Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

s-Solennita tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja

u tifrah bil-migja tar-Relikwija tal-Beatu Carlo Acutis


Programm tal-MiliedKarita fil-FontanaL-Ikla tal-MiliedProgramm tal-Festa ta' Sant' Andrija 2021L-Ikla ta' Sant' AndrijaIl-Jum Dinji tal-FqirProgramm fil-Parrocca tal-Fontana sal-11 t'April 2021Gbir ta' Prodotti ghall-KaritaJiem il-Qaddisin u l-Mejtin KollhaFesta San MikielFesta madonna tar-RuzarjuL-Ewwel Gimgha tax-Xaharil-Parrocca tal-Fontana TistiednekPizza Take AwayGrazzi Fr Joseph! Grazzi Marlon!


Il-komunità parrokkjali mistiedna tinġabar nhar is-Sibt li ġej, 11 ta’ Settembru, għall-Quddiesa tas-7.00pm biex issellem u tirringrazzja lil Fr Joseph Attard u lis-seminarista Marlon Bajada. Kulħadd imħeġġeġ jattendi għal dan il-mument sabiħ speċjalment il-familji taż-żgħażagħ u l-familji tal-abbatini. Wara, naqsmu xi ħaġa żgħira flimkien fuq iz-zuntier. 


FUNERAL ta' Dun Ġorġ Vella, nhar it-Tlieta 17 ta’ Awwissu.

4.15pm: Talba tal-Għasar fis-Santwarju. 4.30pm: Konċelebrazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons. Isqof Anton Teuma.
MESSAĠĠ MILL-KAPPILLAN
 
LILL-GĦAŻIŻ VIĊI PARROKU TAGĦNA, DUN ĠORĠ VELLA
 
Għażiż Dun Ġorġ,
ħallejtna ta' malajr, imma aħna dejjem tgħallimna li mal-Mulej, l-arloġġ jitlef il-minutieri tiegħu għax jibqa' jgħodd biss l-arloġġ tal-imħabba infinta ta' Qalbu.
 
 
Imma jien ferħan ħafna għalik.
Ferħan għax fl-aħħar qtajt xewqtek: mort tgawdi lill-Mulej li għalih tajt ħajtek kollha. U - rigal fuq rigal - sejjaħlek nhar il-festa ta' Ommu, Marija Assunta, dik l-Omm li int tajt stinkajt għaliha u għal uliedha speċjalment fil-Parroċċa taż-Żebbuġ. Iva, ferħan għalik, Dun Ġorġ, għax il-Verġni Ommok, hi u tielgħa s-sema, bħal donnu bi preferenza, qabditek minn idek u wasslitek quddiem Qalb Binha. Dejjem għallmuna li llum, 15 t'Awwissu, il-Purgatorju jkun magħluq. Nemmen bis-sħiħ li hekk hu u li inti ġa tlajt is-sema pajjiżek biex tieħu l-premju tant mistħoqq wara 60 sena ta' saċerdozju.
 
GRAZZI Dun Ġorġ, tat-tbissima tiegħek, tal-pariri tiegħek, tas-sagrifiċċji tiegħek, tad-dmugħ tiegħek, tat-talb fis-skiet tiegħek, tal-għajnuna kbira tiegħek, tal-kelma qawwija tiegħek u tal-fedelta' tiegħek lejn il-Vanġelu, lejn il-Quddiesa u lejn il-komunita' minkejja l-eta' kbira u s-saħħa li kienet sejra lura. Kif jixhed ismek, int kont ħaddiem fidil fl-għalqa tal-Mulej u l-frott li llum ippreżentajt lil Sid il-Ħsad huwa abbundanti u sabiħ.
 
GRAZZI wkoll ta' kemm lili ma qistnix bħala kappillan żgħir u bla esperjenza kif tassew jien, imma lqajtni, irrispettajtni, ħabbejtni, ħadt paċenzja bija, għallimtni, għentni, ikkoreġejtni, qawwejtli qalbi u tlabt għalija tul dawn is-sentejn li ilna naħdmu flimkien fil-Parroċċa għażiża tagħna.
 
GRAZZI tal-eżempju tiegħek ta' kif tajt ħajtek għall-Knisja, għaż-Żebbuġ, għall-Fontana, għal qrabatek.
Il-Fontana sfat iltima mingħajrek. Tlifna benefattur kbir kemm tal-Parroċċa imma wisq iktar ta' ruħna. Imma akkwistajna missier ieħor fis-sema. Aħna nibqgħu nitolbu għal ruħek imma int, issa li qiegħed ħdejn il-Qalb ta' Ġesu', Ommna Marija u Sant'Andrija, itlob għalina, għas-saċerdoti tal-Fontana, għal iktar vokazzjonijiet.
 
Nibqgħu magħqudin fit-talb, għażiż Saċerdot tal-Qalb ta' Ġesu'. Berikna, aħfrilna, itlob għalina u ppreżentana quddiem il-Mulej.
 
Dun Simon, il-kappillan u ħuk fis-saċerdozju.

il-Gabra tas-Sajf

b'rizq is-Santwarju Taghna


Pizza Take AwayProgramm tal-Festal-Ikla tal-FestaIl-Gabra l-Kbira

ghall-Festa Liturgika u Titulari tal-Qalb ta' Gesu


Pizza Take-AwayLava SlatesPizza Take-Away & Plant SaleAvviz Importanti

Dwar id-Duttrina u Laqghat ohra


id-Disa Gimghat tal-Qalb ta Gesuil-Jum Ghaziz ta' Mariija AddolorataProgramm Aggornat

il-Gimgha Mqaddsa fil-Fontana


Programm fil-Parrocca tal-Fontana sal-11 t'April 2021ATTENZJONI LILL-MEMBRI TAL-PARROĊĊA TAL-FONTANA


Biex il-Parroċċa tal-Fontana tkompli tagħmel il-parti tagħha fil-ġlieda kontra l-Covid, b'effett immedjat u sal-11 t'April, ser jiġri dan li ġej:

MASKRI U SANITIZER ser jibqgħu obbligatorji f'kull proprjeta' li għandha l-knisja. IL-ĠBIR ser jibqa' jsir fil-kaxxi ħdejn il-bibien kif għamilna sa issa. 

IL-LAQGĦAT kollha fis-sala/ċentru parrokkjali marbuta ma' duttrina, adolexxenti, żgħażagħ, abbatini u anke adulti huma sospiżi. Inħeġġu biex fejn hu possibbli l-laqgħat ikomplu jsiru 'online'.

IL-QUDDIESA TAT-TFAL ser tiġi sospiża wkoll.

IL-FUNZJONIJIET fil-knisja, sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, ser jibqgħu sejrin normali. Oqogħdu attenti għal meta nsejħulkom biex tibbukkjaw.

IS-SIĠĠIJIET FIL-KNISJA m'għandhomx jiċċaqalqu minn posthom! Barra minn hekk tħallux KARTI/TISSUES warajkom.

Iġġibux SANTI/FULJETTI fil-knisja.

Meta tkunu fil-knisja, ibqgħu dejjem attenti li ma toqogħdux qrib xi nies oħra li mhumiex mill-istess familja.

TQARBIN TAL-MORDA/ANZJANI: fl-isptar ma jistax isir. Rigward tqarbin fid-djar, sa fejn hu possibbli t-tqarbin isir MILL-QRABA. Min għandu diffikulta minħabba f'hekk ikellem lill-Kappillan. Hu skoraġġit ħafna li ddaħħlu fi djarkom saċerdoti/lajċi oħrajn biex iqarbnukom jekk mhumiex qraba.

GRAZZI ĦAFNA tal-koperazzjoni kbira li sibt tul din is-sena li ilna fil-pandemija u li għadni nsib minnkom ilkoll. Il-fatt li tiġu bi ħġarkom il-knisja tagħna, il-Ħadd u matul il-ġimgħa, u minkejja s-sagrifiċċji marbuta mad-direttivi li qegħdin hemm għal saħħitna, jimlieni b'ħafna ferħ u tama. Bl-għajnuna tal-Qalb ta' Ġesu' u ta' xulxin, naslu biex nirbħu anki dan il-mument. Bl-għajnuna tal-Qalb ta' Ġesu' u ta' xulxin, naslu biex nirbħu anki dan il-mument.

Il-Kappillan. 


Mela Alla Siket?

il-Passjoni fi Zminijietna. kitba tal-Kappillan Fr Simon Cachia


Pizza take-away & Plant Salebdejna nirranġaw it-taraġ taz-zuntier!

Bi pjaċir inħabbru li bdejna nirranġaw it-taraġ taz-zuntier! Il-ġebla l-antika ser titħalla filwaqt li s-siment, li kien ġie miżjud meta kien tkabbar l-istess taraġ, ser jinqala' biex jiġi simili għal dak li tpoġġa quddiem il-bibien tal-ġnub tal-knis

Bi pjaċir inħabbru li bdejna nirranġaw it-taraġ taz-zuntier! Il-ġebla l-antika ser titħalla filwaqt li s-siment, li kien ġie miżjud meta kien tkabbar l-istess taraġ, ser jinqala' biex jiġi simili għal dak li tpoġġa quddiem il-bibien tal-ġnub tal-knisja. Il-parti l-kbira ta' dan ix-xogħol ser ikun iffinanzjat minn fondi mill-Ministeru għal Għawdex, li kienu ingħataw lill-Parroċċa nhar il-Pussess tal-Kappillan, fl-2019. Minn dawn il-fondi ser jitħallsu wkoll ir-railings u l-bollards 'stainless steel' li għamilna fuq iz-zuntier.


Programm ir-Randan Imqaddes fl-Ghajn il-Kbira

iccelebrat fis-Santwarju Parrokkjali tal-Qalb ta' Gesu u fil-komunita nisranija tal-Fontana


Ikla Take AwaySOLENNITA' TAL-116-IL ANNIVERSARJU TAL-KONSAGRAZZJONI TAS-SANTWARJU TAL-FONTANA

Huwa jum għażiż għall-komunita' kollha. Fih mhux biss niftakru li Alla għażel għalih dan is-Santwarju biex jgħammar fostna imma li għażel lilna lkoll u għamilna wliedu u kkonsagrana għalih permezz tal-Magħmudija. Hija festa kbira għall-parroċċa tagħn
Programm:
 
Il-Ħamis 28 ta' Jannar, Vġili tas-Solennita'. Fis-6.00pm jkollna Quddiesa bl-Ewwel Għasar integrat.
 
Il-Ġimgħa, Jum is-Solennita': Fis-6.00pm jkollna Konċelebrazzjoni solenni bit-Tieni Għasar integrat u bir-rit tal-inċensazzjoni tat-tnax-il salib u tal-artal. F'din il-Quddiesa ser inroddu ħajr lil Alla ta' kemm grazzji jixħet fuqna u talli l-komunita' rnexxielha tiġbor is-somma kbira li kienet meħtieġa għall-proġett tar-restawr. Kulħadd, speċjalment il-benefatturi, hu mistieden jattendi.