Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

Pasta NightIl-Mixja tar-Randan fil-Parrocca tal-Fontana

Programm Mid-Dlam ghad-Dawl.

Ras ir-Randan jibda bl-ERBGHA TAL-IRMIED nhar il-Erbgha 14 ta’ Frar ghal-40 gurnata u jispicca qabel Hamis Ix-Xirka. Hu zmien liturgiku meta jitqieghed  irmied fuq rasna fil-quddies kollu wara omelija qasira, bhala sinjal ta’ mortalita’ li ghad insiru trab u biex imutu ghad dnub billi naghmlu penitenza. Ras ir-Randan u il-Gimgha il-Kbira hemm l-obligu ta’ sawm ghal dawk bejn 18 u 59 sena u astinenza minn laham ghal dawk minn 14 –il sena ‘l fuq. Tfal, xjuh u morda mhumiex obligati ghas-sawm izda jistghu jaghmlu xi sagrificcju iehor. Fuq kollox ir-Randan isejhilna ghar-Rikonciljazzjoni u mahfra. Inheggigkom biex nersqu ghas-sagrament tal-qrar matul ir-Randan.

 • Kuljum matul ir-Randan fil-5:30pm nirrecitaw ir-Ruzarju u Via Sagra quddiem Gesu Espost.
 • 16 ta’ Frar (Gimgha) Liturgija tas-sieghat fil-quddies kollha.
 •  18 ta’Frar (Hadd) Prezentazzjoni tat-tfal Precett u Grizma. 10:30am
 • 19 ta’ Frar (Tnejn) Riflessjoni fuq San Pietru fil-quddiesa tal-11:30am.
 • 21 ta’ Frar (Erbgha) Lectio Divina: 2 Hadd tar-Randan. (centru)
 • 23 ta’ Frar (Gimgha) Liturgija tas-Sieghat fil-quddies kollu: 1 Gimgha.
 • 26 ta’ Frar (Tnejn) Riflessjoni fuq Nicodemu fil-quddiesa tal-11:30am.
 • 28 ta’ Frar (Erbgha) Lectio Divina: 3 Hadd tar-Randan. (Centru)
 • 1 ta’ Marzu (Hamis) Siegha Adorazzjoni mis-6:30-7:30pm.
 • 2 ta’ Marzu (Gimgha) Liturgija tas-Sieghat fil-quddies kollu: 2 Gimgha.
 • 2 ta’ Marzu l-Ewwel Gimgha tax-xahar.
  • 4pm Adorazzjoni ghat-tfal.
  • 5pm Siegha Adorazzjoni tal-Hniena Divina
 • 3 ta’ Marzu: Ezercizzi/ irtir Zghazagh/Adolexxeti 2-5pm Patri PeterPaul Cachia osa (Knisja tax-Xlendi)
 • Ezercizzi ghal-kulhadd fis-6:30pm  mil-5 sa’ 9 ta’ Marzu. (Mons Karm Mercieca)
 • 9 ta’ Marzu (Gimgha) Liturgija tas-Sieghat fil-quddies Kollu: 3 Gimgha.
 • 10 ta’ Marzu: Ezercizzi/ irtir Zghazagh/Adolexxeti 2-5pm Patri Peterpaul Cachia osa (Knisja taz-Zejt- Gharb)
 • 11 ta’ Marzu: Pellegrinagg penitenzjali S Girgor (kercem)
 • 12 ta’ Marzu (Tnejn) Riflessjoni fuq Maria Madalena fil-quddiesa tal 11:30am
 • l-Ezercizzi ghat-tfal kollha nhar 13 u 14 ta’ Marzu fit-3:15pm sal-4pm : Kapp Michael Said.
 • 14 ta’ Marzu (Erbgha) Lectio Divina fis 6;30pm (5 Hadd Randan) Centru.
 •  16 ta’ Marzu (Gimgha) fis-6pm, Quddiesa u purcissjoni penitenzjali bl-Statwa tar- Redentur.
 •  18 ta’ Marzu (Hadd) 4pm Via Sagra Djocesana (Ta’ Pinu t’Ghammar)
 •  19 ta’ Marzu (Tnejn) Pellegrinagg ghal S Guzepp il-Qala. 9am.
 • 21 ta’ Marzu (Erbgha) fid-9:00am Pellegrinagg Penitenzjali ta’Pinu.
 • 21 ta’ Marzu (Erbgha) Lectio Divina 6;30pm Centru Parrokkjali.
 • 23 ta’ Marzu   (Gimgha)  fis-6pm, Quddiesa u purcissjoni bid-Duluri minn Trejqet Grezzja Grima.
 • 25 ta’Marzu  Hadd il-Palm  Tberik tal-Palm u purcissjoni fl-10:15am minn Triq ta’ Mulejja.
 • 27 ta’ Marzu (Tlieta) Jum tas-Sagramnet tar-Rikonciljazzjoni.
 • 28 ta’ Marzu (Erbgha) Dramm: Hawn Jien Mulej (Adol/zgha) 7;30pm.Knisja.
 • 29 ta’ Marzu: Ħamis ix-Xirka: Fid-9am fil-Katidral ningħaqdu mal-Isqof u d-Djoċesi għall-quddiesa tal-Griżma, Tberik taż-Żjut u Tiġdid tal-Wegħdiet Saċerdotali. Nitolbu għas-Saċerdoti u għal iktar vokazzjonijiet.
 • Fis-6.30pm fil-parroċċa ssir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Ħasil tar-Riġlejn u Translazzjoni tas-Sagrament fl-artal tar-Riposizzjoni. Adorazzjoni privata u visti lis-Sagrament.
 •  Fil-11:30pm nofs siegħa Adorazzjoni Komunitarja u nagħlqu f’nofsillejl.
 • 30 ta’ Marzu: Ġimgħa l-Kbira: Fil-11am Via Sagra u 7 Visti fil-Knisja għat-tfal kollha.
 • Fit-3pm issir it-Tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Liturġija tal-Kelma, Adorazzjoni tas-Salib u Rit tat-Tqarbin. Infakkarkom li dan il-jum hu ta’ Sawm u Astinenza mill-laħam. Ilum nagħmlu xi sagrifiċċju.
 • 31 ta’ Marzu: Sibt il-Għid: Fit-8pm, issir is-Sahra fil-lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Rit tal-mixgħela tad-dawl, Liturġija tal-Kelma, Rit tat-Tberik tal-Ilma tal-Magħmudija u Liturġija Ewkaristika. Nitolbu biex tissaħħaħ il-fidi tagħna.
 • 1 ta’ April: Ħadd il-Għid: Il-Quddies ikun bħas-soltu: 6.30am. 8.30am, 10.30am u 4.30pm. Wara l-quddiesa tal-10.30am noħorġu l-Istatwa tal-Rxoxt fuq iz-zuntier u madwar il-knisja bil-Palm f’idejna, ngħidu talba, t-tfal jitilqu l-bżieżaq fl-ajru u jitqassmu il-Figolli / Bajd taċ-Ċikkulata lil dawk preżenti. Inħeġġeġ lit-tfal kollha biex jiġu għal din il-Quddiesa.

 

 • Qrar: Parrocca Qalb ta’ Gesu Fontana 2018
 • Gurnata ta’ Talb u Celebrazzjoni tas-Sagrament tar-Rikonciljazzjoni  
 • It-Tlieta 27 ta’Marzu: 7:30am- 9:00am: Dun Manwel Cordina;
 • 9:00am – 10:30am:        Mons Ruzar Borg;
 • 10:30am -11:30am ; Kappillan Dun John;        
 • 3:00pm - 4:30pm: Mons Salv Tabone
 • 4:30pm –6:00pm:  Dun Gorg Vella
 • 6:00pm- 7:30pm: Patri Adeodato
 • Hamis ix-Xirka:     4:00pm – 6:30pm        Kappillan u Dun Gorg
 • Gimgha Il-Kbira;   10am sa 12pm: Dun Manwel Cordina u P. Adeodato 2pm -3pm         Kappillan u Dun Gorg Vella
 • Sibt il-Ghid:            10am -12pm; Mons Salv Tabone u Patri Adeodato.

 

 


Karnival Party ghal-Tfal


Attivita ghat-tfal kollha gewwa c-centru nhar is-sibt 10 ta' Frar wara l-quddiesa tat-tfal tad-disgha. Fejn jkollhom diversi loghob, rigali u ikel.Kif ukoll ghal sena ohra ser jerga jkollna l-kompetizzjoni tal-isbah kostum. It-tfal tad-dutrina qed tinghatalhom consent form li ghandha tinghata lil kappillan jew lil xi membru sa mhux aktar tard mill-gimgha 9 ta' Frar f' nofs inhar. Min ma ghandux din il-formula jista jsaqsi ghalija permezz ta' messagg fuq Face Book tal-Parrocca
Donazzjoni ta' 2euros
Grazzi mill-qalb


Il- Logo ufficcjali tal- festi specjali tal- 2018.

Illum 29 ta' Jannar qed niċċlebraw il- 125 sena tat- tqiegħid tal- ewwel ġebla tal- knisja. Dis- Sena ukoll qed niċċelebraw il - 25 sena tal- inkurunazzjoni tal- Kwadru Titulari. Disinn tal- Kuruna - Kav. Paolo Camilleri Cauchi. Arranġament Diġitali


Harga ghal-Abbatini


 

 

 

 

 

 


Pucissjoni bil-Bambin Gesu


 

 

  

 

 


Programm ghall-Lejliet u Jum il-Milied 2017Ikla ta' Sant AndrijaProgramm tal-Festa f'Gieh Sant' Andrija Appostlu Patrun tal-Parrocca taghna u tas-Sajjieda


Is-Sibt 25 ta’ Novembru 2017: Serata Divertenti ta’ Sant’Andrija

7:15pm  Serata ta’ Mużika, Kant, Kummiedji u play qasira mtellgħa mill-Kunsill Lokali Fontana bil-kollaborazzjoni tal- Kummissjoni  Żgħażagħ Fontana għal kulħadd b’xejn fis-sala tal-Komunità. Wara jkun hemm resfreshments.

L-Erbgħa 29 ta’ Novembru 2017 : L-Ewwel Jum tat-Tridu

5:30pm Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija.

6:00pm Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Salv Tabone. Jippriedka Dun John Meilak SThB Kappillan tal-Sptar Ġenerali t’Għawdex u Kollaboratur fil-parroċċa ta’ San Ġwann Battista x-Xewkija, bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 1 u 2.

7:00pm Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija u Barka Sagramentali.

Il-Ħamis 30 ta’ Novembru 2017: It-Tieni Jum tat-Tridu: Festa Liturġika.

5:30pm Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija.

6:00pm  Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Dun Manwel Cordina. Jippriedka Dun John Meilak SThB Kappillan tal-Sptar Ġenerali t’Għawdex u Kollaboratur fil-parroċċa ta’ San Ġwann Battista x-Xewkija  bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 3 u 4.

7:00pm Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija Appostlu. Barka Sagramentali.

                       

Il-Ġimgħa 1 ta’ Dicembru 2017 : It-Tielet Jum tat-Tridu

5:30pm Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu.

6:00pm Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Dun Ġorġ Vella VP li fiha infakkru Jum il-Fontana. Jippriedka Dun John Meilak SThB  Kappillan tal-Sptar Ġenerali t’Għawdex, u Kollaboratur fil-parroċċa ta’ San Ġwann Battista x-Xewkija bis-sehem tat-tfal tad-Duttrina Year 5, 6 u 7.

7:00pm Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija u Barka Sagramentali.

7:30pm Ftuħ tal-Mini Fiera fiċ-Ċentru Parrokkjali.

 Is-Sibt 2 ta’ Dicembru 2017 : Lejlet il-Festa Parrokkjali

9:00am  Quddiesa mmexxija mill-Kappillan Kan Dun John Muscat għat-tfal u l-adoloxxenti bis-sehem tal-Grupp tal-kitarri: “Qlub Ferħana Fontanin”.

5:30pm  Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu.

6:00pm  Translazzjoni tar-Relikwija ta’ Sant’Andrija Appostlu u kant tal-Innu. Konċelebrazzjoni Solenni mmexxija minn Mons Rużar Borg  b’Għasar integrat, li fiha jinseġ  omelija dwar l-Appostlu Sant’ Andrija. Waqt il-quddiesa isir it-tberik tal-għodod tas-sajd tradizzjonali. Mistiedna s-Sajjieda Għawdxin.

7:00pm  Kant tal-Innu Popolari lil Sant’Andrija. Barka Sagramentali.

7:30pm  Ikla Tradizzjonali ta’ Sant’Andrija fis-Sala Parrokkjali. Mistieden kulħadd.

Il-Ħadd 3 ta’ Dicembru 2017    Festa  Parrokkjali

Quddies bħas-soltu: 6:30am; 8:30am; u 10:30am.

3:15pm: Talba tar-Rużarju. Kurunella lil Sant’Andrija Appostlu.

3:45pm:  Pontifikal Solenni mmexxi minn Mons Isqof Mario Grech li fih jagħmel omelija dwar l-Appostlu Andrija. Għal din iċ-ċelebrazzjoni huma mistiedna l-Iskoċċiżi  residenti f’Għawdex, St Andrew’s Church for the Scots (Malta) dawk li jisimhom għal Sant’Andrija u s-sajjieda Għawdxin, membri tal-Kunsill Lokali tal-Fontana, Kappillan, Parruċċani u Kunsill Lokali Ħal-Luqa, u Ċentru Pastorali Sant’Andrija  tal-Mosta, Malta.  Jipparteċipaw it-tfal tad-Duttrina.

4:45pm: Ħruġ tal-Purċissjoni mmexxija minn Dun John Meilak bl-istatwa artistika u devota ta’ Sant’Andrija, xogħol tal-istatwarju Karlu Mallia, akkumpanjata mill-Banda Prekursur tax-Xewkija. Wara l-purċissjoni titkanta l-antifona u tingħata l-Barka Sagramentali. Wara l-Barka jkun hemm  il-logħob tan-nar tal-art mekkanizzat.   

7:30pm Kunċert bl-Orgni fil-Knisja ‘From Bach u Schumann’ minn Dr Diego Cannizzaro minn Sqallija, Espert fl-Orgnijiet barokki sponsorjat minn visitgozo.com, il-ministeru ta' Għawdex, l-Istituto Italiano di Cultura, u  l-MTA fi ħdan il-Malta International Organ Festival.  Artistic Director: Joseph Lia. Wara jkollna Refreshments fis-Sala Parrokkjali

 

≈  S A N T’ A N D R I JA   I T L O B    G Ħ A L I NA  ≈

L-Erbgha u Hamis tat-Tridu l-mużika tkun animata mil-orkestrina “Qalb ta’ Ġesu” tal-parroċċa tagħna u l-organista Ivan Attard. Il-Gimgha iddoqq Marita Debattista Bigeni u tkanta Dorienne Portelli. Nhar il-festa jieħdu sehem il-Kor “Stella Maris” taħt id-direzzjoni tal-Mro. Carmel Peter Grech, u l-organista Ivan Attard.     

 In-nar tal-festa hu maħdum mill-membri tal-Għaqda tan-nar Fontana, fil-kamra tan-nar “Madonna tal-Virtu” u l-Għaqda “Qalb ta’ Ġesù - Fontana Brothers fireworks”.


BazaarX'ghandha bzonn il-Parrocca?Se nergghu nibdew naghmlu l-Quddiesa tas-7am Kuljum mit-Tnejn sal-GimghaMerħba Fostna li Seminarista Franklin MicallefIl-quddiesa ta' filgħaxija se tibda ssir fis-6.00pm u mhux fis-7.00pm

Għalkemm għadu ma nqalibx il-ħin tas-sajf izda beda jidlam kmieni allura l-quddiesa ta' matul il-ġimgħa u s-Sibt fil-għaxija ssir fis-6pm.


Duttrina għas-Sena 2017 - 2018Dalwaqt l-Sports Fest fil-parrocca

13, 14, 15 ta’ Settembru għat-tfal kollha

Sports Fest: 13, 14, 15 ta’ Settembru għat-tfal kollha. Imbaghad fil-15 ta’ Settembru (il-Gimgha) ikollna BBQ kbir u 16 ta’ Settembru ssir ġurnata attivitajiet mil kumissjoni zaghzgha Fontana Nispiccaw b’ serata divertenti.L-Applikazzjonijiet għal-Sports Fest huma miftuħa fl-ufficcju Parrokkjali jew għand Johnny Theuma. Jagħlqu it-Tnejn 11 ta’ Settembru 2017.


Programm tal-Festa Titulari tal-Qalb ta' Ġesu'Ċelebrazzjonijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa


Ħamis ix-Xirka: Fid-9am fil-Katidral ningħaqdu mal-Isqof u d-Djoċesi għall-quddiesa tal-Griżma, Tberik taż-Żjut u Tiġdid tal-Wegħdiet Saċerdotali. Nitolbu għas-Saċerdoti u għal iktar vokazzjonijiet. Imbagħad fis-6.30pm fil-parroċċa ssir it-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Ħasil tar-Riġlejn u Translazzjoni tas-Sagrament fl-artal tar-Riposizzjoni. Adorazzjoni privata u visti lis-Sagrament. Fil-11:30pm nofs siegħa Adorazzjoni Komunitarja u nagħlqu f’nofsillejl.

Ġimgħa l-Kbira: Fil-11am Via Sagra u 7 Visti fil-Knisja għat-tfal kollha. Fit-3pm issir it-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej, Liturġija tal-Kelma, Adorazzjoni tas-Salib u Rit tat-Tqarbin. Infakkarkom li dan il-jum hu ta’ Sawm u Astinenza mill-laħam. Ilum nagħmlu xi sagrifiċċju.

 Sibt il-Għid: Fit-8pm, issir is-Sahra fil-lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet. Rit tal-mixgħela tad-dawl, Liturġija tal-Kelma, Rit tat-Tberik tal-Ilma tal-Magħmudija u Liturġija Ewkaristika. Nitolbu biex tissaħħaħ il-fidi tagħna.

Ħadd il-Għid: Il-Quddies ikun bħas-soltu: 6.30am. 8.30am, 10.30am u 4.30pm. Navża li wara l-quddiesa tal-10.30am noħorġu l-Istatwa tal-Rxoxt fuq iz-zuntier u madwar il-knisja bil-Palm f’idejna, ngħidu talba, t-tfal jitilqu l-bżieżaq fl-ajru u jitqassmu il-Figolli / Bajd taċ-Ċikkulata lil dawk preżenti. Inħeġġeġ lit-tfal kollha biex jiġu għal din il-Quddiesa.

Qrar: It-Tlieta 5pm-6pm; il-Ħamis 4pm-6pm; il-Ġimgħa 10am-12pm u 2pm-3pm; is-Sibt 10am-12pm.


Dramm is-Seba' KelmietPurċissjoni tad-DuluriEżercizzi ta' Żgħażagħ


 


Eżercizzi ta' KulħaddPurċissjoni tar-RedenturEzercizzi ghal-KulhaddEzercizzi tat-TfalL-Adolexxenti taghna marru jghinu fil-Car Wash b'risq il-Missjoni tal-GuatemalaQuddiesa b'suffragju ghal ruh tal-ex Kappillan taghna Dun Lino Vella 


ritratti tal-carnival Party tat-tfalB'niket inhabbru l-Mewt tal- Ex Kappillan taghna dun Lino Vella

Ghada s-Sibt ser isir il-funeral Dun Lino Vella fis-Santwarju Parrokkjali ta Kercem. l-quddiesa li ser titmexxa mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech ser tibda fit-3p.m.

Dun Lino Vella ( 1961 - 2017)

It-tmien Kappillan tal-Fontana huwa Dun Lino Vella. Twieled fl-1 ta' Gunju 1961 bin Louis u Carmen inwielda Micallef.

Attenda l-iskoa tas-Sorijiet Karmelitani u l-iskola primarja ta' Kercem, u wara l-iskola sekondarja Ninu Cremona fir-Rabat, f'Settembru 1978 beda l-formazzjoni ghas-sacerdozju fis-Seminarju tal-Qalb ta' Gesu. Bejn l-1982-1983, matul is-sena intermedjarja wettaq xoghol ta' gwida fil-katakombi ta' San Bastjan f'Ruma. Gie ordnat sacerdot fit-28 ta' Gunju 1986.

Lura f'Ghawdex, Dun Lino hadem principalment fil-qasam edukattiv fis-Seminarju Minuri ta' Ghawdex. Matul dawn is-snin ghallem diveri suggetti u kien jaghmel parti mit-tmexxija tal-istess skola. ghal xi zmien kien responsabbli miz-zghazagh fil-parrocca ta' Kercem. Kien ukoll direttur spiritwali tal-Ghaqda Muzikali San Girgor ta' Kercem.

Fis-17 ta' Settembru 2007 l-Isqof ta' Ghawdex Mario Grech hatar lil Dun Lino bhala t-tmien kappillan tal-parrocca tal-Fontana. Ha l-pussess fit-18 ta' Novembru tal-istess sena.

mill-ewwel beda jippjana kif ghandu jahdem ghall-gid tal-parruccani minghajr ebda distinzjoni. Beda jahseb kif ser jorganizza l-hidma pastorali, u jigbed lill-poplu lejn il-Qalb ta' Gesu. Beda jghallem permezz tax-xandir tta' Alla, organizza l-festa ta' Sant Andrija u l-festi tal-Milied. kompla l-hidma tieghu b'hegga sakemm giet marda fuqhu tant li kellu jieqaf minn kappillan. Irrezenja minn kappillan b'mod ufficjali f'Novembru tal-2008.

L-iskrittura tghidilna: Dan ghandhom tkun tafu, huti gheziez: li quddiem il-Mulej jum wiehed hu bhal elf sena, u elf sena bhal jum wiehed ( 2 Pt 3,8 ). U dan nistghu napplikawh ghall-parrokkat ta' Dun Lino. Dan l-ahhar kien jaghmel parti mill-istaff tas-Seminarju Minuri ta' Ghawdex.

 


Jum il-Kongrazzjoni tal-Knisja taghnaKonsagrazzjoni tal-Knisja taghna


Nhar is -Sibt 28 ta’ Jannar 2017 ikollna l- 1 Għasar fil-5.30pm u quddiesa.

Il- Ħadd 29 ta’ Jannar 2017 ‘Jum il- Konsagrazzjoni’ jkollna it- 2 Għasar fil- 4:00pm, Barka Sagramentali u Quddiesa Solenni fis - 4:30pm. Din hija ġurnata mportanti għall- Parroċċa tagħna li qisha l- Magħmudija tal- Komunità Nisranija fil - Fontana. Inħeġġukom biex tattendu.


Orarju tal-Quddiesa fil-Parrocca taghnaMilied Ħieni u Qaddis


Għeżież, fil-Milied Ġesu joffrilna mirakli ta' fejqan, paċi interjuri u konsolazzjoni jekk aħna nersqu lejH b'fidi u fiduċja, il-Milied hu Alla jiltaqa' mal-bniedem. Nixtieqilkom li Ġesu jitwieled f'qalbkom u jġibilkom Ferħ, Għaqda, Paċi u Imħabba illum u dejjem.
 
Il-Kappillan Dun John Muscat
 
 
Dear friends,
Christmas means that Jesus still offers us gentle miracles of healing, interior peace and consolation, if only we approach him with trusting faith. Christmas is God's  encounter with his people. Wishing you Joy, Unity, Peace and Love today and always. Blessed Christmas.
 
Fr John Muscat (Parish Priest)

Awguri u Grazzi


Nifirhu lil Mons Lawrenz Xerri mil Qala li illum 16 ta' Dicembru ha jigi moghti "Gieh il Qala" f'ceremonja fil-Kunsill Lokali tal-Qala ghal-hidma tieghu fil-rahal ghal bosta snin. Mons Xerri kien Kappillan hawn il Fontana u jibqa imfakkar billi kien hu li n-navi tal-Knisja imbnew fi zmienu. Minn qalbna il-Kappillan Dun John Muscat u parruccani jifirhulu u nawgurawlu.


Programm tal-Milied 2016


Novena mil-15 sa 23 ta’ Dicembru fil-quddiesa tas 6pm u tal-Hadd fl-4:30pm

Is-Sibt 24 ta’ Dicembru: Lejliet il_Milied

5:30pm  Purcissjoni qasira bil-Bambin mit-tfal.

6:00pm  Quddiesa ghal-famija u tfal kollha

11:30pm  Cantata u Uffuccju tal-Qari.

Nofs il-Lejl;     Purcissjoini qasira fil-knisja bix-xbieha tal-Bambin u thabbira tal-Milied. Koncelebrazzjoni Solenni u Priedka tat-tfajjel.

Il-Hadd 25 ta’ Dicembru;  Jum il-Milied

Quddies:   6am;   7am;   8;30am;   10;30am     4:30pm Quddiesa bil-priedka tat-tfajjel.

Bejn 8am u 12 Nofs in Nhar jigi Fr. Christmas iqassam i-rigali fid-djar.

26 ta’ Dicembru; it-Tnejn

Mit-3;30pm sas 6pm gejjin il-gurija ghal Kompitizzjoni tal-presepji u twieqi.

27 ta’ Dicembru:       It-Tlieta: Party Voluntiera  7pm Sala Parrokkjali

27 ta’ Dicembru:       It-Tlieta Harga Adolexxenti/Kitarri    Malta

30 ta’ Dicembru:       Il-Gimgha Ikal tal Parrocca 7;30pm, Cima Restaurant

31 ta’ Dicembru:       Is-Sibt:            Party Tfal kollha 9;3am-12 Noon Sala Parrkj.

31 ta’ Dicembru:       Is-Sibt Harga Abbatini 10am-2pm Nadur/Xaghra/Marsalforn

31 ta’Dicembru          Is-Sibt Gurnata Adorazzjoni mil-Gruppi

31 ta’ Dicembru         Is-Sibt 6pm Koncelebrazzjon Solenni Te Deum (Chorus Urbanus)

1 ta’Jannar 2017       Quddies bhal-Hadd


Kunċert bl-Orgni