Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Litanija ta' Sant Andrija Appostlu

Mulej Hniena.
Kristu Hniena.
Mulej Hniena.

Kristu ismaghna.
Kristu ilqa' t-talb taghna.

Sant' Andrija, bin Gwanni.
Sant' Andrija, hu Xmun li jghidulu Pietru.
Sant' Andrija, dixxiplu ta' Gwanni l-Battista.
Sant' Andrija, sajjied ta' Bestsajda.
Sant' Andrija, li smajt it-thabbira ta' Gwanni l-Battista.
Sant' Andrija li bhal naghga mxejt wara l-Haruf t'Alla
Sant' Andrija li rajt fejn kien joqghod ir-Rabbi
Sant' Andrija li dak in-nhar bqajt mal-Imghallem
Sant' Andrija li kont sajjied tal-hut fil-bahar tal-Galilija
Sant' Andrija li flimkien ma' huk Xmun kontu tkalaw x-xbiek fil-bahar
Sant' Andrija li fuqek Gesu tefa l-harsa tieghu
Sant' Andrija li gejt imsejjah minn Gesu
Sant' Andrija li lqajt is-sejha ta'  Gesu
Sant' Andrija li ma titlifx zmien sabiex tmur wara Gesu
Sant' Andrija, li kont tghix fl-istess dar ma' huk Xmun
Sant' Andrija, li lqajt f'darek lil Gesu
Sant' Andrija, li lqajt ghandek lil ulied Zebedew
Sant' Andrija, li Gesu talab ghalik
Sant' Andrija,li gejt maghzul minn fost id-dixxipli l-ohra
Sant' Andrija, li toffri hames hobziet lill-hobz????? li nizel mis-sema
Sant' Andrija, li toffri zewg hutiet zghar lil Gesu Kristu Bin Alla Salvatur
Sant' Andrija, li tara l-offerta zghira tieghek tinbidel f'miraklu kbir
Sant' Andrija, li qassamt l-ikel tal-Mulej
Sant' Andrija, li thabatt ghall-ikel li jibqa ghall-hajja ta' dejjem
Sant Andrija, li ma' Filippu wassalt lill-Griegi ghand Gesu
Sant' Andrija, li qdejt lil Bin il-Bniedem billi mxejt warajh
Sant' Andrija, li fuq din l-art kont qaddej qrib is-Sid tieghek
Sant' Andrija, li fil-martirju tieghek harist hajtek ghall-hajja ta' dejjem
Sant' Andrija, li issa tinsab fejn l-Imghallem tieghek
Sant' Andrija, li kont herqan biex tkun taf il-jum u s-siegha
Sant' Andrija, li kont xhud tal-migja tal-Messija.
Sant' Andrija, li stedint il-gnus sabiex jishru u jistennew it-tieni migja tal-Mulej
Sant' Andrija, misjub mill-Messija
Sant' Andrija, habbar ewlieni
Sant' Andrija, parrinu ta' Xmun Pietru quddiem Kristu
Sant' Andrija, mibdul f'sajjied tal-bnedmin
Sant' Andrija,membru umli tal-familja ta' sajjieda fil-Galilija
Sant' Andrija, xhud tal-qawwa ta' Alla
Sant' Andrija, maghmul Appostlu minn Gesu
Sant' Andrija, maghmul Appostlu ghal Gesu
Sant' Andrija, membru fil-kullegg tal-Appostli
Sant' Andrija, amministratur tal-Hniena Divina
Sant' Andrija, mhallef fit-tribunal ta' Alla
Sant' Andrija, qaddej fidil li tigbor il-loqom ta' hobz il-Mulej fil-qoffa tieghek
Sant' Andrija, intercessur quddiem it-tron t'Alla
Sant' Andrija, avukat tal-pagani
Sant' Andrija, mahbub tas-salib
Sant' Andrija, li xerridt demmek ghal Kristu fl-Akaja
Sant' Andrija, meqjum mill-knejjes kollha Ortodossi
Sant' Andrija, meqjum mill-knisja Kattolika
Sant' Andrija, meqjum mill-Knisja Protestanta
Sant' Andrija, patrun tas-sajjieda
Sant' Andrija, patrun tal-ispizjara
Sant' Andrija, patrun tar-Russja
Sant' Andrija, patrun tal-Iskozja
Sant' Andrija, patrun ta' Amalfi
Sant' Andrija, patrun ta' Hal Luqa
Sant' Andrija, Patrun tal-Fontana

Haruf t'Alla, li sejjaht lil Sant' Andrija u htartu bhala Appostlu tieghek
Ismghana nitolbuk Mulej.
Haruf t'Alla, li lil Sant' Andrija ghamiltu sajjied tal-bnedmin
Ahfrilna nitolbuk Mulej.
Haruf t'Alla, li tlabt minn Sant' Andrija x-xhieda tal-Mewt fuq is-salib.
Henn ghalina nitolbuk Mulej.