Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Merħba fis-Sit tal-Parroċċa tal-Qalb ta' Ġesù

Nistednukom biex ssibu dan is-sit ghal-qalbkom. Permezz tieghu tistghu timxu il-mixja tal-fidi fl-attivitajiet u celebrazzjonijiet li jsiru fil-parrocca taghna tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu, Ghawdex.

J'alla ssibu l-hena u il-mistrieh ta' qalbkom fil-hniena nfinita tal-Qalb Mqaddsa ta' Gesu u tberikom.

Lava SlatesPizza Take-Away & Plant SaleAvviz Importanti

Dwar id-Duttrina u Laqghat ohra


id-Disa Gimghat tal-Qalb ta Gesuil-Jum Ghaziz ta' Mariija AddolorataProgramm Aggornat

il-Gimgha Mqaddsa fil-Fontana


Programm fil-Parrocca tal-Fontana sal-11 t'April 2021ATTENZJONI LILL-MEMBRI TAL-PARROĊĊA TAL-FONTANA


Biex il-Parroċċa tal-Fontana tkompli tagħmel il-parti tagħha fil-ġlieda kontra l-Covid, b'effett immedjat u sal-11 t'April, ser jiġri dan li ġej:

MASKRI U SANITIZER ser jibqgħu obbligatorji f'kull proprjeta' li għandha l-knisja. IL-ĠBIR ser jibqa' jsir fil-kaxxi ħdejn il-bibien kif għamilna sa issa. 

IL-LAQGĦAT kollha fis-sala/ċentru parrokkjali marbuta ma' duttrina, adolexxenti, żgħażagħ, abbatini u anke adulti huma sospiżi. Inħeġġu biex fejn hu possibbli l-laqgħat ikomplu jsiru 'online'.

IL-QUDDIESA TAT-TFAL ser tiġi sospiża wkoll.

IL-FUNZJONIJIET fil-knisja, sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, ser jibqgħu sejrin normali. Oqogħdu attenti għal meta nsejħulkom biex tibbukkjaw.

IS-SIĠĠIJIET FIL-KNISJA m'għandhomx jiċċaqalqu minn posthom! Barra minn hekk tħallux KARTI/TISSUES warajkom.

Iġġibux SANTI/FULJETTI fil-knisja.

Meta tkunu fil-knisja, ibqgħu dejjem attenti li ma toqogħdux qrib xi nies oħra li mhumiex mill-istess familja.

TQARBIN TAL-MORDA/ANZJANI: fl-isptar ma jistax isir. Rigward tqarbin fid-djar, sa fejn hu possibbli t-tqarbin isir MILL-QRABA. Min għandu diffikulta minħabba f'hekk ikellem lill-Kappillan. Hu skoraġġit ħafna li ddaħħlu fi djarkom saċerdoti/lajċi oħrajn biex iqarbnukom jekk mhumiex qraba.

GRAZZI ĦAFNA tal-koperazzjoni kbira li sibt tul din is-sena li ilna fil-pandemija u li għadni nsib minnkom ilkoll. Il-fatt li tiġu bi ħġarkom il-knisja tagħna, il-Ħadd u matul il-ġimgħa, u minkejja s-sagrifiċċji marbuta mad-direttivi li qegħdin hemm għal saħħitna, jimlieni b'ħafna ferħ u tama. Bl-għajnuna tal-Qalb ta' Ġesu' u ta' xulxin, naslu biex nirbħu anki dan il-mument. Bl-għajnuna tal-Qalb ta' Ġesu' u ta' xulxin, naslu biex nirbħu anki dan il-mument.

Il-Kappillan. 


Mela Alla Siket?

il-Passjoni fi Zminijietna. kitba tal-Kappillan Fr Simon Cachia


Pizza take-away & Plant Salebdejna nirranġaw it-taraġ taz-zuntier!

Bi pjaċir inħabbru li bdejna nirranġaw it-taraġ taz-zuntier! Il-ġebla l-antika ser titħalla filwaqt li s-siment, li kien ġie miżjud meta kien tkabbar l-istess taraġ, ser jinqala' biex jiġi simili għal dak li tpoġġa quddiem il-bibien tal-ġnub tal-knis

Bi pjaċir inħabbru li bdejna nirranġaw it-taraġ taz-zuntier! Il-ġebla l-antika ser titħalla filwaqt li s-siment, li kien ġie miżjud meta kien tkabbar l-istess taraġ, ser jinqala' biex jiġi simili għal dak li tpoġġa quddiem il-bibien tal-ġnub tal-knisja. Il-parti l-kbira ta' dan ix-xogħol ser ikun iffinanzjat minn fondi mill-Ministeru għal Għawdex, li kienu ingħataw lill-Parroċċa nhar il-Pussess tal-Kappillan, fl-2019. Minn dawn il-fondi ser jitħallsu wkoll ir-railings u l-bollards 'stainless steel' li għamilna fuq iz-zuntier.


Programm ir-Randan Imqaddes fl-Ghajn il-Kbira

iccelebrat fis-Santwarju Parrokkjali tal-Qalb ta' Gesu u fil-komunita nisranija tal-Fontana


Ikla Take AwaySOLENNITA' TAL-116-IL ANNIVERSARJU TAL-KONSAGRAZZJONI TAS-SANTWARJU TAL-FONTANA

Huwa jum għażiż għall-komunita' kollha. Fih mhux biss niftakru li Alla għażel għalih dan is-Santwarju biex jgħammar fostna imma li għażel lilna lkoll u għamilna wliedu u kkonsagrana għalih permezz tal-Magħmudija. Hija festa kbira għall-parroċċa tagħn
Programm:
 
Il-Ħamis 28 ta' Jannar, Vġili tas-Solennita'. Fis-6.00pm jkollna Quddiesa bl-Ewwel Għasar integrat.
 
Il-Ġimgħa, Jum is-Solennita': Fis-6.00pm jkollna Konċelebrazzjoni solenni bit-Tieni Għasar integrat u bir-rit tal-inċensazzjoni tat-tnax-il salib u tal-artal. F'din il-Quddiesa ser inroddu ħajr lil Alla ta' kemm grazzji jixħet fuqna u talli l-komunita' rnexxielha tiġbor is-somma kbira li kienet meħtieġa għall-proġett tar-restawr. Kulħadd, speċjalment il-benefatturi, hu mistieden jattendi.

Is-Solennità ta' Marija Omm Alla. Festa kkmandata.

Il-Festa tal-Milied li jmiss

Il-Hamis 31: Adorazzjoni solenni mis-7.30 sal-11.30am. Fis-6.00pm, Koncelebrazzjoni ta' radd il-hajr fi tmiem is-sena, bil-kant tat-Te Deum. Janima l-Chorus Urbanus.

Il-Gimgha 1: Quddies fis-6.15am, 8.30am, 10.30am u 4.30pm.

Ritratt: Id-dehra lil San Gejtanu (dettall), xoghol Wistin Camilleri. L-istatwa tal-Madonna bil-Bambin tinhareg ghall-qima f'din il-festa wkoll.


Ħolma f’Milied ta’ Pandemija - Prietka tal-Milied 2020 fi-Fontana

Tfal Predikaturi: Mariah Grech u Joi Sammut Kitba: Kan. Simon Mario Cachia, il-Kappillan
It-Tifel:
Ġejt illejla nirrakkonta
ħolma stramba illi ħlomt.
Serrħu raskom: ma ġiex anġlu
ikellemni qabel qomt!
 
Ħa ngħidilkom din il-ħolma
għaliex naħseb illi l-wens
tista’ tagħti lil kull bniedem
biex bħalissa jsib ftit sens.
 
Ħlomt li wasal il-lejl ħlejju
tal-Milied elfejn w għoxrin,
lejl il-miġja t’Alla-Bniedem
illi jhenni lill-bnedmin.
 
’Ma dis-sena differenti;
dal-Milied mhux iġib ferħ:
wisq ġarrabna tul dis-sena
wisq batejna mingħajr serħ!
 
Il-qalb tagħna mhix bħas-soltu
għax m’hemmx ħerqa w allegrija!
Moħħna mgħobbi bl-inċertezzi
u l-biżgħat tal-pandemija!
 
It-tifla:
‘Pożittiv’ ġiet kelma kerha!
It-tbissima nħbiet għal xhur;
termometri, sanitizers,
maskri, biża’ u dulur!
 
U ħlief hekk m’aħniex nisimgħu,
speċjalment minn Marzu ’l hawn!
Ħadd ma kien ippreparana
għal ġrajjiet kiefra bħal dawn.
 
U ħbatt nibki u nitnikket
għax dis-sena xejn mhu żgur!!
Ftit minn sħabi wkoll laqqtuha:
hemm xi każ kull fejn iddur.
 
O Bambin, ħelwa tarbija,
kważi kważi tiġi xejn!
għax bil-Covid malajr timrad
u tkun ġejt hawnhekk għalxejn!
 
O Marija, bit-tarbija,
mur u għix bħall-kbir San Ġwann,
għax jekk tiġi hawnhekk f’nofsna
jkollna nċemplu l-one one one (111).
 
It-tifel:
Il-Battista kien ħafn’għaqli:
mar jgħix waħdu fid-deżert
social distance m’għandux x’jambi
lanqas ebda ħsieb inċert.
 
Hemm ir-riskju li jekk tiġu
u l-iswab test ma tagħmlux
iżommukom kwarantina
u lejn darkom ma tmorrux!
 
U biex tgħaxxaq, skont il-liġi,
tridu tkunu mbegħdin
minna lkoll u min kull folla:
min ser jara lill-Bambin?
 
Waqt li kont imnikket naħseb,
ma ridtx nemmen lil għajnejja!
Ilmaħt koppja w ħmara griża
bil-mod miexja w resqin lejja.
 
Il-Madonna u Ġużeppi
ġew bilqegħda fejn kont jien
u tbissmuli mingħajr maskra
meta rawni hekk għajjien.
 
U Marija, dlonk għannqitni
u bdiet tgħidli dan il-kliem:
 
It-tifla:
“Fejn hemm dnewwa, mard u dwejjaq
aħna niġu nxerrdu s-sliem.”
Tinkwetax! Mhux ser nittieħdu
għaliex magħna hemm Ġesù
 
li għalkemm għadu tarbija
Hu ġa l-għajn ta’ kull virtù.
Hu ġa għażel illi jiġi
anki issa, f’dan iż-żmien,
 
għaliex jaf li għandkom bżonnu,
jaf li hawn min hu għajjien.
Ftakar biss li huwa Alla
Hu Sid kbir imma ħanin,
 
ġej biex jgħinkom u jsabbarkom
u jagħmilkom bih henjin.
Jien u żewġi mhux ser nibżgħu,
nafu t-tnejn x’inhuwa l-krib!
 
Kemm batejna biex lil Ibni
neħilsuh minn kull tiġrib!
Aħna mhux il-pandemija
kellna tiġri ma’ saqajna,
 
kellna n-nies li bagħat Erodi
bis-sejf jiġru lkoll warajna.
Kellna mmorru lejn l-Eġittu
u hemmhekk għexna ftit snin
 
sakemm fl-aħħar morna lura
għax il-hemm kien qed inin.
Ara tibża’ w taqta’ qalbek
kollox jgħaddi b’wiċċ il-ġid!
 
Afda biss fil-Qalb ta’ Ibni
li taf toffri żejt u nbid!
Żejt li jfejjaq u li jwennes
u l-inbid tas-sliem u l-ferħ!
 
Dawn qalb Ibni biss tagħtihom
fiha biss issibu s-serħ.
 
It-tifel:
U jien dort lejn ħdan Marija
biex nitkellem mal-Bambin
u mort għedtlu din it-talba
b’tant imħabba, b’mod ġenwin!
 
Qalb ħanina tal-kbir Alla
illi tħobbna wisq, bla kejl,
ġejna hawn, bla kliem u mbeżżgħa,
għax id-dinja qed tgħix f'lejl....
 
Lejl sewdieni t'inċertezza;
mard u maskri kullimkien,
sirna nibżgħu mid-dell tagħna;
qatt ma deher dal-waħx fiż-żmien.
 
O Ġesù, ħelwa tarbija,
ħares lejna, imnikktin,
das-salib hu wisq għalina,
għalhekk aħna mdejqin.
 
It-tiġrib qed jagħfas fuqna
u t-taħwid kiber bla qies
ma nafux fejn sejrin naslu
b’dan il-mard li mess tant nies.
 
Ħafna mietu fi ftit ġranet
oħrajn daħlu fis l-isptar
hemm min qiegħed mitbuq f'daru
u l-futur għalih mhux ċar.
 
M'għadx hawn tfal iferrħu t-toroq,
jew tpaċpiċ għand tal-ħanut!
L-għadu tagħna l-proxxmu tagħna
għax jitfagħna ġo tebut!
 
Anki l-knisja kważi vojta
u z-zuntier bla ruħ, fil-kwiet,
l-hena tagħna nbidlet f'qabar:
kollox dlam, traġedja, skiet.
 
It-tifla:
O Bambin, kollok imħabba
għall-marid, għal min hu fqir,
nitolbuk: tħallix das-saram
isakkarna lkoll ġo bir.
 
Nitolbuk tagħtina l-għaqal
biex l-għażliet nagħmluhom sew
waqt li nkunu responsabbli
biex neħilsu minn dad-dnew.
 
O Bambin, f’dan il-baħħ kollu,
isma’ l-għajta tagħna lkoll!
Erġa’ uri l-qawwa tiegħek
u eħlisna mill-iskoll
 
Illi sibna, bla tort tagħna,
ifixklilna l-ferħ u s-sliem!
Ilqa’ l-għajta, ilqa’ t-talba
ilqa’ l-bikja ta’ bla kliem!
 
Erġa’ ibgħat l-anġli tiegħek
Ikantaw “Il-Paċi fl-art!”
biex iħabbru kif b’miġjietek
minn ġod-dwejjaq lilna ġbart!
 
Flimkien:
O Bambin tal-Għajn il-Kbira,
Ankra tagħna, inħobbuk!
Fis eħlisna minn dil-pesta
biex ilkoll aħna nberkuk!
 
Viva Ġesù Bambin!
 
Il-Kappillan Dun Simon Cachia
11 ta’ Novembru 2020

Talba ta' Papa Frangisku lil San Guzepp


 


Mill-Qalb lill-Qlub tal-Qalb.

Ittra tal-kappillan lill-Komunita tal-Fontana fl-okkazjoni tal-festi tal-Milied 2020

Għeżież membri tal-komunità tal-Fontana
 
Xtaqt ħafna nibgħat fid-djar tagħkom dan il-messaġġ “millqalb” tiegħi ta’ kappillan “lill-qlub” tagħkom ilkoll, li intom ġawhar magħżula “tal-Qalb” ta’ Ġesù.
 
Din is-sena m’aħniex ngħixu Milied tas-soltu u wasalna biex intemmu sena mimlija inċertezza u ta’ tbatija li qatt ma rajna bħalhom. Naf illi minn Marzu sal-lum, diversi mill-komunità kellhom iduqu l-iebes. Nazzarda ngħid li diversi kienu dawk li, bħal Kristu, għerqu l-għaraq tad-demm.  Kien hemm min kellu jaffronta l-mostru tas-solitudni u min il-biża’ li jitlef il-paga. Kien hemm min ġie infettat u ġarr ukoll il-piż li infetta lill-għeżież tiegħu bil-Covid. Kien hemm min minnkom inqafel id-dar, oħrajn kellhom jaffrontaw weħidhom il-kura u l-marda ta’ xi ħadd għażiż. Min b’qalbu ttertaq għax frontliner u min imwerwer blaħbarijiet xejn sbieħ li sema’ kuljum għal xhur sħaħ. Lanzjani u l-morda tagħna kemm-il darba kellhom jiċċaħħdu mit-Tqarbin fi djarhom minħabba l-pandemija. Min għex ittrawma tal-knejjes magħluqa u min għex it-trawma l-kiefra ta’ mewt xi ħadd għażiż. U dawn kollha li semmejt jiżdiedu mal-problemi ta’ kuljum li, pandemija jew le, dejjem hemm u dejjem lesti jtaqqlu l-qalb ta’ dak li jkun f’kull età. 


 Imma...
 U din l-‘imma’ tibdel kollox! ... Iktar minn qatt qabel, dan ilMilied qed iħabbrilna verità kbira: ‘Alla-Magħna’! Dan hu lisem li għażel Alla għal Ibnu mibgħut fid-dinja: ‘AllaMagħna’ fid-dwejjaq; ‘Alla-Magħna’ fid-dnub tagħna; ‘AllaMagħna’ f’kull għażla iebsa li jkollna nieħdu; ‘AllaMagħna’ fil-mard, fid-dmugħ, fl-inċertezza, fir-rabja. ‘AllaMagħna’ dejjem, jiġri x’jiġri. 
 
Iktar minn qatt qabel, il-Milied ta’ din is-sena qed iħabbrilna wkoll li t-tbatija ħarxa li l-Mulej bata sa minn twelidu xtaqha fuqu biex ikun jaf x’jiġifieri t-tbatija li nbatu aħna. Mhux tant biex ikun solidali magħna imma biex jaqbad u jerfa’ Hu fuqu t-tagħbija kollha tagħna. 
 
Dan il-Milied, intom u tħarsu lejn ix-xbieha ta’ Kristu tarbija, ftakru f’dan kollu. U ifirħu. Iva, ifirħu, minkejja kollox. Ifirħu għax Alla ma abbandunana qatt. Ifirħu għax weħidna m’aħniex. Ifirħu għax Alla ġa rebaħ kollox għalina u lilna ġa għamilna rebbeħin. Ifirħu, għaliex fejn kotru ddnub u d-diżgrazzji, Alla kattar ħafna iktar grazzji u mħabba. B’Alla-Magħna dejjem hemm soluzzjoni lesta għall-ġid tagħna.
 
Nistedinkom biex ilkoll nagħmlu kuraġġ lil xulxin. Fuq kollox nistedinkom biex ikollkom il-fidi u l-fiduċja f’Qalb Dak li sar bniedem bħalna biex jgħannaqna miegħu. Iżżminijiet sbieħ għad jerġgħu jiġu u ma jdumux... għax Alla hu sid iż-żmien u Alla, ħlief sliem u ġmiel ma joffrix. 
 
Nitlobkom maħfra. Minkejja li minn Marzu ’l hawn jien u lParroċċa xtaqna nagħmlu ħafna biex ngħinukom, forsi dan  il-għan mhux dejjem ilħaqnieh kif xtaqtu u kif kellkom dritt.  Nassigurakom li dak kollu li għamilna għamilnieh minn qalbna u jalla s-servizz li offrejnielkom f’dawn ix-xhur ġabilkom ftit wens u takom ftit kuraġġ.
 
Fl-aħħarnett nixtieq ngħidilkom grazzi. Grazzi tax-xhieda li tagħtu u tal-imħabba li kontinwament toffru lil Alla, lillParroċċa u lil xulxin. Ma’ dan il-messaġġ qed taslilkom santa ta’ San Ġużepp. Nixtieq li żżommuha u titolbu biha. Ċert li l-kbir, umli, qaddis Ġużeppi ta’ Nazaret, li jaf x’inhi tbatija, anke dik estrema, ser iberikkom. 
 
B’dawn il-ħsibijiet “mill-qalb lill-qlub tal-Qalb”, f’isem ħuti s-saċerdoti (li tant jgħinuni u jgħinu lilkom), nawgura lilkom ilkoll Milied qaddis u sena ġdida kollha barka mingħand il-Mulej. Nibqgħu dejjem inħobbu lil xulxin billi nħarsu s-saħħa ta’ xulxin.

Il-Qalb ta’ Ġesù tberikkom  u Sant’Andrija jħariskom dejjem. 
 
Dun Simon, il-Kappillan tagħkom

 

 


Il-Milied Fl-Ghajn il-Kbira

Ic-Celebrazzjonijiet fis-Santwarju u fil-Komunita Nisranija tal-Fontana


MASKRA GDIDA mahruga mill-Parrocca.

Donazzjoni €5.00 fuq bazi ta' "first come first served". Kellmu lis-sagristan jew lill-kappillan. Numru limitat. Il-qligh imur ghall-knisja... imma fuq kollox: mod semplici kif inkomplu nharsu lil xulxin waqt li nafdaw lilna nfusna u lil min niltaqgh


Lill-Generazzjoni li tielgha

Ittra miftuha lill-Adolexxenti u liz-zghazagh minghand il-Parrocca tal-Fontana


Programm f'gieh Sant' Andrija AppostluQuddiesa fis-Santwarju taghna f'Jum it-2 ta' NovembruAvvizi Importanti mill-Parrocca taghnaSanta Margerita Marija Alacoque

f'gheluq il-Mitt Sena mill-kononizzazzjoni taghha


L-Ewwel Gimgha tax-XaharFesta Ghaziza tal-Madonna tar-RuzarjuIl-Litanija tal-MadonnaIr-Ruzarju fil-FamiljaTeen & Youth MeetingsTberik tal-Ghalliema, LSEs u Staff fl-Iskejjel

Kif ukoll tal-istudenti u tal-Basktijiet taghhom qabel terga tibda l-Iskola!


Plant Sale!l-Ewwel Gimgha tax-XaharAvviz ImportantiKonsagrazzjoni Episkopali ta' Mons Anton Teuma

bhala d-Disa Isqof ta' Ghawdex taghna


Avvizi Importanti

li jolqtu l-hajja liturgika u pastorali tas-Santwarju u tal-Parrocca tal-Fontana


Ghajnuna lis-Santwarju tal-FontanaPasta Sotto le StelleUfficcju Parrokkjali ser ikun maghluq f'dawn il-granet u hinijietL-Ewwel Gimgha tax-XaharBullettin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avvizi flok il-Bullettin


 


Is-Solennita tal-Qalb ta' GesuAvvizi flok il-Bullettin


Il-jiem tal-festa
Dħalna fil-ġimgħa tal-festa: ġimgħa ta’ liturġija, smigħ tal-Kelma t’Alla, ta’ talb u ta’ ferħ. Segwu l-programm tal-festa li tqassam fid-djar u li qed jiġi mxandar fuq ir-radju u fuq l-internet.
 
Il-Kwaranturi
L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa, ingħatalna li nagħmlu l-Kwaranturi b’Ġesù espost. Segwu l-ħinijiet li hemm fuq il-programm. Wara l-funzjonijiet tal-Ħamis u tal-Ġimgħa filgħaxija ser niftħu sal-10.00pm għal min jixtieq jinviżta lill-Qalb ta’ Ġesù f’dawk il-ħinijiet.
 
Karità
Infakkru li fil-jiem tal-festa qed nagħmlu ġabra għall-missjoni ta’ saċerdoti Għawdxin li qed jaħdmu l-Perù. Poġġu l-għotja tagħkom fil-kaxxa li hemm ħdejn il-bieb tal-knisja jew agħtuha lis-saċerdoti.
 
Quddies fil-jiem tal-festa
Is-Sibt 13 ta’ Ġunju: 7.00pm (ġewwa).
Il-Ħadd 14 ta’ Ġunju: 6.30am u 9.30am (ġewwa) u 7.00pm (fuq iz-zuntier).
Mit-Tnejn 15 sal-Ħamis 18 ta’ Ġunju: 7.00pm (ġewwa)
Il-Ġimgħa, festa tal-Qalb ta’ Ġesù: 6.00am u 7.00am (ġewwa) u 7.00pm (in-naħa ta’ wara tal-knisja).
Stedina speċjali għal min ġarrab telfa għażiża u ma sarx il-funeral
Għall-Quddiesa tal-festa tal-Ġimgħa huma mistiedna speċjali l-familjari ta’ dawk ħutna li mietu fi żmien il-pandemija u li ma kellhomx iċ-ċans li jsirilhom funeral fil-knisja.
 
L-Għaqdiet
Infakkru li l-festa ta’ din is-sena hija festa limitata ħafna. Il-ħruq tan-nar ser isir biss f’jum il-festa liturġika filwaqt li l-armar ta’ barra ser ikun biss ta’ ftit bandalori fuq iz-zuntier. L-armar ta’ ġewwa huwa kollu armar tal-festa sekondarja ta’ Sant’Andrija. Nixtieq nirringrazzja lill-għaqdiet kollha li jaħdmu s-sena kollha b’riżq il-Parroċċa u l-festa. Din is-sena, b’mod speċjali, nixtiequ nirringrazzjawhom għaliex għamlu sagrifiċċji mhux żgħar u obdew id-direttivi kollha maħruġa mill-Kulleġġ tal-Kappillani t’Għawdex. Kien pass għaqli ħafna, li għalkemm ġieb miegħu għafsa ta’qalb, kien ta’ eżempju tajjeb għall-komunitajiet l-oħra. Nibqgħu nappoġġjaw lil dawn l-għaqdiet għaliex il-membri tagħhom jagħmlu ħafna xogħol moħbi għall-ġid tal-komunità.
 
Quddies mal-poplu
Kif tafu, mis-Sibt 13 ser jidħlu fis-seħħ id-direttivi marbuta mal-Quddies bis-sehm tal-poplu. Min ser jiġi, kemm fil-knisja u kemm fil-Quddies li ser nagħmlu barra, għandu josserva bir-reqqa d-direttivi li ngħatawlna, fosthom li tiġu bil-maskla jew visor, tittieħed it-temperatura intom u deħlin għall-Quddiesa kif ukoll tobdu l-ushers huma u jpoġġukom fil-bankijiet jew fuq is-siġġijiet. Grazzi liż-żgħażagħ tagħna li offrew li jgħinuna.
 
Infakkru li l-obbligu tal-Quddies il-Ħadd għadu sospiż u x-xandiriet fuq it-TV u fuq l-internet ser jibqa’ għaddej, biex hekk dawk li ma jħossuhomx li għandhom jiġu jew inkella huma anzjani jew vulnerabbli jistgħu jibqgħu d-dar. Dan jgħodd b’mod partikolari għal meta l-Quddies isir ġewwa. Din hi rakkomandazzjoni li saret mill-Awtoritajiet tas-Saħħa. Rigward ħinijiet tal-Quddies, din il-ġimgħa ser ikun esperiment. Wara l-festa nevalwaw inżidux jew le iktar Quddies mal-poplu.
 
Preċett u Griżma
L-Ewwel Tqarbina ser issir Il-Ħadd 5 ta’ Lulju, fl-10.30am filwaqt li l-Griżma ser tiġi ċċelebrata l-Ġimgħa 10 ta’ Lulju, fis-7.15pm. Iż-żewġ ċelebrazzjonijiet ser isiru fis-Santwarju.
 
Intenzjonijiet
L-intenzjonijiet ta’ din il-ġimgħa ser isiru kollha xorta waħda avolja mhux il-Quddies kollu ser ikun miftuħ għall-pubbliku.
 
Is-Sibt 13 ta’ Ġunju: Dilora u Pawlu Zammit; Salvu, Ġiġa u dun Joe Galea
Il-Ħadd 14: Benefatturi ħajjin u mejtin tal-Parroċċa
It-Tnejn 15: Grezzja u George Borg u Ganni Mizzi; Familja Schembri
It-Tlieta 16: Karmnu, Marija Saliba u l-familja; Familja Schembri
L-Erbgħa 17: Toni, Marija, Ġużepp, Marija Galea u l-familja; Ġużepp u Grezzja Xerri
Il-Ħamis 18: Marija, George u Lina Galea; Ċelest u Maria Antonia Grech
Il-Ġimgħa 19: Benefatturi tal-Parroċċa; Nenu, Raymond, Noel, Antinette Farrugia u Peter Paul Micallef
Is-Sibt 20: Ġorġa, Wiġi Galea u l-familja Farrugia; Barbara u Allen Upton
Il-Ħadd 21: George Spiteri u l-familja

Il-festa t-tajba lil kulħadd.

Celebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina u tal-Grizma tal-Isqof

Iż-żewġ ċelebrazzjonijiet ser isiru fis-Santwarju. Kif ser isiru u min jista' jattendi għalihom jiddependi x'direttivi jkollna dakinhar li ser jiġu ċċelebrati. Għalissa, il-familji jieħdu nota ta' dawn id-dati u ta' dawn il-ħinijiet. Nagħtukom iktar


Avvizi Importanti Hafna


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tibdil fil-programm tal-Festa LiturgikaAvviżi importanti rigward il-programm tal-festa liturġika u rigward il-Quddies mal-poplu


F'dawn il-jiem ser jitqassam il-programm taċ-ċelebrazzjonijiet marbut mal-Festa Liturġika. Il-programm ġie mfassal mingħajr ma konna nafu meta ser niftħu mill-ġdid għall-Quddies. Peress li dan il-permess ser jingħata proprju fil-jiem tal-festa tagħna, jista' jkun li jkun hemm xi varjazzjoni fil-programm. Kull tibdil li jista' jkun hemm ser jiġi diskuss mas-saċerdoti tal-Parrċċa u ser jiġi mxandar bl-internet u bir-radju. Dan jgħodd ukoll għal x'ħin, meta u kif ser jibdew jiġu ċċelebrati l-Quddies fis-Santwarju tagħna.

Peress li din is-sena m'għandniex festa titulari u armar ta' barra u ta' ġewwa ser ikun limitat ħafna, il-Parroċċa ssejħilkom biex tiċċelebraw il-festa mod ieħor: billi tagħmlu volontarjat fis-Santwarju tagħna:

Volontarjat għal waqt il-Quddies

Fid-dawl tal-eventwalità tal-Quddies mal-poplu fis-Santwarju tagħna, ser ikun hemm bżonn numru ta’ voluntiera li jkunu ushers mal-bibien, li jnaddfu wara kull ċelebrazzjoni, eċċ. Dawn il-voluntiera ma jistgħux ikunu nies vulnerabbli! Mingħajr dawn il-voluntiera ma nkunux nistgħu niċċelebraw Quddies mal-poplu fis-Santwarju.

Nagħmlu stedina lil dawk li jistgħu joffru dan is-servizz biex naċċertaw li għandna għadd ta’ voluntiera responsabbli, diskreti u xierqa għas-servizzi li jkun hemm bżonn. Iktar dettalji meta joħorġulna direttivi ġodda mill-isqfijiet tagħna. 

Oqsma oħra ta' volontarjat:

  • Ħidma urġenti fuq it-twieqi l-kbar tal-korsija tas-Santwarju u possibilment anki tal-koppla. Iktar ma nkunu iktar neħilsu minnhom kmieni u inqas tiġri ħsara.
  • Daqq ta' qniepen tas-Santwarju, speċjalment fil-jiem tal-festa.

Dawk interessati jkellmu lill-Kappillan u/jew lis-Sagristan. 

Viva l-Qalb ta' Ġesu'!

Kan. Simon Mario Cachia

Kappillan tal-Fontana


Programm tal-Festa LiturgikaTibdil Rigward il-Funerali


 

 


Il-Preparazzjoni tat-Tfal u l-Familji tal-Fontana

Ghall-Festa Ghaziza tal- Qalb ta' Gesu


Avviżi flok il-Bullettin – il-Ħadd 31 ta’ Mejju 2020


MERĦBA  BIK, ĠUNJU!
Bdejna dan ix-xahar għażiż ta’ Ġunju. Nagħmlu ħilitna biex ngħixu kull ġurnata sal-festa liturġika b’mod iktar qawwi mis-soltu. Nagħmlu ħilitna biex din is-sena li fiha mhux ser issir festa ta’ barra, minn ġo djarna u fil-ħinijiet li fihom il-knisja tkun miftuħa, nisimgħu l-Kelma t’Alla, nitolbu, nagħmlu karità u nikbru fl-imħabba tagħna lejn il-Qalb ta’ Ġesù u lejn xulxin.
 
GRAZZI!
Ma nistax ma nerġax nesprimi l-ferħ tiegħi għall-għaqal u l-maturità li ntwerew meta għażilna li l-festa titulari titħassar għal kollox u niċċelebraw biss il-festa liturġika. Minkejja l-għafsa ta’ qalb li ġabet, din id-deċiżjoni ttieħdet mingħajr reżistenzi u b’serenità kbira. Fuq dan, żgur li l-Parroċċa tagħna tat eżempju qawwi lil Għawdex tagħna. Il-programm ġie msawwar b’rispett sħiħ lejn id-direttivi kollha li nħarġu fl-aħħar ġimgħat. Grazzi mill-qalb lil dawk kollha involuti.
 
GRAZZI LIL JACOB PORTELLI
Jacob Portelli, iben il-Parroċċa, tana rigal kbir: għoġbu juża t-talenti li għandu tad-daqq tal-arpa u sturmenti mużikali oħra u rrekordjalna l-innijiet “’Tina l-Ħlewwa”, “O Qalb Ħanina” u – s-sorpriża l-kbira: “l-Innu Popolari”. Dawn l-innijiet ser tisimgħuhom kemm-il darba fuq ir-radju u fil-knisja tagħna tul il-jiem tal-festa. Inkomplu nsostnu t-talenti kbar li ħarġu – u għadhom joħorġu mill-komunità tagħna. Jacob, nirringrazzjawk!
 
STEDINIET SPEĊJALI
Ippreparajna “kalendarju ta’ tħejjija” għat-tfal u l-familji biex, b’ġesti żgħar kuljum, jippreparaw ruħhom għall-festa tal-Qalb ta’ Ġesù permezz ta’ tagħlim, talb u karità. Kopji ta’ dan il-kalendarju jinkisbu minn ħdejn il-bieb il-kbir u minn fuq il-Paġna Facebook. Barra minn hekk, fil-festa ser nagħmlu ġabra għall-missjoni saċerdoti Għawdxin fil-Perù. Grazzi lil min ġa ta l-għojta tiegħu għall-missjoni u grazzi lit-tfal li żejnulna z-zuntier bit-tpinġijiet tagħhom tul Mejju.
 
FUNERALI
Peress li min hu responsabbli miċ-ċimiterju tar-Rabat, li hu tal-Gvern, ħareġ direttiva li Quddies ta’ funerali hemmhekk ma jsirux, il-Parroċċa bdiet tagħmel il-funerali fuq iz-zuntier. Il-Kappillan ġa wassal id-dispjaċir tiegħu għad-deċiżjoni li ttieħdet min-naħa taċ-Ċimiterju. Grazzi lis-sagristan John Theuma li ħadem biex jithejja kollox u lill-familjari ta' Anna Saliba li ħasbu biex iz-zuntier jitnaddaf u jiġi ddisinfettat kif ukoll biex tingħalaq it-triq. B'hekk stajna nħarsu d-dinjità tal-Quddiesa u tal-mument li konna qed niċċelebraw u fl-istess ħin issalvagwardjajna saħħet il-poplu tagħna.
 
IL-KAMPNAR
Wara diversi xhur, qed nerġgħu naraw il-kampnar jiddomina lill-Fontana fil-ġmiel kollu tiegħu u mingħajr scaffolding. Inkomplu naħdmu biex nagħlqu r-restawr, niġbru l-flus li fadal u nħallsu l-kontijiet. Sadanittant bdew ukoll preparazzjonijiet biex insewwu l-koppletta ta’ Lourdes u biex wara l-festa nibdew induru t-twieqi l-kbar.
 
EJJEW GĦAT-TALB
Issa li ħafna minna bdew joħorġu iktar ta’ spiss, infakkarkom li Ġesù jkun jistenniekom fit-Tabernaklu kuljum: ma nittraskurawhx! X’ħin toħorġu għall-qadjiet tagħkom, għaddu ħdejn il-Mulej! Qed niftħu kuljum bejn il-5.00pm u s-6.30pm.
 
IT-TMIEN ĠIMGĦA
Infakkarkom fil-programm:
Ftuħ tal-knisja għat-talb privat: mis-7.00am sa 12.00pm u mit-3.00pm sas-6.30pm.
Fis-7.00pm: Quddiesa tal-Ġimgħat, kurunella, litanija u Barka Sagramentali.
 
AVVIŻI
L-avviżi tal-Parroċċa qed jitwaħħlu temporanjament ma’ njama mal-ħadid tal-parapett tad-dar tal-Kappillan. Fittxuhom hemmhekk.
 
 

Grazzi JacobAvviz importanti dwar il-funerali fil-FontanaAvviżi flok il-Bullettin – Il-Ħadd 17 ta’ Mejju 2020

Santwarju Parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù tal-Fontana
Festa
Minħabba ċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħixu, il-festa titulari li s-soltu ssir fit-tieni ġimgħa ta’ Ġunju u li kienet ser tilħaq il-qofol tagħha l-Ħadd 14 ta’ Ġunju, din is-sena tħassret. Minkejja dan, il-Parroċċa u l-membri tal-għaqdiet qablu li l-ħarsa tagħna tkun ikkonċentrata fuq il-festa liturġika, li din is-sena ser taħbat il-Ġimgħa 19 ta’ Ġunju. Għaldaqstant nistgħu nħabbru li ser issir ġimgħa ta’ ċelebrazzjonijiet, ridotti għal ġewwa l-knisja biss, u li ser jibdew mad-Disa’ Ġimgħa sal-Festa liturġika. Dawn il-festi interni ser isiru b’rispett tad-direttivi tal-Awtoritajiet tas-Saħħa, tal-Konferenza Episkopali Maltija u tal-Kulleġġ tal-Kappillani t’Għawdex u ser jinkludu mumenti ta’ Liturġija, ta’ katekeżi bibblika, talb u karità. Naqsam magħkom il-ferħ tiegħi u nirringrazzja minn qalbi lil kulħadd tal-maturità u tal-koperazzjoni kbira li sibt meta ġejna biex nieħdu d-deċiżjonijiet li nispostjaw mill-festa titulari għal-liturġika. Programm dettaljat tal-festa nħabbruhulkom ’il quddiem.
 
Karità
Inħabbru wkoll li l-festa tal-Qalb ta’ Ġesù ta’ din is-sena tkun festa kbira ta’ karità. Nibda nħeġġeġ minn issa lill-komunità kollha biex tibda tagħti d-donazzjonijiet tagħha għall-missjoni ta’ Dun Raymond Portelli, qassis u tabib min-Nadur u li bħalissa qed jaffronta emerġenzi kbar fil-belt tiegħu fil-Perù minħabba dan il-virus. Il-flus jistgħu jingħataw lill-Kappillan jew jintefgħu f’kaxxa apposta fil-knisja. Ejja ħa nagħmlu ġabra kbira!
 
Ġimgħat
Nhar il-Ġimgħa hija s-Sitt Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù. Il-programm ikun bħas-soltu: il-knisja tkun miftuħa bejn is-7.00am-12.00pm u bejn it-3.00pm u s-6.30pm. Fis-6.30pm ngħidu r-Rużarju mill-Knisja u fis-7.00pm jkollna l-Quddiesa tal-Ġimgħat.
 
Attività fil-Parroċċa
Bħalissa għaddejja l-installazzjoni tal-loop system li ser tkun tgħin ħafna lill-persuni li jbatu mis-smigħ biex jisimgħu aħjar. Għaddej ukoll tindif f’diversi partijiet tal-postijiet tal-knisja. Grazzi kbira lill-voluntiera li qed jagħmlu xogħol siewi ħafna għalkemm ħafna drabi fil-moħbi. Navżaw li minħabba ċ-ċirkostanzi li jirrekjedu s-social distancing, f’Ġunju, Radju Sacro Cuor mhux ser ixandar skeda sħiħa. 
 
Intenzjonijiet
Ta’ matul il-ġurnata
Il-Ħadd 17 ta’ Mejju       Ġiljan, Marija u Tony Borg
It-Tnejn 18 ta’ Mejju       Toni, Marija, Ġużepp, Marija Galea u l-familja
It-Tlieta 19 ta’ Mejju       Ċikku Cardona u l-Familja Stellini
L-Erbgħa 20 ta’ Mejju    Clemenzja, Ġanni u Joe Cassar
Il-Ħamis 21 ta’ Mejju      Ċikku Cordina u l-familja Portelli
Il-Ġimgħa 22 ta’ Mejju   Toni, Teresa Farrugia u l-familja Borg
Is-Sibt 23 ta’ Mejju         Rita u Joe Borg
Il-Ħadd 24 ta’ Mejju       Ġużeppa u Karmnu Curmi
 
Tal-11.30am
It-Tnejn       skont l-intenzjoni ta’ persuna
It-Tlieta       skont l-intenzjoni ta’ Jeremy Collins
L-Erbgħa    Celestino u Maria Antonia Grech
Il-Ħamis      Ġanni, Ġużepp u Toni Bajada
Il-Ġimgħa   Ġużepp, Ġinja u Jane Borg
Is-Sibt        Ċikku u Marija Attard
Il-Kappillan.

Avviżi flok il-Bullettin - il-Ħadd 10 ta' Mejju 2020


PARROĊĊA ĦAJJA
Minkejja l-għafsa ta' qalb li l-komunita' għadha ma tistax tiltaqa' fiżikament kull nhar ta' Ħadd, ma' xulxin u madwar l-artal tal-Mulej għas-Sagrifiċċju tal-Quddiesa (milja u quċċata tal-ħajja tan-Nisrani u tal-Poplu t'Alla), inħoss li l-komunita' tagħna hi ħajja u ħajja tassew... grazzi għalikom!

Dan narah fis-sens tar-responsabilita' li qed turu fl-osservanza tad-direttivi; fis-saċerdoti li qed jitolbu bla waqfien għalikom ilkoll; fil-familji li qed jinġabru jitolbu flimkien, fil-voluntiera li għalkemm tħassret il-festa xorta qed jagħtu daqqa t'id siewja; fil-karita' li qed tinġabar u li qed issir fil-moħbi. Nieħu gost nara lin-nies jerħu kollox u jieħdu sehem fit-talb u fil-Quddies permezz tal-mezzi soċjali. Inħoss li permezz tal-fidi, l-għaqal u l-karita' tagħkom, il-Qalb ta' Ġesu' qegħda tħabbat fis-soċjeta' tagħna. Nixtieq nagħmlilkom kuraġġ biex tkomplu tkunu xhieda kredibbli tal-imħabba tal-Qalb għażiża tal-Mulej.

LIMITI
Bħalissa ħafna minna qed jużaw sikwit il-mezzi ta' komunikazzjoni. Spiss taħbat mal-"prodott" li joffru komunitajiet oħrajn, kemm f'Għawdex u kemm f'Malta u tibda tara ħafna kwantita' u ħafna kwalita'. U hija faċli li jiġilek il-ħsieb li l-Parroċċa tal-Fontana "ma tlaħħaqx magħhom" jew "mhix tagħmel biżżejjed" jew "dejjem b'xi problema".

Iva, huwa fatt li l-Parroċċa tagħna hija limitata f'diversi oqsma u diffiċilment tista' tħabbatha ma' komunitajiet oħrajn. Huwa veru wkoll li kemm il-kwantita' u kemm il-kwalita' tal-offerta ma humiex mill-aqwa. Imma l-ftit li qed nippruvaw noffrulkom, nassigurakom li noffruhulkom mill-qalb u b'ħafna mħabba. Jien nemmen li aħjar xi ħaġa offruta kollha difetti imma b'ħafna mħabba, milli xi ħaġa perfetta mingħajr imħabba. Naħdmu kemm naħdmu nafu li m'għandniex biex naslu sal-perfezzjoni, imma li qed nagħmlu nagħmluh b'imħabba lejkom u lejn il-Qalb ta' Ġesu'. U dan jimliena bil-ferħ. Grazzi lill-voluntiera li jagħmlu l-mirakli biex dan iseħħ.

JUM L-OMM
Nawgura minn qalbi lill-ommijiet kollha. Nixtieq insellem lill-ommijiet li bħalissa huma weħidhom biex hekk ikunu protetti, lill-ommijiet morda, lill-ommijiet li għaddejjin minn żmien iebes kif ukoll lil dawk in-nisa li jixtiequ jkunu ommijiet imma bħalissa mhuwiex possibbli. Kunu ommijiet tagħna u addottaw lill-Parroċċa fit-talb tagħkom! Dan mhuwiex kliem fil-vojt imma huwa ġest matern li jagħmel ħafna ġid. Il-Verġni Omm Alla tberikkom ilkoll.

IL-ĦAMES ĠIMGĦA TAL-QALB TA' ĠESU'
Il-programm għal nhar il-Ġimgħa huwa hekk: 7.00am tiftaħ il-knisja sa nofsinhar, imbagħad mit-3.00pm sas-6.30pm. Fis-6.35pm, Rużarju dirett mill-knisja. 7.00pm: Quddiesa tal-Ġimgħat, talb tat-tfal lill-Madonna, kurunella u litanija tal-Qalb ta' Ġesu' u Barka Sagramentali. Appell lill-membri kollha tal-Għaqdiet tal-Parroċċa: agħmlu mezz ejjew żuru lill-Qalb ta' Ġesu' u f'ħin il-Quddiesa kunu magħquda magħna bil-mezzi soċjali. 

GRAZZI
Qed nirċievu diversi donazzjonijiet għall-karita', għall-manutenzjoni tas-Santwarju kif ukoll għall-proġett tar-restawr, li għadu għaddej u riesaq lejn it-tmiem. Grazzi lill-benefatturi kollha. Ħajr ukoll lill-emigranti tagħna, speċjalment lill-Familja Cassar li ħasbet fis-Santwarju tagħna. Il-Mulej ibierek il-karita' tagħkom! Min jixtieq joffri xi donazzjoni, jitfagħha fil-letterbox tal-kappillan jew inkella jċempillu biex jiġi jiġborha.

INTENZJONIJIET
Il-Quddies qed isir kollu. Min għandu xi Quddies ibbukkjat u għadu ma tax l-offerta, ikellem lill-Kappillan.

ĦINIJIET
Ftuħ tal-Knisja: mit-Tnejn sal-Ħadd (barra l-Ġimgħa), 5.00pm - 6.30pm.
Quddiesa: 7.00pm; il-Ħadd 9.00am.

  Kan. Simon Mario Cachia

Kappillan tal-Fontana


Avviżi flok il-Bullettin – il-Ħadd 3 ta’ Mejju


MEJJU Fuq xewqa tal-Papa u tal-Isqof, il-familji għandhom isibu ħin jitolbu flimkien ir-Rużarju madwar xbieha tal-Madonna f’post ċentrali fid-dar. It-tfal huma mistiedna jpittru xbieha tal-Madonna, jiktbu talba u jimpustawhom fil-letterbox tal-Kappillan bl-isem u s-sena tal-iskola. Il-Kappillan jaqra t-talbiet waqt il-Quddiesa tal-Ġimgħat u jdendel it-tpinġijiet mal-ħadid tal-parapett tad-dar parrokkjali. Inħeġġu lit-tfal kollha jieħdu sehem. Infakkru wkoll li nhar l-Erbgħa jibdew l-Erbgħat ta’ Santa Marija. 
 
TBERIK TAL-FAMILJI Infakkru li din is-sena, il-familji jistgħu jitbierku mill-ġenituri nfushom. Min jixtieq it-talba, isibha fuq il-websajt jew facebook page tal-Parroċċa jew jiġbor kopja stampata minn ħdejn il-bieb tal-knisja meta din tkun miftuħa.
 
IR-RABA’ ĠIMGĦA Nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Mejju hija r-raba’ Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù. Il-ħinijiet tal-ftuħ tal-knisja ser ikunu mis-7.00am sa 12.00pm u mit-3.00pm sas-6.30pm. Fis-7.00pm jkollna l-Quddiesa, Kurunella, Litanija u Barka Sagramentali. Peress li dakinhar taħbat il-festa tal-Madonna ta’ Pompej u ħafna mill-Parroċċa huma midħla tas-Santwarju tagħha tar-Rabat,  f’nofsinhar ngħidu s-supplika quddiem l-istatwa tal-Madonna u tkun diretta fuq ir-Radju u fuq l-Internet.
 
KARITÀ Il-Kappillan bħalissa qed jilqa’ għotjiet għal dawn l-għanijiet: persuni mill-komunità li huma fil-bżonn – spejjeż tal-Ġimgħat – manutenzjoni tal-knisja u għar-restawr. Kull għotja hija aċċettata mill-qalb. Ħallu l-għotja f’envelopp u għalxiex ser toffruha miktuba fuqu u itfgħuha fil-letterbox tal-Kappillan.  Min ma jistax jasal sal-uffiċċju, ċemplu lill-Kappillan u jiġi hu.
 
INTENZJONIJIET Infakkar li l-Quddies kollu qed jitqaddes u għalhekk, min ibbukkja xi Quddies u għadu ma ħallasx l-offerta, nitolbuh jagħmel dan ġo envelopp fil-letterbox tal-Kappillan. Fadal xi Quddies ta’ Marzu u ta’ April li għadu ma tħallasx. Min ma jistax jiġi sad-dar parrokkjali, ċemplu lill-Kappillan u jiġi hu. Il-lista tal-intenzjonijiet għal Mejju ssibuha mwaħħla mal-koxxa tal-bieb prinċipali jew inkella fuq l-internet
 
ĦINIJIET TA’ KULJUM Il-knisja tkun miftuħa għat-talb privat mill-5.00pm sas-6.30pm. Il-Ħadd ser nerġgħu nibdew niftħu għat-talb privat, dejjem bejn il-5.00pm u s-6.30pm.  Il-Quddies fuq l-internet u r-radju jkun fis-7.00pm u l-Ħadd fid-9.00am. In-niċċa tal-Qalb ta’ Ġesù tal-faċċata għadna nixgħeluha kuljum filgħaxijiet bħala sinjal ta’ tama għalina lkoll. 
 
DIRETTIVI Il-Kappillan ifakkar biex fil-knisja żżommu d-distanzi bejnietkom. Peress li jista’ jkun li xi knejjes qed jagħmlu differenti, infakkar ukoll li l-pożizzjoni tal-Parroċċa tal-Fontana tibqa’ li Qrar u Tqarbin jibqgħu ma jiġux amministrati biex hekk ma jkunx hemm preferenzi bejn min jista’ joħroġ u min le: kulħadd qiegħed f’dgħajsa waħda u allura kulħadd jagħmel sagrifiċċju għall-ġid ta’ xulxin. Lanqas qed ikun Adorazzjoni quddiem l-Espost biex hekk nevitaw ġmiegħi ta’ nies. B’hekk inkomplu nobdu d-direttivi u nħarsu lil xulxin. Grazzi lil kulħadd tal-koperazzjoni. Jekk ikun hemm xi direttivi ġodda min-naħa tal-Kurja, ninfurmawkom bihom mal-ewwel.
 
SAN ĠORĠ PRECA Nhar is-Sibt taħbat il-festa ta’ dan il-Qaddis Malti. Nitolbu ħafna għall-katekisti tagħna filwaqt li nirringrazzjawhom ta’ tant xogħol u sagrifiċċji li għamlu mat-tfal tagħna tul dawn l-aħħar xhur.

Il-Kappillan.
 
 

TBERIK TAL-FAMILJI TAL-FONTANA - GĦID IL-KBIR 2020

Is-soltu t-tberik tad-djar nagħmluh wara l-Għid il-Kbir biex hekk il-familji jitbierku "bl-ilma l-ġdid" imbierek fil-Velja l-Kbira tal-Qawmien. Dan "l-ilma l-ġdid' ifakkarna li aħna lbisna ħajja ġdida dakinhar tal-Magħmudija: il-libsa l-ġdida li hi K


Stedina lit-Tfal tal-Fontana

fuq xewqa tal-Papa u tal-Isqof taghna niccelebraw lil Ommna tul ix-xahar ta' Mejju


AVVIŻI FLOK IL-BULLETTIN

Santwarju parrokkjali tal-Qalb ta’ Ġesù - Il-Ħadd 26 ta’ April 2020
Ix-xahar ta’ Mejju: Nhar il-Ġimgħa ser nibdew ix-xahar ta’ Mejju, ix-xahar tal-Madonna. Nistieden lill-komunità biex tpoġġi xbiha tal-Madonna u tal-Qalb ta’ Ġesù f’post ċentrali fid-djar tagħna u li kuljum ninġabru madwarhom u nitolbu flimkien. Għeżież familji, dan hu żmien opportun li fih terġgħu tiskopru t-tradizzjoni sabiħa li l-familja titlob flimkien ir-Rużarju kuljum. Il-Verġni Mbierka teħlisna minn kull għawġ u twassalna fil-Qalb ta’ Binha Ġesù.
 
Il-Ġimgħat: Nhar il-Ġimgħa 1 ta’ Mejju niċċelebraw it-tielet Ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù. Il-knisja tkun miftuħa għal talb personali bejn is-7.30am u l-10.00am u bejn l-4.00pm sas-6.30pm. Ħafna ġew jinviżtaw anki jekk baqgħu fil-karozza u ma niżlux. Dan hu sinjal sabiħ ta’ kuraġġ u ta’ tama. Napprezza wkoll lil tant nies li biex iħarsu saħħithom u jobdu d-direttivi, b’sagrifiċċju, qed jibqgħu d-dar u jitolbu magħna minn hemmhekk. Min jixtieq iġib fjuri mill-ġnien tiegħu jew għotjiet ta’ flus, jista’ jagħmel dan billi jġibhom fl-uffiċċju parrokkjali jew inkella ċċemplu lill-kappillan jiġi għalihom.
 
San Ġużepp Ħaddiem: Nhar il-Ġimgħa, San Ġużepp Ħaddiem, niftakru fil-ħaddiema kollha, speċjalment dawk li għaddejjin minn żmien iebes minħabba ċ-ċirkustanzi ta’ bħalissa. Nitolbu għalihom u għall-ħaddiema kollha li spiċċaw bla xogħol jew inkella bla dħul.
 
Direttivi: Sakemm ma jkollniex xi indikazzjonijiet ġodda mill-Awtoritajiet tas-Saħħa u mill-Kurja, id-direttivi dwar il-ftuħ tal-knisja u ċ-ċelebrazzjoni tas-Sagramenti ser jibqgħu fis-seħħ. Nirringrazzja lil kulħadd tal-koperazzjoni u talli fhimtu d-deċiżjoni li ħadt bħala kappillan u li spjegajt fil-jiem li għaddew. Dawn is-sagrifiċċji qed nagħmluhom għalina lkoll speċjalment għal dawk l-iktar vulnerabbli fil-komunità tagħna. Dan l-aħħar qed ikollna aħbarijiet sbieħ imma xorta għandna nibqgħu attenti u bil-għaqal billi nkomplu nsegwu d-direttivi. Jekk ikollna xi indikazzjoni ġdida mill-Awtoritajiet, ninfurmawkom mal-ewwel biha.
 
Intenzjonijiet: Min għadu ma tax l-offerta tiegħu għall-intenzjonijiet tal-Quddies li tqaddsu tul Marzu u April, hu mitlub jikkuntattja lill-Kappillan. Il-Kappillan lest jiġi quddiem id-djar tagħkom u jiġbor l-offerta. Inkella, jekk tistgħu toħorġu, itfgħuha fil-‘letterbox’ tad-dar parrokkjali bl-isem tal-intenzjoni fuq l-envelopp. Dan jgħodd ukoll għal kull min jixtieq jagħti xi għotja lill-knisja, għar-restawr jew inkella għall-karità.
 
Karità: Il-Parroċċa għaddejja b’ħidma fis-skiet favur dawk li forsi jkollhom bżonn xi għajnuna f’dawn iż-żminijiet partikolari. Jekk hemm xi ħadd li qed jisma’ dan l-avviż u jixtieq xi tip ta’ għajnuna jista’ jċempel lill-kappillan taħt kunfidenzjalità kbira. Nirringrazzjaw ukoll lil Chris Galea li qed jagħmel ħafna xogħol utli f’dan il-qasam.
 
Restawr u Loop system: Bi pjaċir ninnutaw li kemm ix-xogħol fuq ir-restawr u kemm l-għotjiet mingħandkom baqgħu għaddejjin sew. Ninfurmawkom ukoll li ser jibda proċess biex is-sound system tal-knisja jkollha wkoll sistema li permezz tagħha min għandu l-hearing aid ikun jista’ jisma’ ħafna aħjar mingħajr ebda tfixkil. Dan il-proġett qed ikun mgħejjun mill-Ministeru għal Għawdex.
 
Grazzi lill-membri kollha tal-komunità tagħna, ta’ kull età, li qed jikkoperaw mal-Awtoritajiet tas-Saħħa u qed jobdu d-direttivi; lil dawk li qed joffru ħidmiethom fil-qasam tas-saħħa, tal-ordni u tas-servizzi essenzjali. Grazzi wkoll lil dawk kollha li qed jaħsbu f’ħuthom fil-bżonn u anki fis-Santwarju tagħna bl-għotjiet tagħhom. Fl-aħħarnett grazzi lis-Sagristan u lill-voluntiera li qed jgħinuna fil-ħajja ta’ kuljum tas-Santwarju tagħna. Il-Qalb ta’ Ġesù tpattielkom.
 
Tislima speċjali lill-anzjani fi djarhom jew f’xi dar tal-anzjani, lill-morda kollha tal-Parroċċa, lill-emigranti u lil dawk li forsi qed ibatu fis-skiet. Qed nitolbu għalikom kuljum quddiem il-Qalb ta’ Ġesù.
 
Intenzjonijiet tal-Quddies
    Tal-Ġurnata    Tal-11.30am
Il-Ħadd 26 ta’ April      Mons Tumas Curmi   ---
It-Tnejn 27 ta’ April     Toni u Ġorġa Cassar   Familja Cutajar-Farrugia
It-Tlieta 28 ta’ April     Franġisk u M’Stella Xuereb  Ġużeppi, Rita u Fam. Magro
L-Erbgħa 29 ta’ April  Il-Quddies kollu għal Toni, Teresa Farrugia u Fam. Borg  
Il-Ħamis 30 ta’ April   Carmela u Francis Gauci  Familja Cutajar-Farrugia
Il-Ġimgħa 1 ta’ Mejju  Skont l-intenzjoni tal-Kappillan Ġużepp Schembri u l-familja
Is-Sibt 2 ta’ Mejju       Familja Spiteri    Ċikku u Maria Attard
Il-Ħadd 3 ta’ Mejju     Mons. Giuseppe Borg Attard  ---

Il-Kappillan.
 

AVVIŻI FLOK IL-BULLETTIN

Santwarju Parrokkjali tal-Fontana – il-Ħadd 19 ta’ April 2020
DONAZZJONIJIET
Nixtieq nirringrazzja minn qalbi lin-nies tal-Fontana tal-ġenerożità kbira tagħhom. Mit-13 ta’ Marzu, jiġifieri, minn mindu għalaqna l-knejjes minħabba s-saħħa, daħlu dawn l-għotjiet:
b’risq il-'ventilator': saċerdoti €1150; Parroċċa u ħafna mill-għaqdiet €460; familji u individwi oħra €940. B’kollox €2550.

għall-fond tal-proġett tar-restawr (li għadu għaddej): €250.

għas-santwarju tagħna: €540.

donazzjoni għal Quddies mhux imħallas: €50.  B’kollox: €3390.

Nappella biex kull min jista', u kif jista', ikompli jgħin lill-knisja tagħna bla ma nittraskuraw il-karità bejnietna u ma’ dawk ta’ madwarna li huma fil-bżonn.
 
KARITÀ
Min jaf b’xi ħadd li hu fil-bżonn, ikellem b’mod kunfidenzjali lill-kappillan.
 
DIRETTIVI DWAR IS-SAGRAMENTI
Sirt naf li ħafna minnkom infxiltu għaliex tul il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa seta' kien hemm xi qassisin fuq it-TV jew l-internet li ma mxewx skont id-direttivi li ngħatawlna.
 
Nixtieq nerġa’ ntenni lil kulħadd li d-direttivi li ġew mogħtija lilna l-kappillani għadhom fis-seħħ. Jiġifieri, ċelebrazzjoni tas-sagramenti mhumiex permessi bħalissa u l-Quddiesa hija fil-magħluq għal kulħadd. Dan minħabba l-kuntatt li jista’ jkun hemm bejn il-persuni u li minħabba f’hekk jista’ jinxtered il-mard. Dan jgħodd b’mod speċjali għall-Qrar u għat-Tqarbin.
 
Nerġa’ ntenni lil kulħadd li jien, il-kappillan tal-Fontana, tajt indikazzjonjiet lis-saċerdoti tagħna biex għall-ebda raġuni ma jsir tqarbin jew qrar fil-knisja jew barra. Nitlob il-koperazzjoni ta’ kulħadd biex ma ġġegħlux lis-saċerdoti tagħna jiksru xi direttiva fuq l-insistenza tagħkom. Min jinsisti biex iqerr jew jitqarben bħalissa qed ikun egoist u għadu ma tgħallimx x’jiġifieri l-kmand ta’ Kristu fil-Vanġelu: “ħobb lil Alla u ħobb lil għajrek bħalek innifsek”. Lil min nara li qed ikompli b’dan l-atteġġjament ikolli nurih il-bieb ta’ barra.
 
Jekk xi saċerdot minn tagħna jew minn barra tarawh jimxi mhux skont id-direttivi tal-Awtoritajiet tas-Saħħa jew tal-Kurja, dan qed jagħmel ħażin u għalhekk issegwuwx l-eżempju tiegħu. Mexxu dejjem mal-kelma tal-kappillan. Dan m'inix nagħmlu b'kapriċċ imma għax bħalissa hekk hemm bżonn isir, biex titħares is-saħħa ta' kulħadd u biex ma jkunx hemm preferenzi. Bis-sagrifiċċju ta' kulħadd naslu nirbħu dan il-mument iebes.
 
IT-TIENI ĠIMGĦA
Nhar il-Ġimgħa niċċelebraw it-Tieni Ġimgħa tal-Qalb ta' Ġesù. Segwu minn fuq ir-Radju u l-Internet il-Quddiesa fis-7.00pm u wara nagħmlu ftit ħin ta’ adorazzjoni. Il-knisja ser tkun miftuħa għal talb privat mis-7.30am sal-10.00am u mill-4.00pm sas-6.30pm. Nitolbukom biex ma tiġux fi gruppi imma ejjew individwalment. Espożizzjoni tas-Sagrament mhux qed issir biex appuntu nevitaw li n-nies jinġemgħu flimkien.
 
INTENZJONIJIET TAL-QUDDIES
Infakkar li l-Quddies kollu qed isir. Min jista', ejjew agħtu l-offerta tal-Quddies li kontu bbukkjajtu billi titfgħuha f'envelopp bl-isem u d-data tal-intenzjoni u tħalluha fil-'letterbox' tal-kappillan. Il-lista tinsab imwaħħla mal-bieb prinċipali u tinsab ukoll fuq il-Facebook page tal-Parroċċa.
NB: Iż-żewġ intenzjonijiet li kienu laħqu daħlu għall-Quddiesa tad-9.00pm tal-ewwel żewġ Ġimgħat (Ġużepp u Marjanna Saliba u l-familja; Ġanni u Bernarda Attard) ser iqaddishom il-Kappillan privatament.

Il-Qalb ta' Ġesù tberikkom u Sant'Andrija jħariskom dejjem.
Il-Kappillan.

Id-Disa Gimghat tal-Qalb ta' GesuMessagg mill-Kappillan lill-Fontanin kollha


 
Għażiża familja tal-Fontana,
illum qed niċċelebraw l-isbaħ aħbar li qatt seta’ jirċievi l-bniedem. Kristu Rxoxta! Kristu rebaħ! U aħna rbaħna miegħu! It-tislima li Kristu ħaj jagħti lid-dixxipli tiegħu, maqfula f'kamra, imbeżżgħin u b'qalbhom maqtugħa hija "Il-Paċi magħkom". U llum, din it-tislima hi riservata għalikom ukoll. Il-paċi magħkom!
 
ŻMIEN DIFFIĊLI
Għadna kif iċċelebrajna kif stajna t-Tridu tal-Għid. Ma kellniex l-istatwi armati, l-għajnuna tal-abbatini u l-kant sabiħ tal-Chorus Urbanus u fuq kollox, ma kienx hawn intom magħna! Il-fatt li l-ewwel Tridu tal-Għid bħala kappillan kelli niċċelebrah f'dawn iċ-ċirkostanzi u mingħajr il-preżenza fiżika tagħkom, nikkittli ħafna qalbi, imma kienet esperjenza li għallmitni ħafna kif għandi nħobb lil Alla, u lilkom, bla tlellix fieragħ.
F’dawn il-jiem, jien u ħuti l-qassisin imxejna mad-direttivi maħruġa mill-awtoritajiet. B'hekk skandli ma tajniex, saħħitkom ma poġġejnihiex f'riskju u qdejna kif suppost il-kmandament tal-imħabba. Hekk kien jitlob minna s-sens ċiviku u l-karità Nisranija. Ta’dan aħna kburin.
 
GRAZZI
Grazzi talli ħafna minnkom ingħaqadtu magħna bil-mezzi tax-xandir. Niskuża ruħi talli xi drabi ma tajnikomx servizz daqshekk eċċellenti, minkejja l-ħidma sfiqa tal-voluntiera li għamlu l-mirakli f'dawn il-jiem. Tapprezzaw il-fatt li kollox ġie fuqna għall-għarrieda, waqt li l-Parroċċa kienet mgħaddsa fil-proġett tar-restawr, u allura ma kienx faċli torganizza kollox bl-ogħla kwalità u fl-iqsar ħin. Grazzi wkoll lis-sagristan u lil xi voluntiera oħra li għenu kif setgħu ħalli t-Tridu jiġi ċċelebrat. Nixtieq nirringrazzja lilkom li tajtu l-għotja tagħkom għall-‘ventilator’ li l-Djoċesi, f’isem il-poplu t’Alla f’Għawdex, tixtieq tagħti lill-poplu Għawdxi: mill-Parroċċa ġbarna s-somma sabiħa ta’ €2.200.
 
TISLIMA
Insellem lill-membri tal-Parroċċa li huma l-iktar milquta mis-sitwazzjoni maħluqa mill-Covid-19: lilkom ilkoll li qed taħdmu fil-qasam tas-saħħa, lilkom li qed tagħtuna s-servizzi essenzjali, lilkom li tinsabu weħidkom jew maqfula fid-djar, lilkom li spiċċajtu bix-xogħol wieqaf jew bla paga, lilkom li tinsabu mifruda mill-għeżież tagħkom, lilkom li sofrejtu xi viżtu u l-funeral tal-għeżież tagħkom kellu jdum biss ftit minuti.... lilkom ilkoll inpoġġikom kuljum fil-Qalb tal-Mulej.

SFIDA
Nistqarr magħkom li mhuwiex żmien faċli għall-Parroċċa. Il-liturġija u l-pastorali ilhom weqfin xahar preċiż. Daqshekk ilni ma nitkellem magħkom u ma nitolbu flimkien għax xahar ilu eżatt, ħajjitna nqalbet ta’ taħt fuq mil-lejl għan-nhar. Dan it-tiġrib ġab ukoll piż finanzjarju kbir fuq il-Parroċċa, li minkejja l-assenza tal-komunità, trid tkompli toffri s-servizzi tagħha u tkompli tħallas l-ispejjeż. Imma minkejja dan, intom u l-ħtiġijiet tagħkom ser jibqgħu ta' prijorità assoluta għall-Parroċċa, akkost li ndumu snin inħallsu d-djun li jistgħu jinġemgħu frott din is-sitwazzjoni. Nippreferi ħafna nara ġebla titmermer jew statwa titqaxxar milli persuna jew familja togħtor taħt il-piż tal-inkwiet!
Nemmen ukoll li, meta għad noħorġu minn dan il-flaġell li laqatna, il-ħajja li konna mdorrijin biha sa xahar ilu ser tkun inbidlet radikalment. Għalhekk, minn issa, nitlob l-għajnuna tal-komunità kollha, ibda mill-Għaqdiet u spiċċa fl-iżgħar membru tal-parroċċa. Biex naffrontaw il-futur, ser ikollna bżonn nuru ħafna maturità li tiġi biss jekk aħna vera wlied il-Qalb ta' Ġesù.
 
ĠIMGĦAT
Naf li ħafna għandhom qalbhom magħfusa għax il-festa titulari u dik liturġika mhux ser isiru. Dan jgħodd ukoll għat-tberik tad-djar, il-Preċett, il-Griżma u sagramenti oħra. Din l-għafsa ta' qalb kapaċi tikber xi ftit iktar meta jersaq Ġunju. Imma jien naf ukoll li l-għaqal u l-imħabba ser jirbħu fuq kollox. Ejjew ngħixu d-disa' Ġimgħat bi spirtu ta' penitenza imma b'fiduċja kbira f'din il-Qalb li tant tħobbna.
 
AWGURI
Il-Parroċċa - u jien - għandna bżonn lilkom, l-għaqal tagħkom u l-imħabba tagħkom. Hu żmien fejn kulħadd irid jagħmel sagrifiċċju għall-ġid tiegħu stess, tal-oħrajn, tal-komunità. Flimkien naslu u ara biss ifettlilkom taqtgħu qalbkom. Aħna tal-Irxoxt, Aħna tal-Qalb ta’ Ġesù! Ħadd u xejn ma jista’  jkun kontra tagħna, ftakruha! Il-Qalb ta' Ġesù tberikna u Sant'Andrija jħarisna. Komplu obdu d-direttivi u ħudu ħsieb saħħitkom. Nitolbu għal xulxin u l-Għid it-tajjeb.
 
Tinsabu lkoll f'qalbi.
Fr Simon, il-Kappillan.

Grazzi mill-Qalb minghand il-KappillanTalba lil Sant Andrija Appostlu