Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

AVVIZ IMPORTANTI DWAR ID-DUTTRINA.

AVVIZ IMPORTANTI DWAR ID-DUTTRINA.
B'effett mil-lum 12 ta' Marzu, minhabba c-cirkustanzi prezenti, id-DUTTRINA ser tigi sospiza sakemm jinghata avviz iehor. Grazzi.