Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Innu ta' l-Inkurunazzjoni Qalb ta' Gesu

Fl-okkazjoni ta' Ewwel Centinarju tal-Knisja Parrokkjali

Ta' kull Sena f'jum li Jidda

B'dawl ix-xemx, harir, leqqien,

Tigi l-kotra b'qalb li theggeg

Hawn f'riglejk minn kullimkien;

 

Rit: Is-Santwarju tal-Qalb Helwa

Ta' Gesu Kristu Divin;

Mibni bl-gharaq u bl-imhabba

Illi gewwa l-qalb titrabba

F'din il-ghodwa ta' l-Ghawdxin.

 

Mitt sen'ilu bdiet titwettaq

Dik il-holma tat-twajbin

Li jinbena tempju xieraq

Ghajn ta' farag  ghall-bnedmin;

 

Rit:

Kuruna f'Rasek b'deheb, hagar fin,

B'nisga ta' Mhabba mill-Fontanin.

Il-poplu ngabar herqan ghalik

Biex festa kbira zgur li jaghtik.

 

Il-Qalb li theggeg minn gos-smewwiet

Tfawwar bl-imhabba, tnixxi barkiet.

Zomm harstek fuqna matul is-snin

U fil-Qalb tieghek, zommna mhaddnin.

 

Il-gmiel ta' surtek bi hsieb hanin

B'kuruna zzejjen ghal tul is-snin,

Ghax ahna wliedek u nhobbuk

Int Re ghal dejjem ta' kull mahluq.

 

Il-Qalb li theggeg minn gos-smewwiet

Tfawwar bl-imhabba, tnixxi barkiet.

Zomm harstek fuqna matul is-snin

U fil-Qalb tieghek, zommna mhaddnin.

 

Muzika: Mro. Sunny Galea.

Versi:     Joseph Bezzina