Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Litanija tal-Qalb ta’ Ġesu

Mulej, hniena,
Kristu, hniena,
Mulej, hniena,
Kristu, ismaghna,
Kristu, ilqa' t-Talb taghna,
Missier Etern, Alla,                                                               Henn ghalina
Iben Alla, li fdejt id-dinja,
Spirtu s-Santu, Alla,            Trinita' Qaddisa, Alla wiehed,
Qalb ta' Gesu, Bin il-Missier Etern Alla,                          
Qalb ta' Gesu, imsawra fil-guf ta' Omm Vergni   bil-Qawwa ta' l-Ispirtu s-Santu,     
Qalb ta' Gesu, ta' kobor bla qies,
Qalb ta' Gesu, templu qaddis ta' Alla,
Qalb ta' Gesu, tabernaklu ta' l-Aktar Gholi,
Qalb ta' Gesu, dar t'Alla u bieb tas-sema,
Qalb ta' Gesu, huggiega taqbad ta' mhabba,
Qalb ta' Gesu, gabra tal-haqq u ta' l-Imhabba,
Qalb ta' Gesu, mimlija bit-tjieba u bl-imhabba,
Qalb ta' Gesu,  fejn jinsabu  l-virtujiet kollha,
Qalb ta' Gesu, li jixirqilha kull fohrija,
Qalb ta' Gesu, sultana u ghaxqa tal-qalb kollha,
Qalb ta' Gesu, fejn jinsabu t-tezori kollha tas-sapjenza u tal-gherf,
Qalb ta' Gesu, fejn tghammar il-milja kollha tad-Divinita,
Qalb ta' Gesu, fejn il-Missier Etern isib il-ghaxqa tieghu,
Qalb ta' Gesu, li mill-milja taghha ahna ikoll hadna,
Qalb ta' Gesu, xewqa tal-holqien minn dejjem,
Qalb ta' Gesu, moghnija bis-sabar u bl-akbar hniena,
Qalb ta' Gesu, ghanja ma' kull min isejjahlek,
Qalb ta' Gesu, tpattija ghal dnubietna,
Qalb ta' Gesu, mimlija biz-zeblih,
Qalb ta' Gesu, minfuda bil-lana,
Qalb ta' Gesu, ghajn ta' kull farag,
Qalb ta' Gesu, hajja u qawmien taghna mill-mewt,
Qalb ta' Gesu, paci u mahfra taghna,
Qalb ta' Gesu, vittma ghall-midinbin,
Qalb ta' Gesu,sahha ta' kull min jittana fik,
Qalb ta' Gesu, tama ta' kull min imut fi hdanek,
Qalb ta' Gesu, ghaxqa tal-qaddisin kollha,

Haruf t'Alla, li tnehhi d-dnubiet tad-dinja,
Ahfrilna, nitolbuk, Mulej.
Haruf t'Alla, li tnehhi d-dnubiet tad-dinja,
Ismaghna, nitolbu, Mulej.
Haruf t'Alla, li tnehhi d-dnubiet tad-dinja,
Henn ghalina.

 

V. Gesu ta' Qalb helwa u umli.
R. Aghmel li qalbna tixbah lil Qalbek.

Nitolbu.
O Alla ta' dejjem li tista kollox, hares lejn il-Qalb tal-mahbub Iben tieghek u lejn it-tifhir u t-tpattija li jaghtik f'isem il-midimbin, u lilhom, waqt li jitolbu l-hniena tieghek, aghtihom il-mahfra fl-isem ta' l-istess Ibnek Gesu Kristu Sidna, li mieghek jghixu u jsaltan ghal dejjem ta' Dejjem. Amen