Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

il-Gabra tas-Sajf

b'rizq is-Santwarju Taghna


Pizza Take AwayProgramm tal-Festal-Ikla tal-FestaIl-Gabra l-Kbira

ghall-Festa Liturgika u Titulari tal-Qalb ta' Gesu


Pizza Take-AwayLava SlatesPizza Take-Away & Plant SaleAvviz Importanti

Dwar id-Duttrina u Laqghat ohra


id-Disa Gimghat tal-Qalb ta Gesuil-Jum Ghaziz ta' Mariija AddolorataProgramm Aggornat

il-Gimgha Mqaddsa fil-Fontana


Programm fil-Parrocca tal-Fontana sal-11 t'April 2021ATTENZJONI LILL-MEMBRI TAL-PARROĊĊA TAL-FONTANA


Biex il-Parroċċa tal-Fontana tkompli tagħmel il-parti tagħha fil-ġlieda kontra l-Covid, b'effett immedjat u sal-11 t'April, ser jiġri dan li ġej:

MASKRI U SANITIZER ser jibqgħu obbligatorji f'kull proprjeta' li għandha l-knisja. IL-ĠBIR ser jibqa' jsir fil-kaxxi ħdejn il-bibien kif għamilna sa issa. 

IL-LAQGĦAT kollha fis-sala/ċentru parrokkjali marbuta ma' duttrina, adolexxenti, żgħażagħ, abbatini u anke adulti huma sospiżi. Inħeġġu biex fejn hu possibbli l-laqgħat ikomplu jsiru 'online'.

IL-QUDDIESA TAT-TFAL ser tiġi sospiża wkoll.

IL-FUNZJONIJIET fil-knisja, sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, ser jibqgħu sejrin normali. Oqogħdu attenti għal meta nsejħulkom biex tibbukkjaw.

IS-SIĠĠIJIET FIL-KNISJA m'għandhomx jiċċaqalqu minn posthom! Barra minn hekk tħallux KARTI/TISSUES warajkom.

Iġġibux SANTI/FULJETTI fil-knisja.

Meta tkunu fil-knisja, ibqgħu dejjem attenti li ma toqogħdux qrib xi nies oħra li mhumiex mill-istess familja.

TQARBIN TAL-MORDA/ANZJANI: fl-isptar ma jistax isir. Rigward tqarbin fid-djar, sa fejn hu possibbli t-tqarbin isir MILL-QRABA. Min għandu diffikulta minħabba f'hekk ikellem lill-Kappillan. Hu skoraġġit ħafna li ddaħħlu fi djarkom saċerdoti/lajċi oħrajn biex iqarbnukom jekk mhumiex qraba.

GRAZZI ĦAFNA tal-koperazzjoni kbira li sibt tul din is-sena li ilna fil-pandemija u li għadni nsib minnkom ilkoll. Il-fatt li tiġu bi ħġarkom il-knisja tagħna, il-Ħadd u matul il-ġimgħa, u minkejja s-sagrifiċċji marbuta mad-direttivi li qegħdin hemm għal saħħitna, jimlieni b'ħafna ferħ u tama. Bl-għajnuna tal-Qalb ta' Ġesu' u ta' xulxin, naslu biex nirbħu anki dan il-mument. Bl-għajnuna tal-Qalb ta' Ġesu' u ta' xulxin, naslu biex nirbħu anki dan il-mument.

Il-Kappillan. 


Mela Alla Siket?

il-Passjoni fi Zminijietna. kitba tal-Kappillan Fr Simon Cachia


Pizza take-away & Plant Salebdejna nirranġaw it-taraġ taz-zuntier!

Bi pjaċir inħabbru li bdejna nirranġaw it-taraġ taz-zuntier! Il-ġebla l-antika ser titħalla filwaqt li s-siment, li kien ġie miżjud meta kien tkabbar l-istess taraġ, ser jinqala' biex jiġi simili għal dak li tpoġġa quddiem il-bibien tal-ġnub tal-knis

Bi pjaċir inħabbru li bdejna nirranġaw it-taraġ taz-zuntier! Il-ġebla l-antika ser titħalla filwaqt li s-siment, li kien ġie miżjud meta kien tkabbar l-istess taraġ, ser jinqala' biex jiġi simili għal dak li tpoġġa quddiem il-bibien tal-ġnub tal-knisja. Il-parti l-kbira ta' dan ix-xogħol ser ikun iffinanzjat minn fondi mill-Ministeru għal Għawdex, li kienu ingħataw lill-Parroċċa nhar il-Pussess tal-Kappillan, fl-2019. Minn dawn il-fondi ser jitħallsu wkoll ir-railings u l-bollards 'stainless steel' li għamilna fuq iz-zuntier.


Programm ir-Randan Imqaddes fl-Ghajn il-Kbira

iccelebrat fis-Santwarju Parrokkjali tal-Qalb ta' Gesu u fil-komunita nisranija tal-Fontana


Ikla Take AwaySOLENNITA' TAL-116-IL ANNIVERSARJU TAL-KONSAGRAZZJONI TAS-SANTWARJU TAL-FONTANA

Huwa jum għażiż għall-komunita' kollha. Fih mhux biss niftakru li Alla għażel għalih dan is-Santwarju biex jgħammar fostna imma li għażel lilna lkoll u għamilna wliedu u kkonsagrana għalih permezz tal-Magħmudija. Hija festa kbira għall-parroċċa tagħn
Programm:
 
Il-Ħamis 28 ta' Jannar, Vġili tas-Solennita'. Fis-6.00pm jkollna Quddiesa bl-Ewwel Għasar integrat.
 
Il-Ġimgħa, Jum is-Solennita': Fis-6.00pm jkollna Konċelebrazzjoni solenni bit-Tieni Għasar integrat u bir-rit tal-inċensazzjoni tat-tnax-il salib u tal-artal. F'din il-Quddiesa ser inroddu ħajr lil Alla ta' kemm grazzji jixħet fuqna u talli l-komunita' rnexxielha tiġbor is-somma kbira li kienet meħtieġa għall-proġett tar-restawr. Kulħadd, speċjalment il-benefatturi, hu mistieden jattendi.