Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

Kwaranturi u Festa LiturgikaFesta TfalBBQ tal-FestaProgramm tal-Festa tal-Qalb ta' Gesu 2022PENNANTS U STICKERS GODDA.

Il-pennants ghal mal-mirja tal-karozzi, bix-xbihat tal-Qalb ta' Gesù u ta' Sant'Andrija, jinbighu €8.00. L-istickers (normali jew adattati biex jitwahhlu mal-hgieg minn gewwa ghal barra) jinbighu €1.00. Idhlu fis-sagristija. Tkunu tghinu l-knisja.


Ix-Xahar ta Mejju fil-FontanaPasta NightId-Disa Gimghat tal-Qalb ta GesuIl-Gimgha MqaddsaStedina ghat-Tfal u l-Familji kollhaEzercizzi ghal Kulhaddil-Gimghat FilghaxijaL-Ebgha tal-Irmied

u bidu tar-Randan Imqaddes


Pizza Take Aways-Solennita tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja

u tifrah bil-migja tar-Relikwija tal-Beatu Carlo Acutis


Programm tal-MiliedKarita fil-FontanaL-Ikla tal-MiliedProgramm tal-Festa ta' Sant' Andrija 2021L-Ikla ta' Sant' AndrijaIl-Jum Dinji tal-FqirProgramm fil-Parrocca tal-Fontana sal-11 t'April 2021Gbir ta' Prodotti ghall-KaritaJiem il-Qaddisin u l-Mejtin KollhaFesta San MikielFesta madonna tar-RuzarjuL-Ewwel Gimgha tax-Xaharil-Parrocca tal-Fontana TistiednekPizza Take AwayGrazzi Fr Joseph! Grazzi Marlon!


Il-komunità parrokkjali mistiedna tinġabar nhar is-Sibt li ġej, 11 ta’ Settembru, għall-Quddiesa tas-7.00pm biex issellem u tirringrazzja lil Fr Joseph Attard u lis-seminarista Marlon Bajada. Kulħadd imħeġġeġ jattendi għal dan il-mument sabiħ speċjalment il-familji taż-żgħażagħ u l-familji tal-abbatini. Wara, naqsmu xi ħaġa żgħira flimkien fuq iz-zuntier. 


FUNERAL ta' Dun Ġorġ Vella, nhar it-Tlieta 17 ta’ Awwissu.

4.15pm: Talba tal-Għasar fis-Santwarju. 4.30pm: Konċelebrazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons. Isqof Anton Teuma.
MESSAĠĠ MILL-KAPPILLAN
 
LILL-GĦAŻIŻ VIĊI PARROKU TAGĦNA, DUN ĠORĠ VELLA
 
Għażiż Dun Ġorġ,
ħallejtna ta' malajr, imma aħna dejjem tgħallimna li mal-Mulej, l-arloġġ jitlef il-minutieri tiegħu għax jibqa' jgħodd biss l-arloġġ tal-imħabba infinta ta' Qalbu.
 
 
Imma jien ferħan ħafna għalik.
Ferħan għax fl-aħħar qtajt xewqtek: mort tgawdi lill-Mulej li għalih tajt ħajtek kollha. U - rigal fuq rigal - sejjaħlek nhar il-festa ta' Ommu, Marija Assunta, dik l-Omm li int tajt stinkajt għaliha u għal uliedha speċjalment fil-Parroċċa taż-Żebbuġ. Iva, ferħan għalik, Dun Ġorġ, għax il-Verġni Ommok, hi u tielgħa s-sema, bħal donnu bi preferenza, qabditek minn idek u wasslitek quddiem Qalb Binha. Dejjem għallmuna li llum, 15 t'Awwissu, il-Purgatorju jkun magħluq. Nemmen bis-sħiħ li hekk hu u li inti ġa tlajt is-sema pajjiżek biex tieħu l-premju tant mistħoqq wara 60 sena ta' saċerdozju.
 
GRAZZI Dun Ġorġ, tat-tbissima tiegħek, tal-pariri tiegħek, tas-sagrifiċċji tiegħek, tad-dmugħ tiegħek, tat-talb fis-skiet tiegħek, tal-għajnuna kbira tiegħek, tal-kelma qawwija tiegħek u tal-fedelta' tiegħek lejn il-Vanġelu, lejn il-Quddiesa u lejn il-komunita' minkejja l-eta' kbira u s-saħħa li kienet sejra lura. Kif jixhed ismek, int kont ħaddiem fidil fl-għalqa tal-Mulej u l-frott li llum ippreżentajt lil Sid il-Ħsad huwa abbundanti u sabiħ.
 
GRAZZI wkoll ta' kemm lili ma qistnix bħala kappillan żgħir u bla esperjenza kif tassew jien, imma lqajtni, irrispettajtni, ħabbejtni, ħadt paċenzja bija, għallimtni, għentni, ikkoreġejtni, qawwejtli qalbi u tlabt għalija tul dawn is-sentejn li ilna naħdmu flimkien fil-Parroċċa għażiża tagħna.
 
GRAZZI tal-eżempju tiegħek ta' kif tajt ħajtek għall-Knisja, għaż-Żebbuġ, għall-Fontana, għal qrabatek.
Il-Fontana sfat iltima mingħajrek. Tlifna benefattur kbir kemm tal-Parroċċa imma wisq iktar ta' ruħna. Imma akkwistajna missier ieħor fis-sema. Aħna nibqgħu nitolbu għal ruħek imma int, issa li qiegħed ħdejn il-Qalb ta' Ġesu', Ommna Marija u Sant'Andrija, itlob għalina, għas-saċerdoti tal-Fontana, għal iktar vokazzjonijiet.
 
Nibqgħu magħqudin fit-talb, għażiż Saċerdot tal-Qalb ta' Ġesu'. Berikna, aħfrilna, itlob għalina u ppreżentana quddiem il-Mulej.
 
Dun Simon, il-kappillan u ħuk fis-saċerdozju.