Parroċċa Qalb ta' Ġesù - Fontana

Programm tal-Festa Liturgika u Titulari tal-Qalb ta' Ġesu Inkurunat

Il-Ġimgħa 27 ta’ Mejju: Jum il-Fontanin Id-Disa ġimgħa tal-Qalb ta’ Ġesù

7:00am Quddiesa u wara tibda Ġurnata Adorazzjoni solenni.

4:00pm Adorazzjoni għat-tfal.

6:30pm Rużarju u Barka Sagramentali.

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mill-Kappillan il- Kan John Muscat bis-sehem tal-Fontanin li joqogħdu barra mill-parroċċa, animata mill-Kor Chorus Urbanus taħt it-tmexxija tas-Surmast John Galea.

7:45pm Ħruġ tal-Istatwa Majestuża tal-Qalb ta’ Ġesù min-niċċa waqt il-kant tal-Innu Popolari, Kurunella u talb tal-ġemgħa. Wara bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.

9:00pm Quddiesa u Kurunella.

 

Is-Sibt 28 ta’ Mejju: Jum il-Familja

9:00am Quddiesa għat-tfal kollha f’għeluq l-istaġun tad-Duttrina, bis-sehem tal-grupp tal-kitarri “Qlub Ferħana Fontanin”, jingħataw premji għall-aħjar attendenza, u wara l-Quddiesa ninkurunaw lill-Madonna bħala Regina tassema u l-art f’dan x-xahar ta’ Mejju iddedikat lilha.

6:30pm Rużarju u Barka Sagramentali.

7:00pm Quddiesa għall-familji kollha mill-Kappillan Dun John Muscat animata minn Ermeline Dingli u Chris Galea, li fiha l-Kappillan jagħti ċ-Ċertifikati lill-għarajjes li lestew il-kors ta’ tħejjija taż-Żwieġ u jġeddu l-wegħdiet taż-Żwieġ lil dawk preżenti li qed jiċċelebraw il- 25, 30, 40 u 50 sena anniversarju miż-Żwieġ tagħhom. Tingħata tifkira.

 

Il-Ħadd 29 ta’ Mejju: Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’

Kristu (Corpus Christi) - Jum L-Ewkaristija

10:30am Quddiesa solenni fi fiha l-Kappillan Kan John Muscat jamministra s-Sagrament tal-

Ewkaristija, tal-Ewwel Tqarbina lil tlettax ċkejknin tagħna, animata mill-Kor Chorus Urbanus. Se jsir party għat-tfal kollha tal-Preċett u familijari nhar is-Sibt 4 ta’ Ġunju

mill-10am sa nofsinhar fis-Sala Parrokkjali.

4:30pm Quddiesa, Kurunella u Barka Sagramentali solenni.

 

L-Erbgħa 1 ta’ Ġunju: L-ewwel Jum tal-Kwaranturi u jibda l-Ġublew tal-Ħniena għas-Saċerdoti

7:00am Quddiesa u wara tibda Ġurnata Adorazzjoni solenni

6:45pm Rużarju.

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija u jippriedka Fr. Norbert Bonavia MSSP, rettur tad-Dar Stella Maris fiż-Żebbuġ, Għawdex. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Manwel Cordina. Ikanta l-Kor Chorus Urbanus.

 

Il-Ħamis 2 ta’ Ġunju: It-Tieni Jum tal-Kwaranturi u t-Tieni

Jum tal-Ġublew tal-Ħniena għas-Saċerdoti

7:00am Quddiesa u wara tibda ġurnata adorazzjoni solenni.

6:45pm Rużarju.

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija u jippriedka Fr. Norbert Bonavia MSSP, rettur tad-Dar Stella Maris fiż-Żebbuġ Għawdex. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-BarkaSagramentali minn Mons. Salv Tabone. Ikanta l-Kor Chorus Urbanus.

8:30pm Quddiesa ċċelebrata minn Mons. Rużar Borg u wara jibda lejl Adorazzjoni Ewkaristika li

tagħlaq b’quddiesa f’nofsillejl li twassalna għas-Solennita’ Liturġika tal-Qalb ta’ Ġesù.

 

Il-Ġimgħa 3 ta’ Ġunju: Solennita’ Liturġika tal-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù - Ġublew għas-Saċerdoti

Jum Dinji tal-Qdusija tas-Saċerdoti

Qrar Mill-5:30am sat-8:00am, Is-Saċerdot ikun disponibli kwarta qabel u kwarta wara

kull quddiesa għall-qrar. Matul il-ġurnata l-Kappillan ikun disponibbli għall-qrar, imbagħad mis-6:00pm ‘l quddiem ikun hemm Saċerdoti barranin għall-qrar.

Quddies Illum fil-quddies kollu 5:45am; 7:00am; 11:30am isir ħsieb qasir fuq il-Qalb ta’ Ġesù

7:30am Tibda ġurnata Adorazzjoni solenni.

8:30am Mons Isqof Mario Grech imexxi quddiesa għall-istudenti tas-Seminarju Minuri u wara ssir purċissjoni bis-Sagrament Imqaddes lejn is-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù.

10:15am Pellegrinaġġ mit-tfal tal-Gozo College (Skola Primarja tal-Vajringa), u wara quddiesa fis-GĦAJN IL-Santwarju tagħna għalihom fl-okkażjoni tal- Eucharistic day.

5:00pm Mons Isqof Mario Grech imexxi Siegħa Adorazzjoni flimkien mas-saċerdoti kollha tad-

Djoċesi f’egħluq il-Ġublew għas-Saċerdoti.

6:30pm Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mil- E.T. Mons Isqof Mario Grech. Il-Kor Chorus Urbanus jesegwixxi l-Quddiesa b’erba vuċijiet “In Fractione Panis” kompożizzjoni u direzzjoni ta’ Mro Dr John Galea. Wara ċ-ċelebrazzjoni toħroġ il-purċissjoni bis-Sagrament Imqaddes immexxija mill-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi il-Kan. Tarcies Camilleri. Matul il-purċissjoni jsiru diversi waqfiet li fihom tingħata l-Barka Sagramentali. Issir il-Konsagrazzjoni tal-familji lill-Qalb ta’ Ġesù u jitkanta t-Te Deum f’għeluq il-Kwaranturi Mqaddsa.

9:00pm Quddiesa u Kurunella.

 

Is-Sibt 4 ta’ Ġunju: Festa tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija

9:00am Quddiesa għat-tfal kollha u wara t-tfal tal- Preċett, il-familjari u ħbiebhom ser jkollhom Party flimkien fis-Sala Parrokkjali sa nofsinhar,biex jfakkru din il-ġurnata għażiża għalihom.

4:30pm Pellegrinaġġ għall-Parroċċa tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija ta’ Burmarrad, Malta li hi ġemellata spiritwalment mal-parroċċa tagħna, fejn il-Kappillan Kan John Muscat imexxi quddiesa fil-Festa Liturġika tal-parroċċa tagħhom. Nitilqu mal-vapur tal-5:00pm.

Il-Ħadd 5 ta’ Ġunju: Jum it-Tfal tal-Parroċċa

8.30am Quddiesa trasmessa fuq Radjo RTK mill-parroċċa.

4:30pm Quddiesa ta’ ringrazzjament bis-sehem tal-grupp tal-kitarri “Qlub Ferħana Fontanin” tal-parrocca mmexxija minn Sr Guza Cardona u wara ssir Festa Tfal, animata mil-balloon modeling, bouncing castles, logħob,attivitajiet u Party fuq iz-zuntier organizzata mill-parroċċa bil-partiċipazzjoni tal-Kunsill Lokali Fontana.

 

Il-Ġimgħa 10 ta’ Ġunju: Jum ż-Żgħażagħ

6:30pm Rużarju u Kurunella u Barka Sagramentali.

7:00pm Konċelebrazzjoni mmexxija mill-Kappillan Kan. John Muscat animata mill-grupp talkitarri

“Qlub Ferħana Fontanin” tal-parroċċa.Mistednin dawk kollha li huma parti millorganizzazzjoni tal-festa.

8:00pm Bar-B-Q kbir, Entertainment u Tombla ta’ €150 b’risq il-Festa fuq iz-zuntier.

 

Is-Sibt 11 ta’ Ġunju: Jum l-Adolexxenti

7:00pm L-E.T. Mons Isqof Mario Grech jamministra s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lill-Adoloxxenti mill-parroċċa tagħna. Janima l-grupp tal-kitarri “Qlub Ferħana Fontanin” taħt id-direzzjoni ta’ Sr Ġuża Cardona.

8:00pm Get together ta’ divertiment għall-Adolexxenti u żgħażagħ kollha mil-Kummissjoni żgħażagħ

Fontanin fis-Sala Parrokkjali.

 

Il-Ħadd 12 ta’ Ġunju

7:00pm Serata Mużiko-Letterarja u Inawgurazzjoni tal-Kappella ta’ San Mikiel mill-Iskultura, Dekorazzjoni, Induratura u Pittura. Din hi l-aħħar opra ta’ Arti fil-knisja kollha biex tkun kompluta mill-pittura u dekorazzjoni. Il- Kunċert ġie sponsorjat mil-Uffiċju tal-Kultura għal Għawdex.

It-Tlieta 14 ta’ Ġunju: Jum L-Abbatini

6:30pm Rużarju, Kurunella u Barka Sagramentali.

7:00pm Konċelebrazzjoni mmexxjia mill-Kappillan tal-parroċċa tagħna, il-Kan John Muscat, li fiha ssir il-Vestizzjoni tal-Abbatini l-ġodda. Nifirħulhom.

 

L-Erbgħa 15 ta’ Ġunju: L-Ewwel Jum tat-Tridu

Jum il-Katekisti

6:45pm Rużarju

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Dun Ġorġ Vella; jippriedka il-Kan Michael Galea, Assistent Direttur ta’Dar Arka, u wara t-tqarbin tingħad Talba għall-Katekisti. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Manwel Cordina.Ikanta l-kor Chorus Urbanus.

 

Il-Ħamis 16 ta’ Ġunju: It-Tieni Jum tat-Tridu

Jum L-Għaqdiet

6:45pm Rużarju

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Mons Salv Tabone; jippriedka il-Kan Michael Galea, Assistent Direttur ta’ Dar Arka, u wara t-tqarbin tingħad talba għall-membri tal-għaqdiet fi ħdan il-parroċċa. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella, titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Gorg Vella. Ikanta l-kor Chorus Urbanus.

 

Il-Ġimgħa 17 ta’ Gunju: It-Tielet Jum tat-Tridu

Jum il-Vokazzjonijiet - Nitolbu għas-Saċerdoti u Reliġjużi

6:45pm Rużarju

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Dun Manwel Cordina; jippriedka il-Kan Michael

Galea, Assistent Direttur ta’ Dar Arka, u wara t-Tqarbin issir Talba għall-Vokazzjonijiet. Wara l-konċelebrazzjoni tingħad il-Kurunella,titkanta l-Antifona u tingħata l-Barka Sagramentali minn Dun Frangisk Saliba. Ikanta l-kor Chorus Urbanus.

9:30pm Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marċ minn Triq Għajn Tuta għal quddiem iz-zuntier minn fejn takkumpanja d-dimostrazzjoni bl-istatwa tal-Qalb ta’ Ġesù mat-toroq talparroċċa.

 

Is-Sibt 18 ta’ Ġunju: Lejlet il-Festa Titulari

Jum l-Anzjani u l-Morda - 23 Anniversarju tal-

Inkurunazzjoni tal-Inkwadru Titulari

10:00am Konċelebrazzjoni mmexxija minn Kan. Joe Cardona, Kappillan tal-Isptar Ġeneral ta’ Għawdex li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda. Mistednin dawk ilmorda jew anzjani tal-parroċċa li jistgħu jiġu l-knisja flimkien mar-residenti ta’ Sant’Anna mill-Isptar Ġenerali t’Għawdex u dawk li huma fid-djar tal-Anzjani bħalma hi dik ta’ Pompej u oħrajn. Trasport provdut u jkun hemm ners disponibbli. Wara l-quddiesa jsir il-kant tat-Te Deum. Bibita għal kulħadd fuq iz-zuntier.

6:30pm Translazzjoni solenni bir-relikwa tas-Salib Imqaddes, immexxija minn Mons Salv Tabone. Kant tal-Antifona u l-Ewwel Għasar tal-Festa tal-Qalb ta’ Ġesù, u Barka Sagramentali.Mistednin il-Kavallieri u d-Dami tal-Ordni Ekwestrali tas-Santu Sepulkru.

7:00pm Konċelebrazzjoni solenni mmexxija minn Patri Remiġ Galea ofm Kappillan li fiha jippriedka fuq il-Qalb ta’ Ġesù.

9:30pm Il-Banda La Stella tar-Rabat tibda marċ minn Triq ta’ Mulejja għal Triq Sptar San Ġiljan għal Triq Santa Duminka, Triq il-Kappillan Ġużepp Hili u Triq il-Għajn. Hekk kif tasal quddiem il-knisja,għall-ħabta tal-11.30pm l-istess banda ddoqq l-innu l-kbir tal-Qalb ta’ Ġesù. Versi ta’ Patri Akkursju Xerri OFM u mużika ta’ Mro Vincent Ciappara, bis-sehem tas-solisti Noel Galea u Mario Portelli. Wara l-Marc Loghob tan-Nar sinkronizzat mal-Muzika.

11:45pm Wara l-Innu l-Kbir se jittella’ Feature Awdju-Viżiv fuq il-Festa mill-Kummissjoni żgħażagħ Fontanin tal-parroċċa.

12:00pm Titilfux wirja kolossali tal-logħob tan-nar talart mekkanizzat.

 

Il-Ħadd 19 ta’ Ġunju: Jum il-Festa Titulari tal-Parroċċa

tal-Fontana - Jum il-Benefatturi Hajjin u Mejtin

Quddies 6:00am Il-Vigarju Parrokkjali Dun Gorg Vella u 7:00am Mons Saviour Tabone

9:00am Konċelebrazzjoni Pontifikali mmexxija mill-E.T. Mons Isqof Mario Grech, Isqof tad-Djoċesi tagħna flimkien mal-Kappillan u l-eks-kappillani, Kleru u saċerdoti ħbieb tal-parroċċa. Patri Marcello Ghirlando ofm jagħmel l-omelija f’ġieħ il-Qalb Mqaddsa ta’ Ġesù. Mistiedna l-Kavallieri u Dami tal-Ordni Papali tas-Santu Sepulkru. F’dan il-Pontifikal solenni, il-Kor Chorus Urbanus jesegwixxi l-Quddiesa b’erba’ vuċijiet Fons Vitae,kompożizzjoni u direzzjoni tal-Mro Dr John Galea.

Quddies 11:00am: Fr Charles Cini SDB, u 5:30pm Dun Manwel Cordina

6:30pm Kant tat-Tieni Għasar tal-Festa tal-Qalb ta’Ġesù mmexxija minn Mons . Saviour Tabone,bin il-parrocca tal-Qalb ta’ Gesu u Monsinjur tal-Katidral.

7:30pm Ħruġ tal-Istatwa devota tal-Qalb ta’ Ġesù u tislima mill-banda La Stella tar-Rabat, bid-daqq tal-Innu l-Kbir tal-Qalb ta’ Ġesù. Purċissjoni solenni mmexxija minn Patri Marcello Ghirlando ofm, bis-sehem tal-banda La Stella. Mistiedna l-Kavallieri u d-Dami tal- Qabar ta’ Kristu.

8:00pm Il-Banda Prekursur tax-Xewkija tibda marċ minn Triq il-Kappillan Ħili għal quddiem il-knisja,fejn imbagħad l-istess banda tesegwixxi programm mużikali fuq iz-zuntier sad-dħul tal-purċissjoni.

10:00pm Dħul tal-purċissjoni, Antifona u Barka Sagramentali minn Dun Frangisk Saliba.

10:30pm Il-Banda Ite Ad Joseph tal-Qala tibda marċ brijuż li jitlaq minn Triq il-Qalb ta’ Ġesù,jgħaddi għal Triq il-Għajn u jieqaf quddiem il- Knisja.

 

• In-nar tal-festa hu maħdum mill-kamra tan-nar Madonna tal-Virtù Għarb, Santa Marija tal-Mosta, u Santa Marija tal-Qrendi. Nagħmlu appell biex ħadd ma jersaq lejn l-għelieqi minn fejn isir il-ħruq tan-nar, kemm fil-jiem tal-festa, kif ukoll l-għada tal-festa.

• Matul iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa, l-orkestra u l-kor Chorus Urbanus ikunu taħt id-direzzjoni tas-Surmast Dr John Galea.

 

OPRI ĠODDA fil-KNISJA/DAR PARROKKJALI

• Tikħil, żebgħa, purtieri tal-kamra li tagħti għas-sagristija.

• Tranġar ta’ kmamar u bibien fid-dar parrokkjali.

• Banjar tal-bastun ta’ San Ġużepp bil-fidda.

• Banjar ta’ erba’ fanali (Lanterni) fil-fidda.

• Innu Marċ ġdid “18 ta’ Ġunju” ta’ Mro Ivan Attard.

• Ikompli t-twaħħil ta’ pasta dekorattiva fil-Kappella ta’ San Mikiel.

• Induratura tal-Kappella ta’ San Mikiel.

• Għaxar pitturi kompluta għall-Kappella ta’ San Mikiel.

 

OPRI ĠODDA-ARMAR TA’ BARRA

• Skultura għal 3 pedestalli, fuq disinn ta’ Manwel Grech.Xogħol tad- dilettanti tal-Armar.

• 3 Pavaljuni tad-drapp għat-Triq il-Kappillan Ħili, fuq disinn ta’ Joseph Cauchi. Sfumar ta’ 3 pavaljuni, xogħol Josef Camilleri. Ħjata tad-dilettanti tal-Armar.

• Pavaljun tad-dawl għat-triq ta’ quddiem il-knisja fuq disinn ta’ Joseph Cauchi. Xogħol tad-dilettanti tal-Armar.

• 2 Bandalori tad-drapp, għat-triq ta’ quddiem il-knisja fuq disinn ta’ Manuel Farrugia. Il-Pitturi tal-profeti huma xogħol ta’ Manuel Farrugia, filwaqt li l- isfumar sar min JosefCamilleri. Ħjata tad-dilettanti tal-Armar.

• Alabarda għal fuq il-Bandalori tal-profeti. Disinn ta’ Manuel Farrugia u maħduma minn Johnny Micallef.

• 2 antarjoli tal-injam għall-bandalori tat-triq ta’ quddiem ilknisja.

• Bozoz LED’s għal mal-faccata tal-knisja.

• Mixegħla ġdida bil-bozoz LED’s għat-triq “Ta’ Mulejja’’.

• Bandiera ġdida għal fuq il-maħzen, bil-pittura tal-logo tal- Armar. Disinn u pittura ta’ George James Cutajar Zahra, u ħjata ta’ George Sacco Scerri.

• 4 antarjoli tal-ħadid, għall-pavaljuni ta’ Triq Sptar San Ġiljan.

• Ġew irrestawrati u indurati mill-ġdid il-forom ta’ wieħed mit-Trofej ta’ fuq iż-żuntier.

• Ġew irrestawrati u indurati 3 settijiet ta’ ġmiemel li jiddendlu mal-pavaljuni ta’ Triq il-Għajn

• Manutenzjoni fuq l-arbli tal-bnadar taz-zuntier.

Id-Dilettanti tal-armar jixtiequ jirringrazzjaw