adorazzjoni privata u fil-11:30pm nofs siegħa Adorazzjoni Komunitarja u nagħlqu f’nofsillejl.


Ġimgħa l-Kbira:

Fil-11am Via Sagra u 7 Visti fil-Knisja għat-tfal kollha. Fit-3pm issir it-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Liturġija tal-Kelma, Ado-razzjoni tas-Salib u Rit tat-Tqarbin. In-fakkarkom li dan il-jum hu ta’ Sawm u Astinenza mill-laħam.


Sibt il-Għid:

Fit-8pm, issir is-Sahra fil-lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Rit tal-mixgħela tad-dawl, Liturġija tal-Kelma, Rit tat-Tberik tal-Ilma tal-Magħmudija u Liturġija Ewkaristika.


Ħadd il-Għid:

Il-Quddies bħas-soltu: 6.30am. 8.30am, 10.30am u 4.30pm.
Wara l-quddiesa tal-10.30am noħorġu l-Istatwa tal-Rxoxt fuq iz-zuntier u mad-war il-knisja ngħidu talba, t-tfal jitilqu l-bżieżaq fl-ajru u jitqassmu il-Figolli/Bajd taċ-Ċikkulata lil dawk preżenti. Inħeġġeġ lit-tfal kollha biex jiġu għal din il-Quddiesa.


Qrar: It-Tlieta mit-8am sa 11:30am, 5pm-7pm; il-Ħamis 4pm-6:30pm; il-Ġimgħa 10am-12pm u 2pm-3pm; is-Sibt 10am-12pm.


Hadd il-Palm

Kulhadd Mistieden specjament it-tfal li jkunu lebsin ta' Lhud


Jum id-Duluri

Din hi manifestazzjoni tal-fidi taghna, maghqudin fit-Tbatija ta' Marija Ommna biex nitolbuha tghinna fil-gwaj tal-hajja, ninghaqdu flimkien bhala identita ta' Parrocca wahda u komunita tal-Fontana. Nixtiequ li kulhadd jiehu sehem


Statwa gdida tal-Kolonna fil-Knisja Parrokkjali taghna

L-istatwa giet mahduma mill-artist Micheal Cutajar Zahra.


Purcissjoni Penitenzjali bl-Statwa tar-Redentur

Nhar il-Hadd 7 ta April fil-4.30pm quddiesa u wara toħroġ il-purċissjoni bir-Redentur u statwa ġdida tal-Kolonna. Nixtieq li lkoll tipparteċipaw f’din il-purċissjoni penitenzjali.

Nhar il-Hadd 7 ta April fil-4.30pm quddiesa u wara toħroġ il-purċissjoni bir-Redentur u statwa ġdida tal-Kolonna. Nixtieq li lkoll tipparteċipaw f’din il-purċissjoni penitenzjali.


Pellegrinagg ghall-Art ImqaddsaEzercizzi ghal-sena 2019.

Hallu kollox u ejjew isimghu x'irid jghidilkom Gesu permezz tal-Predikatur.


It-Tieni Gabra ghall-Festa tal-Qalb ta' Gesu 2019Restawr tal-Faccata tal-Knisja


Bħalma għidtilkom qabel, il-parroċċa daħlet għall-proġett tar-restawr tal-faċċata tal-knisja, tal-kampnar u z-zuntier, kemm jien u kemm il-Kappillani ta’ qabli, konna ilna nisimgħu krib li l- kampnar se jaqa’ u l-faċċata fiha ħafna fili wara li ilha mil-1905 mibnija (114 sena) u l-ħtieġa ta’ manutenzjoni tal-knisja. Ilni 5 snin nippjana mal-periti, Mepa, designers, kunsulturi, project managers etc…ħallasna permessi u tal-konsultazzjoni. Veru li dan il-proġett qiegħed jiġi finanzjat parti mil-Unjoni Ewropea. Mingħajr il-fondi tal-EU żgur li qatt ma konna se naslu biex nidħlu għal dan il-proġett. Nirringrazzja lil dawk li diġà taw offerta, u inħeġġeġ oħrajn biex jgħinu mil-aħjar li jistgħu għax baqa’ wisq x’inħallsu. Kull ġimgħa fil-bullettin se nibda’ noħroġ rendikont fejn wasalna fil-ġbir.


Tombla fis-Sala Parrokkjali

Tkunu tghinu ghal ispejjez tar-restawr tal-knisja. Ejjew u Hajru lil ohrajn jigu. Grazzi


Ikla f'okkazzjoni tal-Konsagrazzjoni tal-KnisjaGimgha ta' Talb bi Preparazzjoni ghal wasla tal-Kwadru Mirakluz tal-Madonna ta' Pinu fostna

"Xejn la tibza" tiehu ghandek lil Marija (Mt.1,20)

Ġimgħa ta’ talb bi preparazzjoni għal wasla tal-Kwadru Mirakuluż tal-Madonna ta’ Pinu fostna.

Fl-400 sena anniversarju mill-pittura tagħha u tas-Sena Marjana Djoċesana.

Il-Ħamis 17 ta’ Jannar:

8:00pm: Quddiesa ta’ preparazzjoni għal ġid spiritwali taż-żjara tal-Kwadru tal-Madonna ta’ Pinu.

9:00pm sa nofsilejl: Adorazzjoni u talb mill-Adoraturi tas-Sagrament ma’ Mons Rużar Borg. Quddiesa minn   Mons Rużar Borg għas-suċċess ta’ din il-ġimgħa.

Il-Ġimgħa 18 ta’ Jannar:

8:30am sal-11:30am: Adorazzjoni u talb Marjan.

5:30pm: Rużarju Meditat quddiem Ġesù Sagramentat.

6:00pm: Quddiesa b’omelija Marjana fuq ‘it-Tħabbira tal-Anġlu ‘l Marija li se ssir Omm Alla’.

 

Is-Sibt 19 ta’ Jannar u l-Ħadd 20 ta’ Jannar:

9:00am: Quddiesa għat-tfal b’katekeżi fuq il-Madonna.

Matul il-ġurnata, il-Kappillan u Saċerdoti iżuru l-morda fi djarhom b’replika tal-Kwadru u jitolbu magħhom.

Is-Sibt filgħaxija u l-quddies fil-ġurnata kollha tal-Ħadd ikollna magħna l-Patrjiet Franġiskani (Terra Santa) li jitkellmu fuq il-missjoni tagħhom b’konnessjoni mas-Santwarji Marjani fl-Art Mqaddsa.

 

It-Tnejn 21 ta’ Jannar:

7:30am sal-11:30am: Adorazzjoni u talb għas-suċċess tas-Sena Marjana.

5:30pm: Rużarju meditat quddiem Ġesù Sagramentat.

6:00pm Quddiesa b’omelija dwar il-Vizitazzjoni ta’ Marija lil Eliżabetta.

 

It-Tlieta 22 ta’ Jannar:

7:30am sal-11:30am: Adorazzjoni u talb għall-Isqof tagħna Mario Grech fit-13 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni Episkopali tiegħu.

5:30pm: Rużarju Meditat quddiem Ġesù Sagramentat.

6:00pm Quddiesa b’omelija fuq il-Maternità ta’ Marija.

 

L-Erbgħa 23 ta’ Jannar:

7:30am sal-11:30am Adorazzjoni u talb għall-familja.

5:15pm: Jitlaq l-Kwadru mill-Munxar fi triqtu għal Fontana.

5:30pm: Nilqgħu u nagħtu merħba l-Kwadru Mirakuluż tal-Madonna ta’ Pinu fil-bieb prinċipali tal-Knisja bil-kant u wara Ċelebrazzjoni ta’ talb, tifħir u kant fil-knisja.

6:00pm: Quddiesa b’omelija fuq l-Assunzjoni ta’ Marija Santissima.

6:45pm-7:30pm: Rużarju u Talb Marjan mill-Membri tal-Azzjoni Kattolika (Adulti Kbar)

8:00pm: Rużarju Meditat quddiem Ġesù Sagramentat.

Il-Knisja tibqa’ miftuħa l-lejl kollu li matulu jkun hemm talb tar-Rużarju u kant Marjan.

 

Il-Ħamis 24 ta’ Jannar:

6:00am: Rużarju

6:15am: Quddiesa

7:00am: Quddiesa

8:00 – 9:00am: Adorazzjoni Privata fil-preżenza tax-xbieha mirakuluża tal-Kwadru tal-Madonna ta’ Pinu.

9:00 -10:00am: Ċelebrazzjoni mil-istudenti ta’ Sacred Heart Minor Seminary u ta’ Gozo College Primary School.

10:00 – 11:00am: Rużarju u Talb Marjan mill-membri tal-Azzjoni Kattolika (Adulti Żgħar).

11:00am: Supplika lill-Madonna ta’ Pinu.

11:30am: Quddiesa speċjali li għaliha mistednin il-morda tal-parroċċa u dawk ta’ Pompej Home b’amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Morda.

1:00pm-2:00pm: Rużarju u Talb mill-membri tal-Legion of Mary.

2:00pm – 3:00pm: Rużarju u talb privat.

3:15pm - 4:30pm: Ċelebrazzjoni għat-tfal kollha tad-Duttrina li fiha tiġi reċitata l-ġrajja tas-Sejħa tal-Madonna ta’ Pinu lil Karmni Grima u Franġisk Portelli.

4:30pm – 5:15pm: L-għaqdiet kollha tal-parroċċa mistiedna għat-talba tar-Rużarju, Preżentazzjoni tat-trabi u t-tfal u nagħlqu billi nagħmlu Att ta’ Affidament tal-familji lill-Madonna ta’ Pinu.

5:15pm: Nakkumpanjaw il-Kwadru tax-xbieha Mirakuluż tal-Madonna ta’ Pinu fi triqtu lejn il-parroċċa ta’ Kercem.

6:00pm: Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lill-Madonna ta’ Pinu għal min ma jistax jakkumpanja l-Kwadru.